ประกาศรับสมัคร ผู้ช่วยพยาบาล ประจำสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

อัพเดทล่าสุด 6 ม.ค. 2564 14:00:29 น. เข้าชม 27 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : Visitta S.
  • การรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต
  • วันที่ลงประกาศ : 6 ม.ค. 2564
  • อัพเดทล่าสุด : 6 ม.ค. 2564 14:00:29 น.
  • ที่อยู่ : ถ.อังรีดูนังต์
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0225640559
  • Email : visitta.s@redcross.or.th

รายละเอียดประกาศ

ลักษณะงานที่ปฏิบัติตามที่หน่วยงานกำหนด

งานด้านการแพทย์สาธารณภัย

1.       ปฏิบัติงานอยู่เวรเตรียมพร้อมการแพทย์สาธารณภัยตลอด 24 ชั่วโมง

-          ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของเครื่องใช้ในรถพยาบาลให้พร้อมใช้

-          ติดตาม/ประเมินสถานการณ์ความคืบหน้าของเหตุการณ์ การรายงานหัวหน้าทีมเพื่อทราบ

-          ออกปฏิบัติงานพร้อมพยาบาลหัวหน้าทีม เมื่อได้รับคำสั่งให้ออกปฏิบัติงาน

-          ให้การช่วยเหลือ ปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บ/ผู้ประสบภัย จากเหตุการณ์นั้น ๆ ภายใต้การควบคุม กำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ และนำส่งต่อโรงพยาบาล

-          จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ ยา เวชภัณฑ์ ส่งคืนเมื่อเสร็จการปฏิบัติงาน

2.       หน่วยแพทย์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน

3.       ปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ บริการผู้ประสบสาธารณภัย

4.       ปฏิบัติงานหน่วยปฐมพยาบาล

-          ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์และสิ่งของเครื่องใช้ในรถพยาบาลให้พร้อมใช้

-          ช่วยให้การพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย และนำส่งต่อโรงพยาบาลในรายที่จำเป็น ภายใต้การควบคุมกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ

-          ตรวจสอบอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์ส่งคืนหน่วยงานที่รับผิดชอบเมื่อเสร็จงาน

งานการแพทย์ผู้ด้อยโอกาส

1.       งานหน่วยแพทย์เฉพาะทาง

1.1   หน่วยแพทย์ศัลกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่ และความพิการอื่น

-          ช่วยจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้พร้อมใช้ในห้องผ่าตัด

-          ทำความสะอาดเครื่องมือ การดำเนินการเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ให้มีจำนวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานอยู่เสมอ

1.2   หน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.3   โครงการขยายงานหน่วยแพทย์จักษุศัลยกรรมสภากาชาดไทย ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1.4   หน่วยแพทย์รถคลินิกจักษุศัลยกรรมฯ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

-          ช่วยจัดเตรียมเครื่องมือ เวชภัณฑ์ ดำเนินการให้ปราศจากเชื้อ

-          จัดเตรียมสถานที่และเครื่องมือสำหรับการตรวจวัดสายตา

-          จัดเตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือให้พร้อมใช้ในห้องผ่าตัด ตามที่ได้รับมอบหมาย

-          ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น (VA) บันทึกค่าสายตา

-          เตรียมผู้ป่วยก่อนผ่าตัด เตรียมเอกสาร หยอดตา ตามที่ได้รับมอบหมาย

-          ส่งผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดและรับผู้ป่วยออกจากห้องผ่าตัด ส่งกลับหอผู้ป่วย

-          ดูแลทำความสะอาดห้องผ่าตัดเคลื่อนที่ ให้สะอาดพร้อมใช้อยู่เสมอ

-          ทำความสะอาดเครื่องมือ การดำเนินการให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ การบำรุงรักษาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ ให้มีจำนวนเพียงพอและมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานอยู่เสมอ

-          ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

1.5   โครงการรถตัดแว่นสายตาสภากาชาดไทย เพื่อเด็กนักเรียนในชนบท

-          ตรวจวัดสายตาเบื้องต้น (VA) บันทึกค่าสายตาปกติ ผิดปกติ

-          ตรวจวัดสายตาด้วยเครื่องวัดค่าสายตาคอมพิวเตอร์ เด็กนักเรียนที่มีค่าสายตา (VA) ผิดปกติ บันทึกค่าสายตาที่ตรวจวัดได้

-          ส่งต่อเพื่อวัดค่าสายตาประกอบแว่น

-          ตรวจสอบรายชื่อเด็กนักเรียน ตรวจสอบกำลังเลนส์ จัดแว่นใส่กล่อง

-          ส่งมอบแว่นให้แก่นักเรียน

-          ช่วยซ่อมและแก้ไขกรอบแว่น

2.       หน่วยแพทย์เคลื่อนที่สำนักงานบรรเทาทุกข์ฯ สภากาชาดไทย

3.       หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เรือพระราชทานเวชพาหน์

4.       หน่วยแพทย์ศูนย์สภากาชาดไทยเวชพาหน์เฉลิมพระเกียรติ

5.       หน่วยแพทย์เคลื่อนที่บ้านตะวันใหม่

6.       หน่วยแพทย์ทางเลือกฝังเข็มประยุกต์ ปฏิบัติงาน ณ สถานีกาชาดในจังหวัดต่าง ๆ

7.       หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ในวาระพิเศษอื่น ๆ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

8.       หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

-          ช่วยจัดเตรียมอุปกรณ์ ยา เวชภัณฑ์และสิ่งของเครื่องใช้ให้พร้อมใช้งาน

-          ช่วยจัดเตรียมสถานที่สำหรับแพทย์ตรวจและการพยาบาลให้เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

-          ช่วยคัดกรองผู้ป่วยก่อนพบแพทย์ ซักประวัติการเจ็บป่วย วัดปรอท วัดความดันโลหิต

-          ทำการพยาบาลผู้ป่วยภายใต้การกำกับดูแลของพยาบาลวิชาชีพ

-          ช่วยแพทย์ฝังเข็มผู้ป่วย

-          ทำความสะอาดเครื่องมือและควบคุมดูแลวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ ให้มีจำนวนเพียงพอ และมีประสิทธิภาพต่อการใช้งานอยู่เสมอ

-          จัดเก็บอุปกรณ์เครื่องใช้ ยา เวชภัณฑ์ ส่งคืนเมื่อเสร็จการปฏิบัติงาน

-          ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1. เพศชาย อายุไม่เกิน 40 ปี (นับถึงวันที่สมัคร)

2.      2. ต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน

3.      3. วุฒิประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล

4.      4. สามารถปฏิบัติงานออกหน่วยในพื้นที่ต่างจังหว?

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ดูแลระบบตอบแชท

อื่นๆ » อื่นๆ 20 ม.ค. 2564

เข้าชม 14 ครั้ง

ดูแลระบบตอบแชท

อื่นๆ » อื่นๆ 20 ม.ค. 2564

เข้าชม 4 ครั้ง

หน้าที่ : ขายจากเว็บไซต์ของบริษัท และทำการตลาด

อื่นๆ » อื่นๆ 20 ม.ค. 2564

เข้าชม 5 ครั้ง

คอนเฟิร์มออเดอร์ลูกค้าจากเว็บไซต์ของบริษัท และทำการตลาด

อื่นๆ » อื่นๆ 13 ม.ค. 2564

เข้าชม 48 ครั้ง

ประเภทการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว วุฒิ ปวช. ปวส.

อื่นๆ » อื่นๆ 11 ม.ค. 2564

เข้าชม 90 ครั้ง

facebook