รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ของสำนักกฎหมาย

อัพเดทล่าสุด 29 ก.ค. 2563 09:56:30 น. เข้าชม 50 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : จารุวรรณ
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 29 ก.ค. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 29 ก.ค. 2563 09:56:30 น.
  • ที่อยู่ : 69/1 สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 026534423-1412
  • Email : legal1@dld.go.th

รายละเอียดประกาศ

 

ประกาศสำนักกฎหมาย   

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ของสำนักกฎหมาย

--------------------------------

                 ด้วยสำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์             ของสำนักกฎหมาย  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามรายละเอียดดังนี้

                 1. งานจ้าง

                     1.1 จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ของสำนักกฎหมาย  จำนวน 1 อัตรา

                     รายละเอียดปรากฏตามเงื่อนไขและรายละเอียดการจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์  สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ แนบท้ายประกาศนี้

                   2. งานที่ต้องปฏิบัติ

                        2.1 ตามเงื่อนไขรายละเอียดการจ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ของสำนักกฎหมาย   ตามแนบท้ายประกาศนี้

                 3. การรับสมัคร

                     3.1 วัน  เวลาและสถานที่การรับสมัคร

                    ให้ผู้ที่สนใจติดต่อและยื่นใบสมัครด้วยตัวเองที่ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์         ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 6 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ 10400  โทร 0-2653-442๓

ตั้งแต่ ๓๐ กรกฎาคม 2563  ถึงวันที่  19 สิงหาคม  2563 ในวันและเวลาราชการ

3.2หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

1. ต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีประสบการณ์ในการขับรถยนต์มาแล้วไม่ต่ำกว่า ๒ ปี

  ๒. มีสุขภาพดี สมบูรณ์ แข็งแรง มีความประพฤติดี มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี สุภาพ
     เรียบร้อย และไม่เป็นโรคติดต่อเฉพาะร้ายแรง

                  ๓. มีอายุระหว่าง ๓๕ – ๕๐ ปี

  ๔. ผู้รับจ้างจะต้องส่งเอกสาร สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ , สำเนาทะเบียนบ้าน ,                                    
        สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชน
, เอกสารผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ,

      สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคาร (กรุงไทย) ใบรับรองแพทย์ฉบับจริง (พร้อมรับรองสำเนา
         ถูกต้องทุกฉบับ)  
ให้ผู้ว่าจ้างเก็บไว้เป็นหลักฐาน            
  ๕.
รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว  โดยถ่ายไม่เกิน 1 ปี          
       (นับถึงวันที่ปิดสมัคร) 2 รูป

  6. สำเนาแสดงวุฒิการศึกษา

                    4. การประกาศรายชื่อและกำหนดวันเวลาสถานที่

                       4.1 สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโดยวิธีสอบสัมภาษณ์ ในวันที่              24 สิงหาคม  2563 เวลา 10.00 น. ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์ ตึกวิจิตรพาหนการ ชั้น 6 และที่เว็บไซต์สำนักกฎหมาย กรมปศุสัตว์  http://legal.dld.go.th/

                                                   ประกาศ  ณ  วันที่         กรกฎาคม  2563

 

                                                 (นายประสิทธิ์  เกษตะระ)

                                               นิติกรชำนาญการ  รักษาราชการแทน

                                                  ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย

 

                      

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 6 ส.ค. 2563

เข้าชม 114 ครั้ง

โรงเรียนวัดกลางคลองสาม จ.ปทุมธานี รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทย เงินเดือน 14000 ยังไม่หักประกันสังคม งบรายได้สถานศึกษา (สอบกรณีพิเศษได้) สนใจติดต่อ 0933266205

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 1 ส.ค. 2563

เข้าชม 43 ครั้ง

สอบเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ลักษณะงาน ธุรการ ไม่ต้องผ่านการสอบ ก.พ

ลูกจ้าง » ประจำ 3 ก.ย. 2562

เข้าชม 1246 ครั้ง

รับสมัครตั้งแต่ 30 กรกฎาคม 2563 - 19 สิงหาคม 2563

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 29 ก.ค. 2563

เข้าชม 51 ครั้ง

พนักงานชั่วคราว

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 21 ก.ค. 2563

เข้าชม 175 ครั้ง

facebook