รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง วิศวกร(ไฟฟ้า) จำนวน 1 อัตรา

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2562 16:08:38 น. เข้าชม 58 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : นายศาศวัต ชินภักดี
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์
  • วันที่ลงประกาศ : 12 มิ.ย. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 12 มิ.ย. 2562 16:08:38 น.
  • ที่อยู่ : 260 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 053-121-268
  • Email : personnel@narit.or.th

รายละเอียดประกาศ

  ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง  รับสมัครงาน

----------------------------------------------------------------------

         

          ด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่  ในตำแหน่ง  วิศวกร (ไฟฟ้า)

จำนวน  :  1 อัตรา                                                   

สังกัดสำนัก :  งานอาคารสถานที่

ช่วงอัตราเงินเดือน :  20,000 – 38,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน :  สำนักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

1.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

          1.คุณสมบัติทั่วไป

                     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 มาตรา 31 ดังนี้

1)         มีสัญชาติไทย

2)         มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

3)         สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

4)    มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

5)         ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6)         ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

7)         ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

8)         ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

9)         ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

10)     ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

         

 

          1.2  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

1)      เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์

2)      วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาวิศกรรมไฟฟ้า หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3)      มีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 3 ปี

4)      มีความรู้และประสบการณ์ด้านงานซ่อมบำรุงอาคาร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เครื่องปรับอากาศ    จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5)   สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่และอยู่ประจำสถานที่ก่อสร้างต่างจังหวัดได้

6)      มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ Auto CAD, Microsoft Office และสามารถใช้งานฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้

7)      มีใบประกอบวิชาชีพตามสาขาที่จบการศึกษา

 

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1       ออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา เกี่ยวกับงานระบบไฟฟ้าให้ตรงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและกรอบระยะเวลาที่กำหนด

2.2       ตรวจสอบความถูกต้อง รวบรวม และจัดเตรียมรูปแบบรายการงาน รายการประกอบแบบและปริมาณวัสดุและค่าแรงงานของงานระบบไฟฟ้า

2.3       ดำเนินการรวบรวมข้อมูลแผนการดำเนินงานในรูปแบบ Grant Chart และความก้าวหน้าการก่อสร้างในรูปแบบ S-Curve จากผู้ควบคุมงาน

2.4   เก็บข้อมูลของการดำเนินงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักการและมาตรฐานวิชาชีพที่ดี เพื่อ
ส่งมอบให้ส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

2.5      วางแผนและดำเนินการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของสถาบัน

2.6       เป็นผู้ประสานงานเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตาม TOR

2.7       ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

2.8       ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้โดย :-

3.1   ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นการสมัครด้วยตนเอง(เฉพาะวันและเวลาราชการ) ได้ที่งานบริหารงานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เลขที่ 260 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

3.2     หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.narit.or.th และส่งพร้อมหลักฐานการสมัครที่อีเมล์: personnel@narit.or.th

3.3     หรือ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบันพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ข้อ 3.1 โดยถือวันที่สถาบันลงทะเบียนรับไปรษณีย์เป็นวันยื่นการสมัคร

          เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

4. เอกสารหลักฐาน

4.1      ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน                                จำนวน 1 ชุด

4.2      ประวัติส่วนตัว (Resume)                                           จำนวน 1 ชุด

4.3      รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร                                       จำนวน 2 รูป

4.4      สำเนาใบปริญญา/วุฒิการศึกษา                                    จำนวน 1 ชุด

4.5      สำเนาใบ transcript                                                 จำนวน 1 ชุด

4.6      สำเนาทะเบียนบ้าน                                                   จำนวน 1 ชุด

4.7      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                     จำนวน 1 ชุด      

4.8      เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร (ชาย)                    จำนวน 1 ชุด

4.9      หนังสือผ่านงานและหลักฐานแสดงรายได้ครั้งหลังสุด            จำนวน 1 ชุด

4.10  ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)                                   จำนวน 1 ชุด

4.11  สำเนาใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม                       จำนวน 1 ชุด

         

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือก

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือก ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.narit.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-121268 ถึง 9 ต่อ 284    

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน พ.ศ. 2562

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 21 มิ.ย. 2562

เข้าชม 25 ครั้ง

ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ เพื่อจ้างเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 21 มิ.ย. 2562

เข้าชม 17 ครั้ง

ช่วงอัตราเงินเดือน 20,000 – 38,000 บาท ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 12 มิ.ย. 2562

เข้าชม 59 ครั้ง

อัตราเงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 12 มิ.ย. 2562

เข้าชม 64 ครั้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง สมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 24 พ.ค. 2562

เข้าชม 656 ครั้ง

facebook