สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) มีความประสงค์จะรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 อัตรา

อัพเดทล่าสุด 9 ธ.ค. 2562 11:14:38 น. เข้าชม 175 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : เอกพงศ์ มุสิกะเจริญ
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 9 ธ.ค. 2562
  • อัพเดทล่าสุด : 9 ธ.ค. 2562 11:14:38 น.
  • ที่อยู่ : 75/47 อาคารพระจอมเกล้า ชั้น 6 ซอยโยธี ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023333917
  • Email : siribenjarut.h@mhesi.go.th

รายละเอียดประกาศ


สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

 

คุณสมบัติ

(๑)      เป็นบุคคลธรรมดา ผู้มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี (นับถึงวันที่ลงนามในสัญญา)

(๒)      เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโทด้านวิทยาศาสตร์

(๓)      ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ จนไม่สามารถ ปฏิบัติหน้าที่ได้

(๔)      มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office : Word, Excel, PowerPoint และโปรแกรมคอมพิวเตอร์อื่น ๆ และสามารถใช้งาน Internet, E-mail และ  สื่อ Social ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

(๕)      มีมนุษย์สัมพันธ์ มีจิตสำนึกในการให้บริการ และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

(๖)      สามารถทำงานล่วงเวลาและเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

(๗)      เป็นผู้มีความประพฤติที่ดี สามารถปฏิบัติตามและรักษาระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ของทางราชการได้อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ

(๘)      มีประสบการณ์ในการทำงาน เช่น การประสานงานกับหน่วยงานราชการ การจัดทำเอกสารราชการ การจัดแสดงนิทรรศการ การวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้น อย่างน้อย ๑ ปี

 

หน้าที่รับผิดชอบ

(1)  วิเคราะห์ข้อเสนอโครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(2)  ประสานงานเครือข่ายหน่วยงานในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการ

(3) จัดการฐานข้อมูล วิเคราะห์และประมวลผลภายใต้โครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(4)  ติดตามการดำเนินงาน

(5)  จัดทำรายงาน

         (6)  ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

ระยะเวลาการจ้าง : 2 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563

 

อัตราค่าจ้าง : 17,500 บาท/เดือน

 

หลักฐานการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สำหรับติดใบสมัคร)

2. สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและ/หรือได้รับการยกเว้น (กรณีผู้สมัครเป็นเพศชาย) จำนวน 1 ฉบับ

6. สำเนาหลักฐานอื่น ๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน การฝึกงาน เป็นต้น

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร และสัมภาษณ์ 

1.      ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th) และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4 – 16 ธันวาม 2562 (ในวันและเวลาราชการ) ที่ สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร

2.      กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 18 ธันวามคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ชั้น 6 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ราชเทวี กรุงเทพมหานคร

3.      ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกทาง เว็บไซต์กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (www.mhesi.go.th)

 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2333 3917 หรือ 0 2333 3951


ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1 อัตรา

ลูกจ้าง » ประจำ 17 มี.ค. 2563

เข้าชม 115 ครั้ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 46 ครั้ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 123 ครั้ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 13 มี.ค. 2563

เข้าชม 128 ครั้ง

ตำแหน่ง วิศวกรระบบเครือข่าย ๕ อัตรา (ลูกจ้างเหมา บริการ)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 มี.ค. 2563

เข้าชม 71 ครั้ง

facebook