รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จำนวน ๑ อัตรา)

อัพเดทล่าสุด 23 ม.ค. 2563 10:28:26 น. เข้าชม 221 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : จิดาภา ไหมดี
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต
  • วันที่ลงประกาศ : 23 ม.ค. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 23 ม.ค. 2563 10:28:26 น.
  • ที่อยู่ : สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ ชั้น ๗ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0969404260
  • Email : jidaamw@gmail.com

รายละเอียดประกาศ

๑. สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

๒. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน (จำนวน ๑ อัตรา)

๓. วุฒิการศึกษา/สาขา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ทางรัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

๔. สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

ชั้น ๗ ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ อาคารบี ถนนแจ้งวัฒนะ ทุ่งสองห้อง หลักสี่ กทม.

๕. อัตราค่าจ้าง ๑๕,๐๐๐ บาท/เดือน

๖. รายละเอียดของงาน

๖.๑ ศึกษาวิเคราะห์ สรุป เสนอความคิดเห็น และข้อพิจารณาเบื้องต้นในงานที่เกี่ยวข้องของสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ

๖.๒ จัดทำหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในส่วนที่เกี่ยวข้อง

๖.๓ ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการอำนวยการและการบริหารของสำนักยุทธศาสตร์การเตรียมพร้อมและการป้องกันประเทศ และออกทำงานต่างจังหวัดได้ (เป็นครั้งคราว)

๖.๔ จัดทำผลการประชุมและรายงานการประชุมตามที่ได้รับมอบหมาย และแจ้งผลการประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗. รายละเอียดการสมัคร

๗.๑ ส่งหลักฐานการสมัคร ดังนี้

๗.๑.๑ ประวัติย่อ (Resume)

๗.๑.๒ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (TRANSCRIPT)

๗.๑.๓ สำเนาใบปริญญา หรือ ใบรับรองจบการศึกษา

๗.๑.๔ หนังสือรับรองการผ่านเกณฑ์ทหาร สด.๔๓ (สำหรับเพศชาย)

เอกสารที่กล่าวมาข้างต้นต้องยื่นสมัครด้วยตนเองตามที่อยู่ข้อ ๔

๗.๒ รับสมัครถึง วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๗.๓ สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น

๗.๔ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวจิดาภา  ไหมดี (หมิว) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ นโยบายและแผน (โทรศัพท์  ๐๙๖  ๙๔๐  ๔๒๖๐) หรือ ส่งมาที่ E-mal : Jidaamw@gmail.com 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

1 อัตรา

ลูกจ้าง » ประจำ 17 มี.ค. 2563

เข้าชม 112 ครั้ง

พนักงานจ้างเหมาบริการ ตําแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 44 ครั้ง

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2563 ถึง 3 เมษายน 2563

ลูกจ้าง » อื่นๆ 16 มี.ค. 2563

เข้าชม 118 ครั้ง

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 13 มี.ค. 2563

เข้าชม 123 ครั้ง

ตำแหน่ง วิศวกรระบบเครือข่าย ๕ อัตรา (ลูกจ้างเหมา บริการ)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 มี.ค. 2563

เข้าชม 70 ครั้ง

facebook