ประกาศผลสอบ.com
ประกาศผลสอบ กพ 2557 ภาค ก.
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
 
งานราชการแนะนำ
 
 
   

ประกาศผลสอบ ก.พ. 2557 ภาค ก ประจำปี 57

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2557 และได้ดำเนินการสอบข้อเขียนในวันอาทิตย์ที่ 29 มิถุนายน 2557 และวันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม 2557 นั้น สำนักงาน กพ. ได้เปิดรับสมัครสอบ 4 ระดับคุณวุฒิ ได้แก่ 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีทเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญาตรีหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 3. ระดับปริญญาตรี และ 4. ระดับปริญญาโท

โดยมีศูนย์สอบจำนวน 12 ศูนย์ ทั่วประเทศ ได้แก่ 1. กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 2. พระนครศรีอยุธยา 3. ฉะเชิงเทรา 4. ราชบุรี 5. ชลบุรี 6. เชียงใหม่ 7. พิษณุโลก 8. อุดรธานี 9. อุบลราชธานี 10. นครราชสีมา 11. สุราษฎร์ธานี 12. สงขลา

การประกาศผลสอบภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2557
สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. ประจำปี 2557 ทั้งผู้ที่สอบในวันที่ 29 มิถุนายน และสอบในวันที่ 27 กรกฎาคม 2557 โดยจะประกาศผลสอบในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ สำนักงาน ก.พ. จังหวัดนนทบุรี และเว็บไซต์ http://job3.ocsc.go.th/


   สอบผ่านภาค ก. ในระดับปริญญาตรี สามารถนำไปใช้กับระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)ได้หรือไม่?

ได้ ขณะนี้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. สามารถนำระดับคุณวุฒิที่สูงกว่าไปสมัครสอบในตำแหน่งที่เปิดรับคุณวุฒิที่ต่ำกว่าได้แล้ว เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ซึ่งรับผู้มีคุณวุฒิ ปวส. และต้องเป็นผู้ที่สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไปของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)หรือสูงกว่า
หากคุณมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางบัญชี และสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีแล้ว คุณก็สามารถสมัครสอบได้ โดยที่คุณไม่จำเป็นต้องสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือแม้กระทั้งระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อีก (ให้ผู้สมัครสอบสังเกตุระเบียบการสอบในหัวข้อ "คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง" จะระบุว่า "ต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) หรือสูงกว่า")
ถ้าหากคุณสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาโท คุณก็สามารถสมัครสอบในระดับ ปริญญาตรี ปวส. ปวช. ได้เช่นกัน แต่มีข้อจำกัดคือคุณจะต้องมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่ประกาศรับสมัคร

ผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้วจะทำอย่างไรต่อไป?

สำหรับผู้มีรายชื่อในประกาศผลสอบเป็นผู้สอบผ่านภาค ก. ของสำนักงาน ก.พ. ทางสำนักงาน ก.พ. จะขึ้นบัญชีไว้โดยไม่มีกำหนดระยะเวลาจนกว่าจะมีประกาศยกเลิกจากสำนักงาน ก.พ.

เมื่อมีรายชื่อเป็นผู้สอบผ่านแล้ว ทาง กพ จะส่งใบรับรองการขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านภาค ก. มาให้ตามที่อยู่ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ตอนสมัครสอบ ใบรับรองนี้สามารถนำไปใช้ในการสอบภาค ข. ของหน่วยงานต่างๆที่เปิดรับสมัคร โดยกำหนดคุณสมบัติต้องผ่านภาค ก ของ กพ.


จะรู้ได้อย่างไรว่าหน่วยงานที่เปิดสอบ เปิดรับเฉพาะผู้ที่ผ่านภาค ก. ของ กพ แล้ว หรือเปิดรับโดยไม่ต้องผ่านภาค ก. ?

ให้ผู้สนใจสมัครสอบดูรายละเอียดในหัวข้อ "คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง" ซึ่งจะระบุไว้ชัดเจนว่าต้องการคุณสมบัติผู้ที่จะสมัครอย่างไร เช่น
"ปริญญาตรีทุกสาขา และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีแล้ว" อธิบายคือ หน่วยงานที่เปิดรับสมัครสอบจะรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีทุกสาขา และผู้นั้นจะต้องสอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.
"ได้รับปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บัญชี และเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับปริญญาตรีแล้ว" อธิบายคือ หน่วยงานที่เปิดรับสมัครสอบจะรับผู้มีวุฒิปริญญาตรีในสาขาวิชานิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บัญชี และผู้นั้นจะต้องสอบผ่านภาค ก.ของ ก.พ.


บัญชีภาค ก. ใช้ได้กี่ปี?

บัญชีภาค ก. ของ ก.พ. ไม่มีหมดอายุ จนกว่าสำนักงาน ก.พ. จะมีประกาศยกเลิก


สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ. แล้ว สามารถนำไปใช้กับภาค ก. ท้องถิ่นได้ไหม?

ใช้ร่วมกันไม่ได้ (ขณะนี้ การเปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นจะเป็นการเปิดสอบโดยสอบ ภาค ก ภาค ข และภาค ค ในครั้งเดียวกัน จะไม่มีการสอบเฉพาะภาค ก เหมือนก่อนแล้ว)


สำนักงาน ก.พ. มีการเปิดสอบภาค ข. ขึ้นบัญชีไว้ให้หน่วยงานราชการอื่นใช้บัญชีเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ หรือไม่?

มี แต่ไม่เหมือนการสอบภาค ก. การสอบภาค ก. จะเปิดรับสมัครโดยการจำกัดคุณวุฒิ เช่น ปริญญาตรี ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในส่วนของการเปิดสอบภาค ข. โดยสำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครโดยกำหนดตำแหน่งที่แน่นอน เช่น ตำแหน่งนิติกร นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นต้น
ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งเท่านั้นที่จะสามารถสมัครสอบได้ ซึ่งการเปิดสอบภาค ข. ของ ก.พ. ที่สอบไปเมื่อปี 2554 บัญชีก็ได้หมดอายุไปแล้ว คาดว่าน่าจะมีการเปิดรับสมัครสอบภาค ข. โดย ก.พ. ในปี 2557 ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เปิดรับสมัครสอบ ก.พ. ภาค ข ประจำปี 2557


จะติดตามข่าวเปิดรับสมัครสอบในภาค ข. ได้จากที่ใด?

เว็บไซต์ ก.พ. เว็บข่าวงานราชการทั่วไป หรือ www.ประกาศผลสอบ.com หัวข้อ"งานราชการ"

ประกาศผลสอบ กพ 2555 ภาค ก.
หมวดหมู่ :: ประกาศผลสอบ
 
Advertisements
แสดงความคิดเห็น
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ ประกาศผลสอบ ก.พ. ประจำปี 2557
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved