ประกาศผลสอบ.com
2557
   
หมวดหมู่
งานราชการที่ยังไม่ปิดรับสมัครสอบ
งานราชการไม่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.
งานราชการที่ต้องผ่านภาค ก ก.พ.
งานราชการ วุฒิ ม 6 ปวช ปวส
งานราชการ วุฒิปริญญาตรี
งานราชการ วุฒิปริญญาโท, เอก
งานราชการ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
ประกาศผลสอบ
 
งานราชการได้รับความนิยม
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 อัตรา 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 อัตรา 2557
สำนักข่าวกรองแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 53 อัตรา 2557
สำนักข่าวกรองแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 53 อัตรา 2557
กองทัพเรือเปิดสอบเข้ารับราชการ 49 อัตรา ประจำปี 2557
กองทัพเรือเปิดสอบเข้ารับราชการ 49 อัตรา ประจำปี 2557
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 อัตรา 2557
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 11 อัตรา 2557
กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา 2557
กศน. เปิดรับสมัครสอบเป็นพนักงานราชการ 39 อัตรา 2557
เปิดสมัครสอบตำรวจ 2557 นายสิบตํารวจ ม.6 ปวช สายปป.57 เปิดสอบแล้ว!!!
เปิดสมัครสอบตำรวจ 2557 นายสิบตํารวจ ม.6 ปวช สายปป.57 เปิดสอบแล้ว!!!
สำนักนโยบายและแผนกลาโหมเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 33 อัตรา 2557
สำนักนโยบายและแผนกลาโหมเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 33 อัตรา 2557
กรมบัญชีกลางเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 7 อัตรา 2557
กรมบัญชีกลางเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 7 อัตรา 2557
   

ประกาศผลสอบทหารอากาศ 2557 รายชื่อผู้สอบผ่านกองทัพอากาศ

การประกาศผลสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพอากาศ ประจำปี 2557 จำนวน 598 อัตรา

ประกาศผลสอบแล้ว !!!

ประกาศผลสอบบุคลพลเรือนเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการในส่วนของกองทัพอากาศประจำปี 2557

กองทัพอากาศไม่ได้แจ้งวันประกาศผลสอบที่แน่นอน แต่ในทุกปีกองทัพอากาศจะประกาศผลสอบก่อนวันสงกรานต์ ดังนั้นในปี 2557 คาดว่ากองทัพอากาศจะประกาศผลสอบในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 ช่วงบ่ายไปจนถึง 2 ทุ่ม โปรดติดตามการประกาศผลสอบทหารอากาศ ประจำปี 2557 ได้ที่ www.person.rtaf.mi.th/ หรือติดตามได้ที่นี่

การสอบรอบสอง
เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบในรอบแรก เข้าทําการสอบคัดเลือกในรอบสอง ดังนี้

๙.๔.๑ การทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย เป็นการทดสอบความแข็งแรงและความพร้อมในการเข้ามารับราชการเป็นทหาร กําหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ รายงานตัวตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. และเริ่มทําการสอบเวลา ๐๘.๐๐ น. - ๑๕.๓๐ น. ณ สนามกีฬาธูปะเตมีย์
๙.๔.๑.๑ การทดสอบประกอบด้วย สถานีต่าง ๆ ดังนี้
(๑) สถานีที่ ๑ ลุกนั่ง (SIT – UP) จับเวลา ๑ นาที
(๒) สถานีที่ ๒ ดันพื้น (PUSH – UP) จับเวลา ๑ นาที
(๓) สถานีที่ ๓ วิ่ง ระยะทาง ๒.๔ กิโลเมตร
๙.๔.๑.๒ ผู้เข้ารับการทดสอบ ต้องเตรียมชุดกีฬามาผลัดเปลี่ยนด้วย
๙.๔.๑.๓ เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็นไปตาม (ผนวก จ)

๙.๔.๒ การสอบภาคปฏิบัติ เป็นการวัดทักษะในการทํางานตามคุณลักษณะเฉพาะของตําแหน่งที่สมัคร ผู้ผ่านการสอบรอบแรก เฉพาะตําแหน่งที่ระบุให้มีการสอบภาคปฏิบัติ ต้องเข้ารับการทดสอบ กําหนดสอบในวันจันทร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง อังคารที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๗ รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบรอบแรก

๙.๔.๓ การสอบสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตําแหน่งและหน่วยงาน ในด้านบุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา ทัศนคติ การปรับตัวและอื่น ๆ กําหนดสอบในวันพฤหัสบดีที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๗ ถึง วันจันทร์ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ (เว้นวันหยุดราชการ) รายงานตัวตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. เริ่มสอบเวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศผลสอบรอบแรก
๙.๔.๓.๑ สถานที่สอบ
(๑) ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิปริญญาตรี และปริญญาโท (เป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร) สอบ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด หรือโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูงหรือ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
(๒) ผู้สมัครสอบที่ใช้คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (เป็นข้าราชการต่ํากว่าชั้นสัญญาบัตร) สอบ ณ โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง หรือ ศูนย์ภาษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
๙.๔.๓.๒ คณะกรรมการจะสอบสัมภาษณ์ เพื่อสังเกตดูท่วงทีวาจาในด้านต่าง ๆ ดังนี้
(๑) บุคลิกลักษณะ ๒๐ คะแนน
(๒) การใช้ความรู้ ๒๐ คะแนน
(๓) ท่วงทีวาจา ๒๐ คะแนน
(๔) ปฏิภาณไหวพริบ ๒๐ คะแนน
(๕) ความรู้ทั่วไป ๒๐ คะแนน
๙.๔.๓.๓ ผู้เข้าสอบสัมภาษณ์ ท่วงทีวาจา ต้องได้คะแนนในแต่ละด้านไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๖๐ (๑๒ คะแนน) และได้คะแนนรวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)จึงจะถือว่าผู้นั้นผ่านการทดสอบ

๙.๕ การตรวจร่างกายและพิมพ์ลายนิ้วมือ เฉพาะผู้ที่ผ่านการสอบในรอบสอง ให้ดําเนินการตรวจร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือ ดังนี้
๙.๕.๑ ผู้ผ่านการสอบรอบสอง ต้องเข้ารับการตรวจร่างกาย และพิมพ์ลายนิ้วมือ (เฉพาะตัวจริง) ในวันจันทร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึง วันพุธที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เข้ารับการตรวจร่างกาย ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น. และถือผลการตรวจร่างกายของคณะกรรมการแพทย์ทหารอากาศ ถือเป็นยุติ ซึ่งจะมีการตรวจเพียงครั้งเดียวโดยจะไม่มีการตรวจซ้ําแต่อย่างใด และจะไม่พิจารณาผลการตรวจร่างกายโดยแพทย์จากสถานพยาบาลอื่น และพิมพ์ลายนิ้วมือ ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ (อาคาร ๑๐๑๑) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น.
๙.๕.๒ ผู้เข้ารับการตรวจร่างกาย จะต้องจ่ายเงินค่าตรวจร่างกายทางห้องปฏิบัติการ ณ กองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศ คนละ ๕๓๐ บาท และค่าพิมพ์ลายนิ้วมือซึ่งดําเนินการโดยสํานักงานตํารวจแห่งชาติ คนละ ๑๐๐ บาท และไม่สามารถเรียกคืนได้

๙.๖ การแต่งกาย
ผู้เข้ารับการสอบคัดเลือกรอบแรก, รอบสองและรอบสุดท้าย ต้องแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย (งดสวมเสื้อยืด กางเกงขาสั้น และใส่รองเท้าแตะโดยเด็ดขาด) สําหรับการสอบรอบสอง จะกระทําในสถานที่ราชการ ผู้เข้ารับการสอบที่เป็นสุภาพสตรีควรสวมกระโปรง อนึ่ง กรณีแต่งกายไม่เหมาะสมและคณะกรรมการพิจารณาแล้วลงความเห็นว่าผิดกาลเทศะ จะถือว่าขาดความรับผิดชอบพื้นฐานและขาดความพร้อมเบื้องต้นในการเข้ารับราชการทหาร คณะกรรมการจะตัดสิทธิการเข้ารับการสอบคัดเลือก

๑๐. เกณฑ์การตัดสิน
๑๐.๑ การสอบรอบแรก
๑๐.๑.๑ ตําแหน่งคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ, ปริญญาตรี และปริญญาโท กําหนดน้ำหนักคะแนนวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป : วิชาพื้นฐานความรู้ตามคุณวุฒิที่สมัครเป็น ๔๐ : ๖๐
๑๐.๑.๒ ตําแหน่งคุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย กําหนดน้ำหนักคะแนนวิชาความรู้ทั่วไปเท่ากับ ๑๐๐
๑๐.๑.๓ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การสอบรอบแรก ต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๖๐
๑๐.๑.๔ การประกาศผลสอบรอบแรก จะประกาศผลสอบเรียงตามหมายเลขสมัครสอบโดยคัดเลือกผู้ที่ผ่านเกณฑ์เอาไว้ไม่เกินจํานวน ๔ เท่าของอัตราที่เปิดรับ (แต่ไม่น้อยกว่า ๕ คน) ยกเว้นในบางตําแหน่งที่คณะกรรมการมีมติเป็นอย่างอื่น

๑๐.๒ การสอบรอบสอง
๑๐.๒.๑ กําหนดน้ำหนักคะแนนสอบ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) : การสอบสัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๓๐ : ๖๐ : ๑๐ (กรณีไม่มีการสอบภาคปฏิบัติ)
๑๐.๒.๒ กําหนดน้ำหนักคะแนนสอบ การสอบรอบแรก (ภาควิชาการ) : การสอบสัมภาษณ์ : การสอบภาคปฏิบัติ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๓๐ : ๓๐ : ๓๐ : ๑๐ (กรณีมีการสอบภาคปฏิบัติ) ยกเว้นตําแหน่ง นักร้อง และ จนท.ต้อนรับบนอากาศยานกําหนดคะแนน ภาควิชาการและภาคปฏิบัติ (รอบแรก) : สอบสัมภาษณ์ : ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย เป็น ๖๐ : ๓๐ : ๑๐
ประกาศผลสอบทหารอากาศ 2557 รายชื่อผู้สอบผ่านกองทัพอากาศ
หมวดหมู่ :: ประกาศผลสอบ
เข้าชม 132063 ครั้ง
 
Advertisements
แสดงความคิดเห็น
งานราชการใหม่ล่าสุด | ประกาศรับสมัครงานราชการเพิ่มเติม
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 อัตรา 2557
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 อัตรา 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 อัตรา 2557
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ดเปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 อัตรา 2557
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 3 อัตรา 2557
สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะเปิดสมัครสอบเข้ารับราชการ 3 อัตรา 2557
สำนักข่าวกรองแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 53 อัตรา 2557
สำนักข่าวกรองแห่งชาติเปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ 53 อัตรา 2557
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ ข่าวที่ได้รับความนิยม ข่าวเปิดสอบท้องถิ่น อบต 2556 ล่าสุด อื่นๆ
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved