ประกาศผลสอบ.com
ประกาศผลสอบ กพ 2556 ภาค ก.
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
 
งานราชการแนะนำ
เปิดสอบสัสดี ประจำปี 2557 (คาด 100 อัตรา)
เปิดสอบสัสดี ประจำปี 2557 (คาด 100 อัตรา)
ท้องถิ่น อบต 2556 เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ข ค ทั่วประเทศ
ท้องถิ่น อบต 2556 เปิดรับสมัครสอบ ภาค ก ข ค ทั่วประเทศ
   

ประกาศผลสอบ ก.พ. 2556 ภาค ก ประจำปี 56 แล้ว!!!

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ประจำปี 2556 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2556 และวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2556 นั้น บัดนี้ สำนักงาน ก.พ. ได้ประมวลผลการสอบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี 2556 แยกตามศูนย์สอบ และระดับ ดังรายละเอียดในประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รายชื่อผู้สอบ

ผู้สอบผ่านโปรดทราบ

ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ 24 เมษายน 2556 เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ประจำปี 2556 ข้อ 5.5 ระบุว่า “ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบในการรับรองตนเองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามประกาศรับสมัครสอบ และต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้สมัครสอบเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น” นั้น สำนักงาน ก.พ. ขอเรียนชี้แจงว่า
1. ผู้ที่สอบผ่านไม่ต้องส่งเอกสารการสมัครสอบใดๆ ไปให้สำนักงาน ก.พ.
2. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดส่งหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ไปให้ผู้สอบผ่านทุกคนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ หากผู้ใดยังไม่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556 ให้เขียนคำร้องแจ้งให้สำนักงาน ก.พ. ทราบทางไปรษณีย์ (โปรดดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซด์ http://job.ocsc.go.th )
3. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สอบผ่านรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุไว้ในประกาศดังกล่าว เช่น ไม่สำเร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิที่สมัครสอบ หรือสำเร็จการศึกษาหลังวันปิดรับสมัครสอบ (30 พฤษภาคม 2556) เป็นต้น สำนักงาน ก.พ. จะถือว่าผู้นั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ ในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น และหนังสือรับรองผลการสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. จะไม่สามารถนำไปใช้ได้

วิธีค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน
วิธีที่ 1 เข้าไปที่หัวข้อ ค้นหารายชื่อผู้สอบผ่าน ซึ่งอยู่ทางด้านซ้ายมือ
โดยพิมพ์เลขประจำตัวประชาชน (หรือค้นหาที่นี่)
วิธีที่ 2 เข้าไปที่หัวข้อประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่องรายชื่อผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2556 โดยเลือกศูนย์สอบ

หรือตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ที่นี่!!!
อ่านคำอธิบาย ประกาศผลสอบ ก.พ. ภาค ก. ประจำปี 2556

ตรวจรายชื่อผู้สอบผ่านตามศูนย์สอบ ที่นี่!!!
กรุงเทพมหานคร
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

พระนครศรีอยุธยา
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

ฉะเชิงเทรา
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

ราชบุรี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

ชลบุรี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

เชียงใหม่
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

พิษณุโลก
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

อุดรธานี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

อุบลราชธานี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

สุราษฎร์ธานี
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

สงขลา
หน่วยที่ (1) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หน่วยที่ (2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
หน่วยที่ (3) ระดับปริญญาตรี
หน่วยที่ (4) ระดับปริญญาโท

ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้วจะทำอย่างไรต่อไป?

สำหรับผู้มีรายชื่อในประกาศผลสอบเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ทางสำนักงาน ก.พ. จะขึ้นบัญชีไว้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกจากสำนักงาน ก.พ.

เมื่อมีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านแล้ว ทาง กพ จะส่งใบรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านภาค ก. มาให้ตามที่อยู่ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครสอบ ใบรับรองนี้สามารถนำไปใช้ในการสอบภาค ข. ของหน่วยงานต่างๆที่เปิดรับสมัคร โดยกำหนดคุณสมบัติต้องผ่านภาค ก ของ กพ.


จะรู้ได้อย่างไรว่าหน่วยงานที่เปิดสอบ เปิดรับเฉพาะผู้ที่ผ่านภาค ก. ของ กพ แล้ว หรือเปิดรับโดยไม่ต้องผ่านภาค ก. ?

ให้ผู้สนใจสมัครสอบดูรายละเอียดในหัวข้อ "คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง" ซึ่งจะระบุไว้ชัดเจนว่าต้องการคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครอย่างไร เช่น
"ปริญญาตรีทุกสาขา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีแล้ว" อธิบายคือ หน่วยงานที่เปิดรับสมัครสอบจะรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และผู้นั้นจะต้องสอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.
"ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บัญชี และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีแล้ว" อธิบายคือ หน่วยงานที่เปิดรับสมัครสอบจะรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บัญชี และผู้นั้นจะต้องสอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.


บัญชีภาค ก. ใช้ได้กี่ปี?

บัญชีภาค ก. ของ ก.พ. ไม่มีหมดอายุ จนกว่าสำนักงาน ก.พ. จะมีประกาศยกเลิก


สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว สามารถนำไปใช้กับภาค ก. ท้องถิ่นได้ไหม?

ใช้ร่วมกันไม่ได้


สำนักงาน ก.พ. มีการเปิดสอบภาค ข. ขึ้นบัญชีไว้ให้หน่วยงานราชการอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือไม่?

มี แต่ไม่เหมือนการสอบภาค ก. การสอบภาค ก. จะเปิดรับสมัครโดยการจำกัดคุณวุฒิ เช่น ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในส่วนของการเปิดสอบภาค ข. โดยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครโดยกำหนดตำแหน่งที่แน่นอน เช่น ตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นต้น
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งเท่านั้นที่จะสามารถสมัครสอบได้ ซึ่งการเปิดสอบภาค ข. ของ ก.พ. ที่สอบไปเมื่อปี 2554 บัญชีก็ได้หมดอายุไปแล้ว คาดว่าน่าจะมีการเปิดรับสมัครสอบภาค ข. โดย ก.พ. ในปี 2557 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ข ประจำปี 2557


จะติดตามข่าวเปิดรับสมัครสอบในภาค ข. ได้จากที่ใด?

เว็บไซต์ ก.พ. เว็บข่าวงานราชการทั่วไป หรือ www.ประกาศผลสอบ.com หัวข้อ"งานราชการ"

ประกาศผลสอบ กพ 2555 ภาค ก.
หมวดหมู่ :: ประกาศผลสอบ
 
Advertisements
แสดงความคิดเห็น
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ ประกาศผลสอบ ก.พ. ประจำปี 2556
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved