เทศบาลเมืองศรีราชา รับสมัครพนักงานจ้าง

อัพเดทล่าสุด 23 ธ.ค. 2563 14:01:08 น. เข้าชม 164 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : งานการเจ้าหน้าที่
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 23 ธ.ค. 2563
  • อัพเดทล่าสุด : 23 ธ.ค. 2563 14:01:08 น.
  • ที่อยู่ : 161 ถ.เจิมจอมพล อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
  • จังหวัด : ชลบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 038312607
  • Email : tooyie@hotmail.com

รายละเอียดประกาศ

พนักงานจ้างตามภารกิจ

1. ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

2. พนักงานขับรถยนต์

3. พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา

พนักงานจ้างทั่วไป

1. คนงาน

2. นักการ

3. คนงานประจำรถขยะ

4. คนงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล

วันที่รับสมัคร 

 วันที่ 21 - 30 ธันวาคม 2563

                   หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

                                ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองและกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน  โดยให้สำเนาเอกสารพร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ  (สำเนาถ่ายเอกสารทุกชนิด  ให้ใช้กระดาษขนาด A 4 เท่านั้น) อย่างละ 1 ชุด นำสำเนาเอกสารมายื่นในวันรับสมัคร  ดังนี้

                                (1) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำขนาด 1 นิ้ว โดยถ่ายไว้          ไม่เกิน 6 เดือน นับถึงวันปิดรับสมัคร จำนวน 2 รูป

                                (2)  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ ซึ่งมีรูปถ่าย คำนำหน้าชื่อ ยศ ชื่อตัว ชื่อสกุล และเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ปรากฏชัดเจน จำนวน 1 ฉบับ

                                (3)  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

                                (4)  สำเนาปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัครสอบ จำนวน 1 ฉบับ โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจแล้วภายในวันปิดรับสมัคร

                                (5)   ใบรับรองแพทย์ที่แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค  พ.ศ.  2553หรือตามประกาศที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดชลบุรีกำหนด ซึ่งออกให้ไม่เกิน เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย  ถึงวันยื่นเอกสารรับสมัคร  จำนวน 1 ฉบับ

                                (6)  หนังสืออนุญาตจากผู้บังคับบัญชา (กรณีเป็นพนักงานจ้างหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่น)

                                (7)  หนังสือรับรองการทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงาน  ซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ โดยผู้นั้นจะต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงานไม่ต่ำกว่า 5 ปี (เฉพาะผู้สมัครพนักงานจ้างตามภารกิจประเภท ผู้มีทักษะ)

                                (8)  สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

                                      - ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

                                        สำหรับผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

                                      - ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ชนิดที่ 2 (ท.2) 

                                        สำหรับผู้สมัครตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา


                                (9)  หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่สมัคร  เช่น  สำเนาใบสำคัญการสมรส  สำเนาหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล (ในกรณีที่คำนำหน้าชื่อ ยศ ชื่อตัว และชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน)  จำนวนอย่างละ  1  ฉบับ

                                ทั้งนี้ สำเนาหลักฐานทุกฉบับ ให้ผู้สมัครสอบเขียนคำรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ด้วยและหากผู้ใดใช้เอกสารอันเป็นเท็จ เทศบาลเมืองศรีราชาจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป


รายละเอียด www.srirachacity.go.th หรือ 41523938_center.pdf (srirachacity.go.th)
ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งวิศวกรปฎิบัติการ สังกัดฝ่ายวิศวกรรม จำนวน 1 อัตรา

งานราชการ » ข้าราชการ 2 มี.ค. 2564

เข้าชม 16 ครั้ง

ต้องมีผลคะแนนภาษาอังกฤษ

งานราชการ » ข้าราชการ 19 ก.พ. 2564

เข้าชม 82 ครั้ง

๑.ตำแหน่ง พลสารวัตร กองร้อยทหารสารวัตรมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เหล่าทหารสารวัตร จำนวน ๑ อัตรา ๒.ตำแหน่ง ผู้คุม กองเรือนจำมณฑลทหารบกที่ ๔๒ เหล่าทหารสารวัตร จำนวน ๑ อัตรา ๓.ตำแหน่ง พลดุริยางค์ หมวดดุริยางค์มณฑลทหารบกที่ ๔๒ เหล่าดุริยางค์ จำนวน ๑ อัตรา

งานราชการ » ข้าราชการ 15 ก.พ. 2564

เข้าชม 95 ครั้ง

สมัครด้วยตนเอง ผ่านเว็บไซต์ สพม.9 ภายในวันที่ 1-5 กุมภาพันธ์ 2564

งานราชการ » ข้าราชการ 4 ก.พ. 2564

เข้าชม 30 ครั้ง

ระหว่างวันที่ 8 ม.ค. - 17 ก.พ.64

งานราชการ » ข้าราชการ 2 ก.พ. 2564

เข้าชม 79 ครั้ง

facebook