การรับสมัครสอบบุคคลเข้าปฏิบัติงานครูอัตราจ้าง (ลูกจ้างชั่วคราว)

อัพเดทล่าสุด 22 ส.ค. 2562 15:12:51 น. เข้าชม 625 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 22 ส.ค. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 22 ส.ค. 2562 15:12:51 น.
  • ที่อยู่ : ม.11 ต.ร่อนพิบูลย์ อ.ร่อนพิบูลย์
  • จังหวัด : นครศรีธรรมราช
  • เบอร์โทรศัพท์ : 092-5141909,092-6388916
  • Email : huaimaikaen61@gmail.com

รายละเอียดประกาศ

ด้วยโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 16 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษา เขต 3 จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครู ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เว้นวันหยุดราชการ

                   ในการนี้โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น จึงขอความอนุเคราะห์ให้สถานศึกษาปิดประกาศประชาสัมพันธ์ทราบโดยทั่วกัน ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วยแล้ว

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน

********************************************

          ด้วย โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือนเพื่อแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากร จำนวน 1 อัตรา โรงเรียนจึงดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูสอน ดังนั้น อาศัยความตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009/ว4562 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1120/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 กรกฎาคม 2562 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาลูกจ้างชั่วคราวที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2560 จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ดังนี้

1.ตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ดังนี้

1.1 วิชาเอกประถมศึกษา หรือวิชาเอกอื่นที่มีประสบการณ์ด้านการสอน จำนวน 1 ตำแหน่ง

          2.คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                   2.1 มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ ระดับปริญญาตรี ที่ ก.ค.ศ. หรือ ก.ค. รับรอง วิชาเอกประถมศึกษาหรือเทียบเท่า

                   2.2 มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิที่คุรุสภาออกให้

                   2.3 มีสัญชาติไทย

                   2.4 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

                   2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   2.6 ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน

                   2.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง

                   2.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่โทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                   2.9 ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                   2.10 ไม่เป็นภิกษุ นักพรต หรือนักบวช

                   2.11 หากมีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

          3.ระยะเวลาจ้าง

                   ระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาจ้างถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 และโรงเรียนบ้านห้วยไมแก่น อาจพิจารณา ต่อสัญญาจ้าง เมื่อลูกจ้างผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานแล้ว

          4.อัตราค่าตอบแทน

                   ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 6,000 บาท

 

 

          5.วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบคุดเลือก

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2562 (ตั้งแต่เวลา 08.30-15.

30 น.) เว้นวันหยุดราชการ

          6.เอกสารและหลักฐานที่ผู้สมัครสอบจะต้องนำมายื่นในวันสมัครสอบ

                   6.1 สำเนาปริญญาบัตร หนังสือรับรอองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งแสดงสาขาวิชาที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัครวันสุดท้าย พร้อมฉบับจริง จำนวน 1 ฉบับ

                   6.2 สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พร้อมฉบับจริง                จำนวน 1 ฉบับ

                   6.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมฉบับจริง                     จำนวน 1 ฉบับ

                   6.4 สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมฉบับจริง                                  จำนวน 1 ฉบับ

                   6.5 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล พร้อมฉบับจริง (ถ้ามี)              จำนวน 1 ฉบับ

                   6.6 รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)                          จำนวน 2 รูป

          7.การยื่นใบสมัคร

                   7.1 ผู้สมัครจะต้องรับและยื่นใบสมัครสอบด้วยตนเอง และต้องกรอกรายละเอียดใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วน

                   7.2 ผู้สมัครต้องแจ้งสถานที่ที่สามารถติดต่อได้ทางจดหมายลงทะเบียนในเขตจ่ายของการไปรษณีย์ไว้ในใบสมัคร

                   7.3 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครให้เรียบร้อยต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

          8.การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก

                   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกในวันที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          9.วัน เวลา และรายการสอบ

                   โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น จะดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ 29 สิงหาคม 2562 สถานที่สอบคัดเลือกโรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามกำหนดการสอบในตาราง ดังต่อไปนี้

วัน/เดือน/ปี

เวลา

รายการสอบ

คะแนนเต็ม

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

-แบบทดสอบวิชาเอกประถมศึกษา

-ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (โดยการสัมภาษณ์)

50 คะแนน

50 คะแนน

 

          10.สถานที่สอบ

                   โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

          11.เกณฑ์การตัดสินการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีการสอบคัดเลือก

                   11.1 ผู้สอบผ่านจะต้องได้รับคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ในกรณีที่มีผู้ได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้ที่ได้คะแนนผลการสอบ ทดสอบการสอน มากกว่าอยู่ในลำดับที่ดีกว่า หากยังได้คะแนนเท่ากันอีกให้ผู้ที่ลำดับที่การสมัครคัดเลือกก่อน อยู่ในลำดับที่ดีกว่า

                   11.2 จะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก ภายในวันที่  30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

                   11.3 การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

                             บัญชีผู้สอบคัดเลือกได้จะใช้เพื่อแต่งตั้งระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันประกาศผล ผู้ใดรับคัดเลือกให้ขึ้นบัญชีให้เป็นอันยกเลิกสิทธิการบรรจุแต่งตั้งในกรณีดังนี้

1)      ผู้นั้นได้สละสิทธิ์การแต่งตั้ง

2)      ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการแต่งตั้งในเวลาที่กำหนด

3)      ผู้นั้นมีเหตุไม่อาจเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการได้

4)      ผู้นั้นถูกวินิจฉัยให้เป็นผู้ขาดคุณสมบิติ

12.การจัดทำสัญญาจ้างผู้ผ่านการคัดเลือก/เงื่อนไขการจ้าง

                   12.1 ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวในวันที่ 2 กันยายน เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนบ้านห้วยไม้แก่น อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และทำสัญญาจ้างเมื่อได้รับอนุมัติให้จ้าง

                   12.2 การทำสัญญาจ้างครั้งแรก จะยึดถือประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นหนังสือเรียกตัวผู้มีสิทธิ์มาจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอนครั้งแรกและให้มารายงานตัวตาม วัน เวลา ที่กำหนด จึงเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องรับทราบประกาศรายชื่อและการขึ้นทะเบียนบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

                   12.3 ผู้ได้รับการจัดทำสัญญาจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ต้องไปรายงานตัวเพื่อจัดทำสัญญาจ้าง ลูกจ้างชั่วคาวรายเดือนตำแหน่งครูผู้สอน ตามกำหนด ถ้าพ้นเวลาดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ และถูกยกเลิกประกาศรายชื่อ และการขึ้นบัญชีผ่านการคัดเลือกเป็นการเฉพาะราย

                   12.4 การจ้างครูอัตราจ้างรายเดือนแก้ปัญหาสถานศึกษาขาดแคลนบุคลากรไม่มีข้อผูกพันต่อเนื่องที่จะนำไปสู่การบรรจุหรือปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นลูกจ้างประจำ/พนักงานราชการหรือข้าราชการ

                   12.5 ผู้ได้รับการจ้างปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน ในกรณีระหว่างการจ้างหากปรากฏว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติตามที่กำหนด หรือมีความรู้ความสามารถความประพฤติ ไม่เหมาะสม ผู้มีอำนาจในการจ้าง อาจสั่งเลิกจ้าง โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้จ้างทราบล่วงหน้า โดยไม่มีเงื่อนไข และจะไม่มีสิทธิเรียกร้องใดๆ ทั้งสิ้น

          13.ผลการคัดเลือกของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สมัครคัดเลือกหรือบุคคลอื่นจะคัดค้านไม่ได้

          จงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2562

 

      (

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1 อัตรา

ลูกจ้าง » ประจำ 17 มี.ค. 2563

เข้าชม 115 ครั้ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 46 ครั้ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 124 ครั้ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 13 มี.ค. 2563

เข้าชม 129 ครั้ง

ตำแหน่ง วิศวกรระบบเครือข่าย ๕ อัตรา (ลูกจ้างเหมา บริการ)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 มี.ค. 2563

เข้าชม 71 ครั้ง

facebook