สำนักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

อัพเดทล่าสุด 17 มี.ค. 2563 10:42:01 น. เข้าชม 181 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 17 มี.ค. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 17 มี.ค. 2563 10:42:01 น.
  • ที่อยู่ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02 649 5000 ต่อ 12791-5
  • Email : phunyanud@g.swu.ac.th

รายละเอียดประกาศ


ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5765
สังกัดฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office โปรแกรมสำเร็จรูปที่ใช้ในสำนักงานทั่วไป และอุปกรณ์สื่อ - โสตทัศนูปกรณ์ ได้อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในด้านการวางแผนและการบริหารจัดการ
4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
5. มีความรู้ทั่วไปในระบบงานของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
6. มีความรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสามารถวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อมูล สรุปผล
7. มีความสามารถในการใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง ในการพูด เขียน สรุป ย่อ ร่างหนังสือราชการ
8. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน สื่อสาร ด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และสามารถถ่ายทอดนำเสนอเป็นภาษาไทย และ/หรือภาษาอังกฤษได้ด้วย


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานทั่วไปในสำนักงาน เช่น ธุรการ งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานจัดระบบงาน งานการเงิน งานพัสดุ งานบริหารอาคารสถานที่ เป็นต้น
1.1 จัดทำงานสารบรรณตามระเบียบงานสารบรรณ เช่น ร่างโต้ตอบ - พิมพ์หนังสือราชการ
รับ - ส่ง หนังสือ และจัดเก็บเอกสาร เป็นต้น
1.2 จัดทำเอกสารด้านการเงิน งบประมาณ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ ของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
1.3 จัดทำทะเบียนควบคุมครุภัณฑ์ และทะเบียนคุมวัสดุ
1.4 จัดทำบัญชีเบิกจ่ายพัสดุจากคลังพัสดุของสำนักงานสภามหาวิทยาลัย พร้อมทั้งจัดทำรายงาน
การเบิกจ่ายพัสดุประจำเดือน
2. ศึกษา รวบรวมข้อมูล สถิติ และสรุปรายงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารสำนักงานในด้านต่างๆ เช่น งานบริหารทรัพยากรบุคคล งานบริหารงบประมาณ งานบริหารแผนปฏิบัติงาน เป็นต้น
3. เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม ทำรายงานการประชุม
แจ้งมติที่ประชุมแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
4. ติดต่อประสานงานกับผู้บริหาร หน่วยงานภายใน - ภายนอก
5. จัดทำฐานข้อมูลหรือสารสนเทศ จัดทำ/ออกแบบกราฟฟิคต่างๆ ที่ใช้ในการดำเนินงานของ
สำนักงานสภามหาวิทยาลัย หรือที่ได้รับมอบหมาย
6. จัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ / LCD / อุปกรณ์เชื่อมเครือข่าย และใช้เครื่องมือสื่อ - โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับใช้ในการประชุม
7. ตรวจสอบ ดูแล บำรุงรักษา วัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องปริ้นเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ฯลฯ
8. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 17 เมษายน 2563 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานสภามหาวิทยาลัย อาคารวิจัยและการศึกษาต่อเนื่อง
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชั้น 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02 649 5000 ต่อ 12791-5


https://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=30360ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค 1 อัตรา

อื่นๆ » อื่นๆ 3 ก.ค. 2563

เข้าชม 17 ครั้ง

บริการจัดส่ง แม่บ้าน,แม่ครัว,พี่เลี้ยงเด็ก,ดูแลผู้สูงอายุ,ดูแลผู้ป่วย ,พนักงานรักษาความปลอดภัย,พนักงานทำความสะอาดตามบ้าน เฝ้าไข้ ฟิตอาหาร กายภาพ และโรงพยาบาล บริการจัดส่งทั่วประเทศ

อื่นๆ » อื่นๆ 3 ก.ค. 2563

เข้าชม 2 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 15-29 มิถุนายน 2563

อื่นๆ » อื่นๆ 15 มิ.ย. 2563

เข้าชม 363 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 8-22 มิถุนายน 2563

อื่นๆ » อื่นๆ 8 มิ.ย. 2563

เข้าชม 409 ครั้ง

....

อื่นๆ » อื่นๆ 7 มิ.ย. 2563

เข้าชม 141 ครั้ง

facebook