สำนักโฆษกรับสมัครพนักงานชั่วคราว

อัพเดทล่าสุด 21 ก.ค. 2563 11:41:35 น. เข้าชม 174 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : กลุ่มวิเคราะห์ข่าวและฐานข้อมูล
  • การรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต
  • วันที่ลงประกาศ : 21 ก.ค. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 21 ก.ค. 2563 11:41:35 น.
  • ที่อยู่ : สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี 1 ถ.พิษณุโลก ดุสิต
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 022884393
  • Email : newsanalysis@hotmail.com

รายละเอียดประกาศ

สำนักโฆษก สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี รับสมัคร ลูกจ้างชั่วคราว
.
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารจัดการสื่อสารเชิงกลยุทธ์
เงินเดือน : 20,000 บาท (ไม่มีสวัสดิการ)
.
คุณสมบัติ
.
1. เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย อายุระหว่าง 20–35 ปี
2. สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีในสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ สื่อสารมวลชน รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาอื่นที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ และมีประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 1 ปี
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน และโปรแกรมประยุกต์
4. มีความรู้เกี่ยวกับการเมือง และติดตามข่าวสารทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อย่างต่อเนื่อง
5. ใช้ภาษาไทยในการพูดและเขียนได้ในระดับดี
6. มีทักษะในการวางแผนงาน ติดต่อประสานงาน และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
.
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

1. ติดตามวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ข่าวประจำวัน และร่วมกำหนดกลยุทธ์ในการชี้แจงเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
2. รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอข้อมูลจัดทำข่าว บทความ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อชี้แจงสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
3. เขียนข่าวหรือบทความ เพื่อเผยแพร่นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคม
4. จัดทำภาพอินโฟกราฟิกเผยแพร่นโยบายและการดำเนินงานของรัฐบาล
5. เขียน เสนอ และดำเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายพิเศษหรือเร่งด่วนของผู้บริหารระดับสูง

เงื่อนไขการจ้าง
.
1. ในระหว่างปฏิบัติงาน หากผู้รับจ้างได้กระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดต่อบุคคล และ/หรือทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นรวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในบรรดาความเสียหายที่ได้กระทำขึ้นนั้นด้วยตนเอง
2. หนึ่งงวดงานหมายถึงภายใน 1 รอบเดือนปฏิทิน ผู้รับจ้างมีผลงานตามลักษณะงานครบ 160 ชั่วโมง และส่งมอบผลงานไม่น้อยกว่า 30 ชิ้นงาน
3. ผู้รับจ้างจะต้องมาปฏิบัติงานไม่น้อยกว่าวันละ 8 ชั่วโมงในทุกวันทำการ และนอกวันทำการ ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
4. ค่าจ้างเดือนละ 20,000.00 บาท (สองหมื่นบาทถ้วน)
5. หากมีประสบการณ์ด้านข่าวสาร ด้านการประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
6. ไม่มีสวัสดิการใดๆ

สนใจสมัครงาน ส่งประวัติส่วนตัว มาที่ E-Mail : newsanalysis@hotmail.com

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 ส.ค. 2563

เข้าชม 114 ครั้ง

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม จ.ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย เงินเดือน 14000 ยังไม่หักประกันสังคม งบรายได้สถานศึกษา (สอบกรณีพิเศษได้) สนใจติดต่อ 0933266205

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 1 ส.ค. 2563

เข้าชม 43 ครั้ง

สอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลักษณะงาน ธุรการ ไม่ต้องผ่านการสอบ ก.พ

ลูกจ้าง » ประจำ 3 ก.ย. 2562

เข้าชม 1246 ครั้ง

รับสมัครตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2563 - 19 สิงหาคม 2563

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 29 ก.ค. 2563

เข้าชม 50 ครั้ง

พนักงานชั่วคราว

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 21 ก.ค. 2563

เข้าชม 175 ครั้ง

facebook