สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

อัพเดทล่าสุด 15 ต.ค. 2562 14:39:39 น. เข้าชม 336 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : กองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์
  • วันที่ลงประกาศ : 15 ต.ค. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 15 ต.ค. 2562 14:39:39 น.
  • ที่อยู่ : 92 ซอยพหลโยธิน 7 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 022788603
  • Email : legal_mnre.org@mnre.mail.go.th

รายละเอียดประกาศ

ด้วยกองกฎหมาย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อจ้างเหมาปฏิบัติงานประจำกองกฎหมาย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

               1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                   ได้รับปริญญาตรี ทุกสาขา

               2. ชื่อตำแหน่ง ส่วนงาน และรายละเอียดการจ้าง

                   ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  จำนวน 1 อัตรา

                   ปฏิบัติงาน ณ ส่วนอำนวยการ กองกฎหมาย 

                  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานธุรการทั่วไปและงานสารบรรณ 

                   อัตราค่าตอบแทน แบ่งจ่ายเป็นเดือน เดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วนรวมเป็นเงิน 45,000 บาท (สี่หมื่นห้าพัน                       บาทถ้วน)

                   ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562 (รวม 3 เดือน)  โดยมีการต่อสัญญาจ้างต่อเนื่อง

                    3. คุณสมบัติทั่วไป

                   1. มีสัญชาติไทย

                   2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์

                   3. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง

                4. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษความผิดที่ได้กระทำโดยประมาณหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

                   5. ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ไล่ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
                   6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                   4. หลักฐานการสมัคร

                    1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป                

                         (ถ่ายโดยไม่เกิน 6 เดือนนับถึงวันที่ปิดรับสมัคร)

                   2. สำเนาทะเบียนแสดงผลการศึกษาและประกาศนียบัตร อย่างละ 1 ฉบับ

                   3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างละ 1 ฉบับ

                   4. สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล อย่างละ 1 ฉบับ

กรณีเพศชาย ต้องแนบสำเนาหลักฐานแสดงการผ่านหรือรับการยกเว้นการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43

                   5. สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

** หมายเหตุ : ถ้ามีประสบการณ์ทำงานในหน่วยงานราชการ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

                   5. การรับสมัคร

                   ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตนเองได้ที่ ส่วนอำนวยการ กองกฎหมาย ชั้น 17 อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เลขที่ 92 ซอยพหลโยธิน 7       ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เจตพญาไท กรุงเทพมหานคร

โทร.0-2278-8603หรือสามารถดาวน์โหลดเอกสารการสมัครได้จากwww.mnre.go.thแล้วส่งเอกสารการสมัครมาทางE-mail: legal_mnre.org@mnre.mail.go.th ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562 (กรณีมาสมัครด้วยตนเอง) ในวันราชการ เวลา 08.30 -16.30 น.

                   6. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์

                   กองกฎหมาย จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 ตุลาคม 2562  ณ กองกฎหมาย ชั้น 17 และเว็บไซต์กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม www.mnre.go.th

                   7. การคัดเลือก

                   กองกฎหมาย จะดำเนินการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์

 


                        

                   

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1 อัตรา

ลูกจ้าง » ประจำ 17 มี.ค. 2563

เข้าชม 119 ครั้ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 48 ครั้ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 127 ครั้ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 13 มี.ค. 2563

เข้าชม 135 ครั้ง

ตำแหน่ง วิศวกรระบบเครือข่าย ๕ อัตรา (ลูกจ้างเหมา บริการ)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 มี.ค. 2563

เข้าชม 72 ครั้ง

facebook