ประกาศรับสมัครลูกจ้างสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2560 17:20:02 น. เข้าชม 1228 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 17 มี.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 17 มี.ค. 2560 17:20:02 น.
  • ที่อยู่ : 13/8 หมู่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 024485645 ต่อ 430
  • Email : contact@nmt.or.th

รายละเอียดประกาศ

ประกาศสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้าง ส.ท.ท.

------------------------------------

                   ด้วย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานในสำนักงานเลขาธิการ ส.ท.ท.

                    อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) ว่าด้วยมาตรฐานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สำหรับลูกจ้างของสมาคม พ.ศ.๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553 หมวด 2 ข้อ ๖ การจ้างลูกจ้างให้กระทำโดยวิธีคัดเลือก หรือสอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้มีอำนาจสั่งจ้างกำหนด  จึงประกาศสรรหาบุคคลเพื่อคัดเลือกและจ้างเป็นลูกจ้างของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  ดังนี้

                   ๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

                      (๑) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์                            จำนวน   2   อัตรา

                       (2) ตำแหน่งนิติกร                                            จำนวน   2   อัตรา

                       (3) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน           จำนวน   1   อัตรา

                       (4) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์               จำนวน   1   อัตรา

                       (5) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์                        จำนวน   1   อัตรา

                   2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  ผู้สมัครเข้ารับการจ้างเป็นลูกจ้างต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้                                 

                       (๑) มีสัญชาติไทย

                       (๒) มีอายุไม่ต่ำกว่ายี่สิบปีบริบูรณ์ในวันสมัคร 

                       (๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

                       (๔) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน  ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้น  สำหรับลูกจ้างสมาคม

(๕) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

(๖) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก   ปลดออก   หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(๗) ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น    

๓. การรับสมัคร   ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานและเอกสารฉบับจริงเพื่อตรวจ

สอบได้ ตั้งแต่วันที่  16 - 24 มีนาคม 2560  ในวันและเวลาราชการ ได้ที่สำนักงานเลขาธิการ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)  โทร. ๐-๔๔๘-๕๖๔๕ ต่อ 430                                                                     

. เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

      (๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด ๑ นิ้ว  ถ่ายไม่เกิน ๑ ปี จำนวน ๒ รูป

(๒) สำเนาทะเบียนบ้าน  และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  อย่างละ  ๑  ฉบับ    

(๓) สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษาหรือประกาศนียบัตร  จำนวน  ๑  ฉบับ

                       (๔) ใบรับรองแพทย์  ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน  นับถึงวันสมัคร   จำนวน   ๑   ฉบับ

                       (5) หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบ สด.9 หรือ สด.43 ใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล (ถ้ามี)

                            และรับรองสำเนา                                                 จำนวน   1   ฉบับ

 

                       ทั้งนี้ ในหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงชื่อกำกับไว้ด้วย

                     5. ลักษณะงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

                       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์

                       ปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์ บำรุงรักษา ทำความสะอาดรถยนต์ และแก้ไขข้อขัดข้องเล็กๆ น้อยๆ ในการใช้รถยนต์ดังกล่าว และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

                       ตำแหน่งนิติกร

                       ปฏิบัติงานให้คำปรึกษาและความเห็นทางกฎหมาย งานนิติกรรมและสัญญา การพิจารณาวินิจฉัยปัญหากฎหมาย  ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสมาคมและเทศบาล งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับความผิดต่างๆ ของเจ้าหน้าที่  และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

                       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

                       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นทำหน้าที่ช่วยศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะประกอบการกำหนดนโยบาย จัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่างๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการของสมาคม การประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

                       ปฏิบัติงานศึกษารายละเอียดของงานที่ได้รับการวิเคราะห์  จัดระบบและวางแผนไว้แล้ว และเกี่ยวกับการวางโปรแกรมการเขียนคำสั่งใช้เครื่องอัตราประมวลผลในคอมพิวเตอร์ทำงานการศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอความเห็นในการวางหลักเกณฑ์ แก้ไข ปรับปรุงข้อผิดพลาดก่อนส่งคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งอัพเดทข้อมูลข่าวสาร  ออกแบบ ปรับปรุงแก้ไขเว็บไซต์สมาคม และสามารถซ่อมบำรุงแก้ไขคอมพิวเตอร์ในสำนักงานได้

                       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

                       ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ที่ยากพอสมควร  งานถ่ายภาพ  การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การวางแผนการประชาสัมพันธ์ขององค์กร  การรวบรวมปัญหาสถิติ ข้อมูล ความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะของเทศบาลและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

                   6. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ดังนี้

                       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์

(1)    วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.ศ. 3 หรือมัธยมศึกษาตอนต้น            

                       (2)  มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ไม่ต่ำกว่า 4 ปี

                       (3) มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่และได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ตามกฎหมาย

                       (4) เป็นผู้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง

                       (5) ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล และสำเนาใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล 1 ฉบับ

                       (6) หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงานราชการ/บริษัท,ห้างเอกชน/ที่เชื่อถือได้

                            รับรองว่าเคยปฏิบัติหน้าที่ขับรถยนต์มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

                       ตำแหน่งนิติกร

                       (1) มีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์

    (2) มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยเทศบาล กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดินว่าด้วยระเบียบพนักงานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

    (3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

    (4) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

    (5) มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

                       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

(1) มีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา

(2) มีความรู้วิชาการวิจัยทางสังคมศาสตร์ การวางแผนและการบริหารอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

(3) มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

(4) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

(5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ในระดับดี

                       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

                       (1) เป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทางคอมพิวเตอร์หรือทางอื่นที่ได้  กำหนดไว้ในลักษณะเดียวกัน

                       (2) มีความรู้ในวิชาการเขียนคำสั่งให้เครื่องจักรประมวลผลทำงานอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

(3) มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

                       (4) มีความรู้เรื่องโปรมแกรม Photoshop และโปรมแกรม Dream Weaver เป็นอย่างดี

                       (5) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานในด้านดังกล่าวและที่เกี่ยวข้อง

                       ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์

                       (1) เป็นผู้ที่จบการศึกษามีความรู้ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางวารสารศาสตร์หรือสื่อสารมวลชน นิเทศศาสตร์  การประชาสัมพันธ์หรือทางอื่นที่กำหนดไว้ในลักษณะเดียวกัน

    (2) สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office Internet ได้ในระดับดี

                       (3) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับงานประชาสัมพันธ์หรืองานอื่นที่เกี่ยวข้อง              

                   7. หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก สมาคมจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานโดยยึดหลักสมรรถนะ ที่จำเป็นต้องใช้สำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จ้าง ซึ่งประกอบด้วย

                       (ก) ความรู้ของผู้สมัครในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน

                       (ข) ความสามารถหรือทักษะเฉพาะของผู้สมัครในเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน และ

                       (ค) คุณลักษณะอื่นของผู้สมัครซึ่งจำเป็นหรือเหมาะสมต่อการปฏิบัติงานในตำแหน่งที่จ้าง

                       โดยจะดำเนินการคัดเลือกวิธีการประเมินโดยการสัมภาษณ์  และทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ

8. ค่าตอบแทน  ผู้สมัครซึ่งผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  และได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างจะได้รับอัตราค่าตอบแทน  ดังนี้

                             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถยนต์             อัตราค่าตอบแทนเดือนละ     10,080 บาท

                                                                         ค่าความชำนาญพิเศษเดือนละ   2,000 บาท

                              ตำแหน่งนิติกร                            อัตราค่าตอบแทนเดือนละ      15,900 บาท

                             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  15,900 บาท

                             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์    อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  15,900 บาท

                             ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์             อัตราค่าตอบแทนเดือนละ  15,900 บาท

                   9. เกณฑ์การตัดสิน  การจ้างและระยะเวลาการจ้าง    ผู้ผ่านการคัดเลือก  จะต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐  และสมาคมฯ  จะจ้างผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและทำสัญญาจ้างกับสมาคมฯ มีระยะเวลาการจ้างและทำสัญญาจ้างกับสมาคมฯ

                   10. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก  สมาคมฯจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 27 มีนาคม 2560 ณ สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) เลขที่ ๑๓/๘ หมู่ 8 ถนนบรมราชชนนี แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  

                   ๑1. กำหนดวันคัดเลือก   สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.) จะดำเนินการคัดเลือกในวันที่ 29 มีนาคม 2560  เวลา 09.00 น. ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารสำนักงานสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ส.ท.ท.)

                          ถ้าผู้สมัครไม่เข้ารับการคัดเลือกถือว่าสละสิทธิ์

                   ๑2. ประกาศผลการคัดเลือก  สมาคมจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันที่ 31 มีนาคม  2560

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ ณ วันที่   14   มีนาคม   พ.ศ. 2560

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รับช่างเชื่อม 2คน พนักงานขับรถพ่วง 2คน พนักงานแรงงาน 6คน

ลูกจ้าง » ประจำ 15 พ.ค. 2563

เข้าชม 59 ครั้ง

ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2563

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 13 พ.ค. 2563

เข้าชม 141 ครั้ง

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน/เกาหลี/เวียดนาม)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 9 พ.ค. 2563

เข้าชม 97 ครั้ง

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 8 พ.ค. 2563

เข้าชม 78 ครั้ง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 24 เม.ย. 2563

เข้าชม 276 ครั้ง

facebook