รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

อัพเดทล่าสุด 26 พ.ย. 2562 16:21:15 น. เข้าชม 397 ครั้ง

โฆณา

 • ผู้ลงประกาศ : สุนทรี เกิดจินดา
 • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์
 • วันที่ลงประกาศ : 26 พ.ย. 2562
 • อัพเดทล่าสุด : 26 พ.ย. 2562 16:21:15 น.
 • ที่อยู่ : กระทรวงการต่างประเทศ
 • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
 • เบอร์โทรศัพท์ : 022035000
 • Email : su.kirdchinda@mfa.mail.go.th

รายละเอียดประกาศ

 

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่ 1 /2562

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

                            

 

          ด้วยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตามรายละเอียด ดังนี้

 1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

 • ตำแหน่ง                         เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 • อัตราค่าจ้าง                     18,000.- บาท/เดือน

 • ระยะเวลาการจ้าง             ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม – 30 กันยายน 2562

                                            (อาจพิจารณาต่อสัญญารายปีในปีงบประมาณถัดไป)

 1. ลักษณะของงาน

  สนับสุนุการพัฒนาระบบงานสารสนเทศและการจัดการข้องมูลสารสนเทศ

  สนับสนุนงานพัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้แผ่นดินค่าธรรมเนียมการกงสุล การบริหารเงินนอกงบประมาณ การทำ application และการสนับสนุนงานด้าน ICT อื่นๆ ตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ ภายในกระทรวงการต่างประเทศ

 2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับงานคอมพิวเตอร์

 • สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปี

 • หากเป็นชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือได้รับการยกเว้น

 • มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 3

 • ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือเคยต้องรับโทษโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก

 • ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาอื่นของรัฐ

 • มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ และการติดต่อประสานงาน

 • สามารถทำงานนอกเวลาราชการเมื่อจำเป็น มีความขยันขันแข็งและเสียสละ สามารถทำงานเป็นทีมและทำงานภายใต้ความกดดันได้

 1. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

 • ประวัติย่อ (Resume) / ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว

 • สำเนาบัตรประจำตัวประขาขน จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

 • สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้ชาย) 1 ฉบับ

 • สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ

 • ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ

 • หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง)

   

 1. วัน เวลา การรับสมัคร และการคัดเลือกโดยวิธีสอบสัมภาษณ์

 

รายละเอียด

กำหนดการ

รับสมัครด้วยตนเอง/ไปรษณีย์/e-mail

บัดนี้ – 17 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ที่ www.mfa.go.th (ประกาศกระทรวง)

19  ธันวาคม 2562

สอบสัมภาษณ์

24 ธันวาคม 2562

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก

ที่ www.mfa.go.th (ประกาศกระทรวง)

25 ธันวาคม 2562

รายงานตัว

27 ธันวาคม 2562

เริ่มปฏิบัติงาน

2 มกราคม 2562

 

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถ Download แบบฟอร์มใบสมัครได้จาก เว็บไซน์ www.mfa.go.th (โดยเลือกภาษาไทย) ภายใต้หัวข้อ ประกาศและอื่นๆ

ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานที่ใช้ในการสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

-  ยื่นด้วยตนเอง  ที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ฝั่งถนนพระราม 6 กระทรวงการต่างประเทศ โดยเขียนข้อความบนหน้าซองว่า สมัครเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

-  ส่งทางไปรษณีย์  โดยจ่าหน้าซองถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขที่ 443 กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

(วงเล็บมุมซองว่า สมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์) ทั้งนี้ เอกสารที่ส่งทางไปรษณีย์จะต้องส่งถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ภายในเวลาราชการของวันที่ 17 ธันวาคม 2562 เท่านั้น 

 • ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ที่ su.kirdchinda@mfa.mail.go.th

หมายเหตุ : โปรดตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง และลงชื่อกำกับสำเนาเอกสารให้เรียบร้อยก่อนส่งใบสมัคร

 1. เกณฑ์การตัดสิน

                                   - ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องได้คะแนนสอบสัมภาษณ์ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 และหากมีผู้สอบผ่านมากกว่า 1 ราย ให้จัดจ้างผู้ที่มีคะแนนสูงสุด และขึ้นบัญชีสำรองบุคคลที่เหลือไว้ เป็นเวลา 2 ปี

  -หากมีประสบการในงานที่เกี่ยวข้องจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 2. การจัดจ้าง

  ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาจ้างเป็นเงินสด ในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับมาวางในวันที่ทำสัญญา ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

   

                      สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02 203 5000 ต่อ 11115, 11108 และ 11178

                        จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบทั่วกัน

                                                                

 

                                                                           

 

 


 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ทำงานเป็นกะ สามารถทำงานได่ทุกกะ(ตำแหน่งว่างคือกะ0030 น.-08.00 น.)

ลูกจ้าง » ประจำ 5 ก.ค. 2563

เข้าชม 3 ครั้ง

รับสมัครพี่เลี้ยงจำนวนมาก วุฒิขั้นต่ำม 3

ลูกจ้าง » ประจำ 2 ก.ค. 2563

เข้าชม 7 ครั้ง

รับสมัครด่วน‼️เเม่บ้านทั่วไป / เเม่บ้านเเม่ครัว , พี่เลี้ยงเ ด็ก , ดูเเลผู้สูงอายุ , ดูเเลผู้ป่วย

ลูกจ้าง » ประจำ 2 ก.ค. 2563

เข้าชม 6 ครั้ง

รับสมัครด่วน‼️เเม่บ้านทั่วไป / เเม่บ้านเเม่ครัว , พี่เลี้ยงเ ด็ก , ดูเเลผู้สูงอายุ , ดูเเลผู้ป่วย

ลูกจ้าง » ประจำ 1 ก.ค. 2563

เข้าชม 11 ครั้ง

รับสมัครช่างกลึง 1 อัตตรา ขอมีประสบการณ์การทำงาน

ลูกจ้าง » ประจำ 28 มิ.ย. 2563

เข้าชม 9 ครั้ง

facebook