รับสมัครเจ้าหน้าที่บัญชี

อัพเดทล่าสุด 31 พ.ค. 2562 14:19:47 น. เข้าชม 67 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : สถาบันนโยบายสาธารณะ
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต
  • วันที่ลงประกาศ : 31 พ.ค. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 31 พ.ค. 2562 14:19:47 น.
  • ที่อยู่ : ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 098 815 3444
  • Email : spp@cmu.ac.th

รายละเอียดประกาศ

ประกาศสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง รับสมัครบุคคลลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

 

          ด้วยสถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา โดยสถาบันฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้ได้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถตรงตามลักษณะงานในตำแหน่งดังกล่าว จึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี และประกาศให้ทราบโดยทั่วกันดังนี้

ก.      คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก

1.       ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2553

2.       สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน การธนาคาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.       มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้

4.       มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

5.       เพศชายหรือหญิง ไม่จำกัดอายุ หากเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารมาแล้ว

6.       สามารถทำงานที่มีความยืดหยุ่นสูง มีความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า บริหารจัดการงาน และจัดลำดับความสำคัญของงานได้เป็นอย่างดี สามารถรักษาความลับได้ดี

7.       มีทักษะในการสื่อสาร มีใจรักในการให้บริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

8.       หากมีประสบการณ์การทำงานในสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 1 ปี หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทำบัญชีระบบสามมิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ข.      วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถ download แบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ www.spp.cmu.ac.th และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง โดยมีหลักฐานการสมัครครบถ้วนได้ที่ Reception Hall ชั้น 1 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (เชียงใหม่) 155 หมู่ 2 ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ หรือที่ E-mail: spp@cmu.ac.th (ระบุว่าสมัครงาน) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562

ค.      เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานไปแสดงประกอบการสมัคร ดังนี้

1.       ใบสมัครเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย                              1 ชุด

2.       สำเนาหนังสือรับรองคุณวุฒิ พร้อม Transcript                1 ฉบับ

3.       สำเนาทะเบียนบ้าน                                              1 ฉบับ

4.       สำเนาบัตรประชนชน                                            1 ฉบับ

5.       สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ทหาร (เพศชาย)                        1 ฉบับ

6.       ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน                       1 ฉบับ

7.       รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นดำ และถ่ายไว้      1รูป

เกิน 6 เดือน ขนาด 3 x 4 ชม.                                 

8.       หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนขื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส    1 ฉบับ

หรือเอกสารแสดงประสบการณ์การทำงาน

ง.       วิธีการคัดเลือก

1.       ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ คณะกรรมการคัดเลือกจะพิจารณาจากใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัครของผู้สมัคร

2.       ผู้ที่ผ่านการพิจารณาในข้างต้นของคณะกรรมการฯ สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา และสถานที่การสอบคัดเลือก ในวันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 ขอให้ทางผู้สมัครตรวจสอบรายชื่อด้วยตนเองได้ที่ http://www.spp.cmu.ac.th

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รับสมัคร วิศวกร,โฟร์แมน

พนักงาน » ตามโครงการ 12 มิ.ย. 2562

เข้าชม 12 ครั้ง

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ หมดเขต 4 กรกฎาคม 2562

พนักงาน » รายเดือน 5 มิ.ย. 2562

เข้าชม 196 ครั้ง

สถาบันนโยบายสาธารณะ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 1 อัตรา

พนักงาน » รายเดือน 31 พ.ค. 2562

เข้าชม 68 ครั้ง

จำหน่ายเครื่องคิดเงิน โปรแกรมร้านอาหาร โดย คุณพรชัย จลมณฑล จำหน่ายระบบร้านอาหาร เครื่องบันทึกเงินสด โดย คุณพรชัย จลมณฑล

พนักงาน » รายเดือน 25 เม.ย. 2562

เข้าชม 53 ครั้ง

จำหน่ายเครื่องคิดเงิน โปรแกรมร้านอาหาร โดย คุณพรชัย จลมณฑล จำหน่ายระบบร้านอาหาร เครื่องบันทึกเงินสด โดย คุณพรชัย จลมณฑล

พนักงาน » รายเดือน 25 เม.ย. 2562

เข้าชม 35 ครั้ง

facebook