รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว

อัพเดทล่าสุด 2 พ.ค. 2562 10:06:27 น. เข้าชม 120 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : นายบุญเสริม เชยวัดเกาะ
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 2 พ.ค. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 2 พ.ค. 2562 10:06:27 น.
  • ที่อยู่ : อบต.ปากแคว
  • จังหวัด : สุโขทัย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 055620552
  • Email : nutan26@hotmail.com

รายละเอียดประกาศ

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราค่าตอบแทนที่จะได้รับ ๑.๑ ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ ๑.๑.๑ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง ๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา ๒) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จำนวน ๑ อัตรา 3) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 3 อัตรา ๒. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร ๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป ๑. มีสัญชาติไทย ๒. มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบปี (นับถึงวันสมัคร) ๓. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย ๔. ไม่เป็นผู้ที่มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือ จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในประกาศตามที่กำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานส่วนตำบล 5. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 6. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ สำหรับพระภิกษุสามเณร ไม่สามารถเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างได้ ทั้งนี้ตามหนังสือของกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๒๑ หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรในวันที่ทำสัญญาจ้าง จะต้องไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง เจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหาร-ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นและต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นมายื่นด้วย ๒.๒ หน้าที่ความรับผิดชอบ และลักษณะงานที่ปฏิบัติ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ตามประเภทของพนักงานจ้าง ตามภาคผนวก ก แนบท้ายประกาศนี้ ๓. การรับสมัคร ๓.๑ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรร สามารถติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองต่อ เจ้าหน้าที่รับสมัคร ณ งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 13 พฤษภาคม ๒๕62 ในวันและเวลาราชการ และสามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๖2-0552 หรือ ทางเว็บไซด์ www.pak-khware.go.th ๓.๒ เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วนและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ กำกับไว้ในเอกสาร ทุกฉบับ ด้วยปากกาสีน้ำเงิน ดังต่อไปนี้ (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตา ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (นับถึงวันสมัคร) จำนวน ๓ รูป และผู้สมัครลงนามรับรองหลังรูปด้วยตนเอง (๒) สำเนาหลักฐานวุฒิการศึกษาหรือใบรับรองหรือสำเนาใบปริญญาบัตร อย่างใดอย่างหนึ่งที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร จำนวน ๑ ฉบับ (๓) สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ (๔) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ (๕) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้โดยโรงพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จำนวน ๑ ฉบับ (๖) หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้าง หรือหน่วยงาน ซึ่งระบุถึงลักษณะงาน ที่ปฏิบัติ และมีระยะเวลาการปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี กรณีตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) จำนวน 1 ชุด (7) สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น • สำเนาทะเบียนสมรส จำนวน ๑ ฉบับ • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล จำนวน ๑ ฉบับ • สำเนาใบขึ้นทะเบียนทหารกองเกิน (สด.๙) จำนวน ๑ ฉบับ * ทั้งนี้หลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับของตนเองไว้ด้วย และสำเนาเอกสารทุกชนิด ให้ใช้กระดาษ A๔ เท่านั้น หมายเหตุ การตรวจสอบเอกสารและคุณสมบัติในครั้งนี้เป็นเพียงการตรวจสอบเบื้องต้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดใช้เอกสารในการสมัครเป็นเอกสารปลอม หรือเอกสารที่มิใช่ทางราชการออกให้ จะถือว่าผู้สมัครผู้นั้นขาดคุณสมบัติและให้ถือว่าการสอบ คัดเลือกของบุคคลดังกล่าวเป็นโมฆะ และไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ ได้ ๓.๓ ค่าธรรมเนียมการสมัคร อัตราค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 100 บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัครสอบจะไม่คืนให้ผู้สมัครสอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น เว้นแต่มีการยกเลิกการสอบครั้งนี้ทั้งหมด จึงจะคืนค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครสอบ ๓.๔ เงื่อนไขในการสมัคร ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครตรงตามที่ประกาศรับสมัครจริง และจะต้องกรอกรายละเอียดต่างๆ ในใบสมัคร พร้อมทั้งยื่นหลักฐานในการสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครไม่ว่าด้วยเหตุผลใด ๆ หรือคุณวุฒิการศึกษาไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครอันเป็นผลทำให้ผู้สมัครไม่มีสิทธิสมัคร ตามประกาศรับสมัครดังกล่าว หากตรวจสอบพบเมื่อใด ให้ถือว่าการรับสมัครและการได้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นโมฆะสำหรับผู้นั้นตั้งแต่ต้น ๔. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ๔.๑ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะในวันพุธที่ 16 พฤษภาคม ๒๕62 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป หรือทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๖2-0552 หรือ ทางเว็บไซด์ www.pak-khware.go.th ๔.๒ กำหนดวัน เวลา และสถานที่เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับ การประเมินสมรรถนะ ทำการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ,ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ในวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม ๒๕62 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย ดังนี้ เวลา ๐๙.๐๐ - 12.0๐ น. - ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป(ภาค ก) เวลา 13.๐๐ - 15.0๐ น. - ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) เวลา ๑5.00 น. เป็นต้นไป - ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) หมายเหตุ เวลาในการสอบอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ๕. หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกสรร ผู้สมัครต้องได้รับการประเมินสมรรถนะตามหลักเกณฑ์การประเมิน รายละเอียด เกี่ยวกับการรับสมัคร ตามภาคผนวก ข แนบท้ายประกาศนี้ ๖. หลักเกณฑ์การตัดสิน ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ของทุกภาคการประเมิน โดยการดำเนินการจัดจ้างจะเป็นไปตามลำดับคะแนนที่สอบได้ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับสูงกว่า และการตัดสินขององค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ถือว่าเป็นที่สุด ๗. การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรตามลำดับคะแนนสอบที่ได้ ในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม ๒๕62 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว หรือทางโทรศัพท์ ๐-๕๕๖2-0552 ทางเว็บไซด์ www.pak-khware.go.th การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร จะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดลงมาตามลำดับ ถ้าคะแนนเท่ากันให้ผู้ที่ได้รับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า บัญชีรายชื่อ ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรร กำหนดให้บัญชีมีอายุใช้ได้ไม่เกิน 1ปี นับจากวันประกาศรายชื่อ ทั้งนี้ หากองค์การบริหารส่วนตำบลปากแควมีการสรรหาและเลือกสรรในตำแหน่งเดียวกันอีก และได้ขึ้นบัญชี ผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งใหม่แล้ว ให้ถือว่าบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรครั้งนี้เป็นอันยกเลิก 8. การทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการเลือกสรร ผู้ผ่านการเลือกสรรจะต้องทำสัญญาจ้างตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากแควกำหนด ดังนี้ ๘.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแควจะทำสัญญาจ้างผู้ที่ผ่านการเลือกสรรตามลำดับ ที่สอบได้ ทั้งนี้ ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสุโขทัย (ก.อบต.จังหวัด) ๘.๒ ถ้าผู้ผ่านการเลือกสรรถึงลำดับที่ ที่จะได้รับการจัดจ้างเป็นพนักงานจ้าง มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าที่ได้กำหนดไว้ตามประกาศฯ นี้ จะนำมาใช้เพื่อการเรียกร้องสิทธิใดๆ เพื่อประโยชน์ ของตนเองไม่ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลปากแคว ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าว ในรูปของคณะกรรมการ โดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ ความเสมอภาค และความเป็นธรรม อย่าหลงเชื่อหรือยอมเสียทรัพย์ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลหรือผู้ที่อ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้ผ่านการเลือกสรรได้ และหากผู้ใดทราบข่าวประการใดเกี่ยวกับการแอบอ้างหรือทุจริตเพื่อให้ผ่านการเลือกสรรได้ โปรดแจ้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรทราบ เพื่อจักได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ เปิดรับสมัคร 27 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2562

งานราชการ » ข้าราชการ 24 พ.ค. 2562

เข้าชม 69 ครั้ง

ตำแหน่งที่รับสมัคร จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา ดังนี้ พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 3 ตำแหน่ง ๑) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ อัตรา ๒) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างผังเมือง จำนวน ๑ อัตรา 3) ตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)

งานราชการ » ข้าราชการ 2 พ.ค. 2562

เข้าชม 121 ครั้ง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ 1 ตำแหน่ง

งานราชการ » ข้าราชการ 25 เม.ย. 2562

เข้าชม 454 ครั้ง

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 เมษายน 2562

งานราชการ » ข้าราชการ 19 เม.ย. 2562

เข้าชม 224 ครั้ง

พนักงานราชการ

งานราชการ » ข้าราชการ 11 เม.ย. 2562

เข้าชม 142 ครั้ง

facebook