สสว.รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างของสำนักงานฯ (คนพิการ) จำนวน 1 อัตรา

อัพเดทล่าสุด 8 ส.ค. 2562 14:15:19 น. เข้าชม 402 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : ทิพวรรณ
  • การรับสมัคร : ทางไปรษณีย์,อินเทอร์เน็ต
  • วันที่ลงประกาศ : 8 ส.ค. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 8 ส.ค. 2562 14:15:19 น.
  • ที่อยู่ : สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) 21 อาคารทีเอสที ชั้น G,17,18,23 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-2983150
  • Email : recruite_osmep@sme.go.th

รายละเอียดประกาศ

คุณสมบัติทั่วไป

1. เพศชาย/หญิง สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 37 ปี

2. เป็นผู้พิการที่มีสมุดประจำตัวคนพิการ หรือบัตรประจำตัวคนพิการ ซึ่งยังไม่หมดอายุ หรือเอกสารรับรองความพิการซึ่งรับรองโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมของสถานพยาบาลของรัฐหรือสถานพยาบาลของเอกชนที่กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการกำหนด

          3. มีคุณวุฒิและความรู้ความสามารถตรงตามที่สำนักงานฯ กำหนด

          4. สามารถทำงานให้สำนักงานฯ ได้เต็มเวลา

เงื่อนไขการรับสมัครสอบ

1. ผู้สมัครที่มีผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ของสำนักงาน ก.พ. สามารถยื่นหลักฐานการสอบผ่านฯ พร้อมใบสมัครงานของสำนักงานฯ ได้ โดยไม่ต้องเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ปรนัย) ของสำนักงานฯ แต่ยังต้องมีการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (อัตนัย) ตามปกติ

2.  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครงานและต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงความเป็นจริง

3.  ในกรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัครหรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานซึ่งผู้สมัครนำมายื่นไม่ตรงหรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร สสว. จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครงานครั้งนี้มาตั้งแต่ต้น จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้าง และไม่มีสิทธิเรียกร้องใด ๆ ทั้งสิ้น

4. สำนักงานฯ จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้าง โดยเรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกฯ จะขึ้นบัญชีไว้เป็นเวลาไม่เกิน 2 ปี นับตั้งแต่วันขึ้นบัญชี

5.    สำนักงานฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น โดยผลการตัดสินของสำนักงานฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

วิธีการสมัครและเอกสารการสมัคร

·     วิธีการสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครงานสามารถสมัครได้ 1 ช่องทาง ดังนี้

1. สามารถสมัครงานได้ที่ http://61.91.223.35/hr/job/

1)    ผู้สมัครต้องกรอกข้อความในใบสมัครให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยระบุตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร กรุงเทพมหานคร (คนพิการ) และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุ พร้อมแนบไฟล์รูปถ่ายและเอกสารประกอบการสมัครที่กำหนด

2)    ไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร

2. สมัครทาง E-Mail หัวเรื่อง สมัครงานศูนย์ OSS ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร กรุงเทพมหานคร (คนพิการ)  ตามด้วยชื่อ – สกุลของตนเอง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงานจาก
บนเว็บไซต์สำนักงานฯ ได้ที่
www.sme.go.th หัวข้อ ร่วมงานกับ สสว. พร้อมแนบเอกสารประกอบการสมัคร
ที่กำหนด โดยสแกนใบสมัครงานฯ เป็นไฟล์
PDF ส่งมาที่ E-Mail:
 recruite_osmep@sme.go.th

 

·     เอกสารการสมัคร ประกอบด้วย

          1. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว

          2. หนังสือรับรองผลการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก)              จำนวน 1 ฉบับ

    ของสำนักงาน ก.พ. (กรณีผู้ที่สอบผ่านภาค ก)

3. สำเนาวุฒิการศึกษา หรือสำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรอง                  อย่างละ 1 ฉบับ

4. สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript)                                                 จำนวน 1 ฉบับ

4. ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร
·   ตั้งแต่บัดนี้ – ถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
·   ประกาศรายชื่อผู้สิทธิสอบคัดเลือก ในวันที่ 26 สิงหาคม 2562 บนเว็บไซต์สำนักงานฯ  www.sme.go.th หัวข้อ “ร่วมงานกับ สสว.” หรือ คลิกที่นี่

อ่านรายละเอียดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งเพิ่มเติม คลิกที่นี่

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1 อัตรา

ลูกจ้าง » ประจำ 17 มี.ค. 2563

เข้าชม 131 ครั้ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 52 ครั้ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 133 ครั้ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 13 มี.ค. 2563

เข้าชม 139 ครั้ง

ตำแหน่ง วิศวกรระบบเครือข่าย ๕ อัตรา (ลูกจ้างเหมา บริการ)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 มี.ค. 2563

เข้าชม 75 ครั้ง

facebook