รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

อัพเดทล่าสุด 12 มิ.ย. 2562 16:07:06 น. เข้าชม 23 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : นายศาศวัต ชินภักดี
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์
  • วันที่ลงประกาศ : 12 มิ.ย. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 12 มิ.ย. 2562 16:07:06 น.
  • ที่อยู่ : 260 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
  • จังหวัด : เชียงใหม่
  • เบอร์โทรศัพท์ : 053-121-268
  • Email : personnel@narit.or.th

รายละเอียดประกาศ

 

ประกาศสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครลูกจ้างโครงการ

----------------------------------------------------------------------

 

          ด้วยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างโครงการ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

 

จำนวน :  1  อัตรา

สังกัดหน่วยงาน :  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระยะเวลาการจ้าง : ตั้งแต่วันที่เริ่มจ้าง ถึง 30 กันยายน 2563

อัตราเงินเดือน18,000 - 25,000 บาท

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

 

1.  คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

          1.1  คุณสมบัติทั่วไป

                     ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2551 มาตรา 31 ดังนี้

1)         มีสัญชาติไทย

2)         มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปีบริบูรณ์และไม่เกินหกสิบปีบริบูรณ์

3)         สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

4)    มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

5)         ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6)         ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

7)         ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

8)         ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

9)         ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

10)     ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบันไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

 

          1.2  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้

1)      เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 40 ปีบริบูรณ์

2)      วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขา Computer Science, Software Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3)      มีความสามารถและประสบการณ์ในการพัฒนาด้านภาษา HTML5, JavaScript Framework (Vue JS, Angular JS), UX/UI, JSON, Node js

4)      หากมีความรู้หรือประสบการณ์เกี่ยวกับ PHP Framework, CMS (Joomla, WordPress), Database MySQL, XML, Graphic Design จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ  

5)      มีความรับผิดชอบ มีวินัยในการทำงาน มุ่งมั่นตั้งใจในการทำงาน และมีทัศนคติที่ดี

                    

2. หน้าที่ความรับผิดชอบ

2.1            ออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ควบคุมระบบการแสดงผลภาพทางดาราศาสตร์

2.2                 พัฒนาและติดตั้งระบบ ให้สามารถใช้งานได้กับอุปกรณ์แสดงผลภาพของทางสถาบัน

2.3                 ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

3. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถสมัครได้โดย :-

3.1                   ติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นการสมัครด้วยตนเอง (เฉพาะวันและเวลาราชการ) ได้ที่งานบริหาร
งานบุคคล สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เลขที่ 260 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  50180

3.2                   หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.narit.or.th และส่งพร้อมหลักฐานการสมัครที่อีเมล์: personnel@narit.or.th

3.3            หรือ ส่งใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบันพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ตาม ที่อยู่ข้อ 3.1 โดยถือวันที่สถาบันลงทะเบียนรับไปรษณีย์เป็นวันยื่นการสมัคร

 

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562

 

4. เอกสารหลักฐาน

4.1          ใบสมัครตามแบบฟอร์มของสถาบัน                                 จำนวน 1 ชุด

4.2          รูปถ่ายขนาด 3x4 เซนติเมตร                                        จำนวน 2 รูป

4.3          ประวัติส่วนตัว (Resume)                                            จำนวน 1 ชุด

4.4          สำเนาใบปริญญา/วุฒิการศึกษา                                      จำนวน 1 ชุด

4.5          สำเนาใบ transcript                                                 จำนวน 1 ชุด

4.6          สำเนาทะเบียนบ้าน                                                    จำนวน 1 ชุด

4.7          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน                                      จำนวน 1 ชุด

4.8          เอกสารรับรองการผ่านการเกณฑ์ทหาร                             จำนวน 1 ชุด

4.9          หนังสือผ่านงานและหลักฐานแสดงรายได้ครั้งหลังสุด              จำนวน 1 ชุด

4.10      ใบรับรองแพทย์ (ไม่เกิน 3 เดือน)                                    จำนวน 1 ชุด

5. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือก

          สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการคัดเลือก และหลักเกณฑ์การคัดเลือก ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ทางเว็บไซต์ www.narit.or.th หรือติดต่อสอบถามได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 053-121268 ถึง 9 ต่อ 284    

          จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

     ประกาศ ณ วันที่  5  มิถุนายน พ.ศ. 2562

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ช่วงอัตราเงินเดือน 20,000 – 38,000 บาท ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 12 มิ.ย. 2562

เข้าชม 28 ครั้ง

อัตราเงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท ปฏิบัติงานสำนักงานใหญ่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จังหวัดเชียงใหม่

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 12 มิ.ย. 2562

เข้าชม 24 ครั้ง

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการศักยภาพสูง สมัครด้วยตนเองหรือส่งไปรษณีย์ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม ถึงวันที่ 7 มิถุนายน 2562

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 24 พ.ค. 2562

เข้าชม 603 ครั้ง

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 9 พ.ค. 2562

เข้าชม 116 ครั้ง

เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานเงินรายได้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 9 พ.ค. 2562

เข้าชม 109 ครั้ง

facebook