สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดรับสมัครสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราว

อัพเดทล่าสุด 13 พ.ค. 2563 15:14:33 น. เข้าชม 175 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : KAMONCHANOK.T
  • การรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต
  • วันที่ลงประกาศ : 13 พ.ค. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 13 พ.ค. 2563 15:14:33 น.
  • ที่อยู่ : 75/47 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023333942
  • Email : kamonchanok.t@mhesi.go.th

รายละเอียดประกาศ

สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (สอว.)

สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

มีความประสงค์จะรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

โครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ (นิคมธุรกิจวิทยาศาสตร์ภูมิภาค)

จำนวน 1 อัตรา

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

        นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,500 บาท

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

        ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำกับ ดูแล ประเมินผลการดำเนินงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ การบริหารจัดการการดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ภายใต้การกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้

        1. ด้านการปฏิบัติการ

           (1)  ประสานงาน รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูล และประมวลผลเบื้องต้น เพื่อประกอบการจัดทำแผน หรือการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์ ภายใต้ภารกิจของ สอว.

           (2)  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

           (3)  รวบรวม วิเคราะห์ และบริหารจัดการระบบฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

           (4)  ประสานงานเครือข่ายความร่วมมือในการสนับสนุนการดำเนินงานโครงการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์

           (5)  ปฏิบัติงาน และสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

        2. ด้านการวางแผน

           ร่วมวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการงานวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

        3. ด้านการประสานงาน

           (1)  ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด

           (2)  ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

        4. ด้านการบริการ

           (1)  รวบรวมข้อมูล เผยแพร่ และถ่ายทอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับอุทยานวิทยาศาสตร์ และฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

           (2)  ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์    

คุณสมบัติ

        - เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ วิทยาการจัดการ รัฐศาสตร์ และการบริหารรัฐกิจ

        - อายุไม่เกิน 35 ปี

        - เป็นผู้มีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุนงานด้านการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น การนำเสนองาน (Presentations) และการประสานงานทางด้านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

        - เป็นผู้มีความสามารถในการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ

        - เป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์ประมวลผลในเชิงสถิติ การบริหารจัดการข้อมูล และการสื่อสารทางด้านวิทยาศาสตร์ได้เป็นอย่างดี

        - เป็นผู้มีความรู้และทักษะในการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานสรุปผลการดำเนินงาน

        - สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราวได้

 

หลักฐานการสมัคร

        1. รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน ๑ รูป (สำหรับติดใบสมัคร)

        2. สำเนาปริญญาบัตร (ตรี,โท) และสำเนาแสดงผลการศึกษา จำนวนอย่างละ ๑ ชุด

        3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

        4. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

        5. สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหารและหรือได้รับยกเว้น กรณีเป็นผู้สมัครเพศชาย จำนวน ๑ ฉบับ

        6. สำเนาหลักฐานอื่น (ถ้ามี)

 

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

        1. ผู้ประสงค์จะรับสมัครคัดเลือก สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ที่ QR Code ดังแนบ และส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครมายัง e-mail : spa@mhesi.go.th โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2563

        2. ผู้สมัครเข้ารับการประเมินความเหมาะสม พร้อมส่งเอกสารหลักฐานการสมัครตัวจริง ในวันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุม สอว. ชั้น 7 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 

        เกณฑ์การประเมิน

        ประเมินความเหมาะสมโดยวิธีสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีสอบข้อเขียน คิดเป็น ร้อยละ 40 และประเมินความเหมาะสมโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ คิดเป็น ร้อยละ 60 โดยจะนำคะแนนทั้ง 2 ส่วนมารวมกัน แล้วเรียงลำดับคะแนนจากผู้ที่ได้คะแนนมากไปน้อย หากมีคะแนนเท่ากัน จะถือว่าผู้ที่ได้รับคะแนนในการสอบสัมภาษณ์มากกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในลำดับดีกว่า ทั้งนี้ การตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

       

        หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0๒ ๓๓๓ ๓๙๔๒ ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก http://203.150.87.149/?p=2430

 

                                                                                              

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รับช่างเชื่อม 2คน พนักงานขับรถพ่วง 2คน พนักงานแรงงาน 6คน

ลูกจ้าง » ประจำ 15 พ.ค. 2563

เข้าชม 71 ครั้ง

ตั้งแต่วันที่ 12 - 22 พฤษภาคม 2563

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 13 พ.ค. 2563

เข้าชม 176 ครั้ง

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (ภาษาจีน/เกาหลี/เวียดนาม)

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 9 พ.ค. 2563

เข้าชม 109 ครั้ง

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 8 พ.ค. 2563

เข้าชม 83 ครั้ง

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารกระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 24 เม.ย. 2563

เข้าชม 299 ครั้ง

facebook