รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี จำนวน 1 อัตรา

อัพเดทล่าสุด 21 ก.พ. 2563 14:59:53 น. เข้าชม 111 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : นางพัชรินทร์ อุดปิน
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 21 ก.พ. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 21 ก.พ. 2563 14:59:53 น.
  • ที่อยู่ : 148 หมู่ 3 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100
  • จังหวัด : เชียงราย
  • เบอร์โทรศัพท์ : 053176224-6
  • Email : rmsc13@dmsc.mail.go.th

รายละเอียดประกาศ

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่งนักฟิสิกส์รังสี
1. กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ ข
2. อัตราค่าตอบแทน ค่าตอบแทนเดือนละ 15,960 บาท
3. จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา
4. สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย
5. คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
            ได้รับวุฒิการปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ ทางฟิสิกส์  
6. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
โดยมีลักษณะงานโดยทั่วไป
            ปฏิบัติงานด้านฟิสิกส์รังสี โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง วิเคราะห์วิจัยทางด้านฟิสิกส์รังสี การตรวจสอบอุปกรณ์รังสีเพื่อให้เครื่องกำเนิดรังสีอยู่ในสภาพที่ถูกต้อง ได้มาตรฐาน และปลอดภัย ตรวจสอบการแผ่รังสีทั้งในด้านการแพทย์ อุตสาหกรรม และสิ่งแวดล้อม การตรวจสอบเพื่อออกใบอนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครอง หรือใช้วัตถุกัมมันตรังสี การนำเข้าประเทศ หรือออกนอกประเทศ การติดตั้งและต่ออายุ เครื่องกำเนิดรังสีเอ็กซ์ การศึกษา ค้นคว้า เพื่อพัฒนาเทคนิคการวัดรังสี การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอันตรายอันอาจเกิดขึ้นจากรังสี และการป้องกันรังสี เสนอแนะเกี่ยวกับการวางกฎ หรือระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันอันตรายจากการแผ่รังสี เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิบัติในต่างประเทศ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการเลือกสรร
คุณสมบัติทั่วไป
1 มีสัญชาติไทย
2 มีอายุไม่ต่ำกว่าสิบแปดปี 
3 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน            ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
5 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
6 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่   
เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
7 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
8 ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
          หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
9 คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ทั้งนี้ ต้องเป็นไปเพื่อความจำเป็นหรือเหมาะสมกับภารกิจของส่วนราชการนั้น ถ้ามี
 
วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
          - กรณีสมัครด้วยตนเอง ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไปศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1/1 เชียงราย ตั้งแต่วันที่ 24  กุมภาพันธ์  2563  ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2563 ในวัน และเวลาราชการ 
หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
                1 รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี 
นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป
                  2 สำเนาแสดงผลการศึกษา ตัวอย่างเช่น ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและระเบียนผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับตำแหน่งที่สมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา และได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร คือ วันที่ 9 มีนาคม ๒๕๖๓
                ในกรณีที่ไม่สามารถนำหลักฐานการศึกษาดังกล่าวมายื่นพร้อมใบสมัครได้ ให้นำหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สถานศึกษาออกให้ โดยระบุสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา และวันที่ที่ได้รับอนุมัติประกาศนียบัตร ซึ่งจะต้องอยู่ภายในกำหนดวันปิดรับสมัครมายื่นแทนก็ได้
                 3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
                4 สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส เฉพาะผู้สมัครเพศหญิง ใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล       ในกรณีที่ชื่อ–นามสกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน อย่างละ 1 ฉบับ
                5 หนังสือรับรองการผ่านงาน จำนวน 1 ฉบับ สำหรับตำแหน่งใดที่กำหนดให้ใช้ประสบการณ์แทนคุณวุฒิ ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
                ทั้งนี้ ในสำเนาหลักฐานทุกฉบับให้ผู้สมัครเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้อง และลงชื่อกำกับไว้ด้วย
 
รายละเอียดเพิ่มการรับสมัครสามารถดูได้ที่ http://cri.dmsc.moph.go.th/post-view/14

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง : ฝ่ายตอนรับ จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 16,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 3 มิ.ย. 2563

เข้าชม 1 ครั้ง

ตำแหน่ง : online แอดมินเพจ จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 3 มิ.ย. 2563

เข้าชม 3 ครั้ง

Bangkok Nanny Center ให้บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กทั้งประเภทประจำ (Live-in) แบบไปเช้า - เย็นกลับ (Live-out) และแบบชั่วคราว (Part time) Bangkok nanny center เปิดให้บริการมานานกว่า 14 ปี พนักงานของเราทุกคนผ่านการสัมภาษณ์และทดสอบงานพื้นฐานก่อนเริ่มงาน และมี

พนักงาน » รายเดือน 10 มี.ค. 2563

เข้าชม 223 ครั้ง

พนักงานหญิงดูแลผู้สูงอายุ(ไม่ใชคนป่วย) ตั้งแต่ 21.00น.ถึง 06.00น.

พนักงาน » รายวัน 22 พ.ค. 2563

เข้าชม 46 ครั้ง

Agenda Systems ตำแหน่ง : ประสานงาน/ลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 16,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 16 พ.ค. 2563

เข้าชม 174 ครั้ง

facebook