ประกาศโรงเรียนชลกันยานุกูล เรื่อง การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงานและครูอัตราจ้าง

อัพเดทล่าสุด 22 ก.ค. 2563 11:51:01 น. เข้าชม 74 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : นางสาวชวัลลักษณ์ หน่วงเหนี่ยว
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 22 ก.ค. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 22 ก.ค. 2563 11:51:01 น.
  • ที่อยู่ : 31 ถนนตำหนักน้ำ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 038278581
  • Email : chawanluk25@gmail.com

รายละเอียดประกาศ

ตำแหน่งที่รับสมัครและรายละเอียดการจ้าง  อัตราค่าจ้างเดือนละ ๑๕,๐๐๐ บาท  (หนึ่งหมื่น   ห้าพันบาทถ้วน) 

 เจ้าหน้าที่สำนักงาน                                                  จำนวน  ๑  อัตรา

 ครูผู้สอน                                                                จำนวน  ๑  อัตรา

 ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการห้องเรียนพิเศษ EP)     จำนวน  ๑  อัตรา

                  คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก เป็นผู้มีคุณสมบัติ ดังนี้

                   ๑ มีสัญชาติไทย

                   ๒ มีอายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ขึ้นไป

                  ๓ หากมีประสบการณ์ในการทำงาน และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา     และจังหวัดระยองจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

                   ๔ สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office (Word/Excel) และ Internet ได้ดี

                   ๕ มีความคล่องตัว มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต สามารถอุทิศตน ทุ่มเทและเสียสละเวลาให้กับงาน

                  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

          ๑ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (งานบัญชี)

- มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการเงินและบัญชี การเงินการบัญชี   

  การจัดการทั่วไป  เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง

          ๒ ครูผู้สอน

                         - มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ บริหารทรัพยากรมนุษย์

                           การบริหารธุรกิจ การบริหารงานบุคคล หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

                         - มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

          ๓ ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ (โครงการห้องเรียนพิเศษ EP)

                         - มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ศึกษา 

                           การสอนคณิตศาสตร์  การศึกษาคณิตศาสตร์  คณิตศาสตร์ - วิทยาศาสตร์  สถิติ  

                           สถิติประยุกต์ หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

-  มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  หรือหนังสือรับรองสิทธิ  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

มีความสนใจ  และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

                  *** ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่โรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี  จังหวัดชลบุรี ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

              *****สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ ๐ - ๓๘๒๗ - ๘๕๘๑ 
ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ด้วยโรงเรียนชลกันยานุกูล อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๘ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน ๑ อัตรา และครูอัตราจ้าง จำนวน ๒ อัตรา

งานราชการ » ข้าราชการ 22 ก.ค. 2563

เข้าชม 75 ครั้ง

รรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และวิศวกรการเกษตร วุฒิ ปริญญาโท อัตราค่าจ้างแรกบรรจุ 24,000 บาท

งานราชการ » ข้าราชการ 19 มิ.ย. 2563

เข้าชม 221 ครั้ง

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์

งานราชการ » ข้าราชการ 19 มิ.ย. 2563

เข้าชม 366 ครั้ง

กรมการขนส่งทางราง เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 2 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน - 8 กรกฎาคม 2563

งานราชการ » ข้าราชการ 9 มิ.ย. 2563

เข้าชม 775 ครั้ง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

งานราชการ » ข้าราชการ 10 มิ.ย. 2563

เข้าชม 359 ครั้ง

facebook