รับสมัครบุคคลสอบคัดเลือกเป็น นักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา 64 (50 อัตรา)

อัพเดทล่าสุด 9 ม.ค. 2564 22:28:33 น. เข้าชม 83 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : นุกูล เพิ่มพูล
  • การรับสมัคร : ทางอินเทอร์เน็ต
  • วันที่ลงประกาศ : 9 ม.ค. 2564
  • อัพเดทล่าสุด : 9 ม.ค. 2564 22:28:33 น.
  • ที่อยู่ : 111 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0834481087
  • Email : survey40.np@gmail.com

รายละเอียดประกาศ

              โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้

            . คุณสมบัติของผู้สมัคร (รายละเอียดตามระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย ว่าด้วโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ชั้นนักเรียนนายสิบ พ..๒๕๕๓ และระเบียบกองบัญชาการกองทัพไทย    ว่าด้วยโรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ชั้นนักเรียนนายสิบ (ฉบับที่ ๒) ..๒๕๕๘)

                .สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์  ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ และมีระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า ๒.ตลอดช่วงชั้นที่ ๔(ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔-)

                   .เป็นชายโสด ที่มีอายุตั้งแต่ ๑๘ ปี ถึง ๒๐ ปี (ผู้ที่เกิดตั้งแต่ พ..๒๕๔๔-..๒๕๔๖)

                 .มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด และบิดามารดามีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหารสัญญาบัตรหรือนายทหารประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้

            . หลักฐานสำคัญที่ต้องใช้ในการสมัคร

                . ใบสมัคร (พิมพ์จากระบบรับสมัครออนไลน์)

               .๒ รูปถ่ายสีหน้าตรงไม่สวมหมวก ขนาด ๒ นิ้ว (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๓ เดือน)

               .บัตรประจำตัวประชาชนของผู้สมัคร

               .ใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.)

              . เอกสารแสดงวุฒิทางการศึกษา

            . การรับสมัคร

                สมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ ถึงวันพุธที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) โดยสมัครที่เว็บไซด์ https://rtsd.thaijobjob.com และให้ผู้สมัครศึกษาขั้นตอนการดำเนินการรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต โดยละเอียดและปฏิบัติตามขั้นตอนที่แนะนำให้ถูกต้อง

             . สอบภาควิชาการ ในวันอาทิตย์ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๗.๐๐ น.   ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร วิชาที่สอบได้แก่ วิชาคณิตศาสตร์    วิชาวิทยาศาสตร์ (เฉพาะวิชาฟิสิกส์) วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทย-สังคมศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑  ของกระทรวงศึกษาธิการ 

        . ประกาศผลการสอบภาควิชาการ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร              ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และ ทางอินเทอร์เน็ต www.rtsd.mi.th, school.rtsd.mi.th

            . การตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ ในวันจันทร์ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง วันอังคารที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

            . สอบพลศึกษา และสอบสัมภาษณ์

                .๑ สอบพลศึกษา ในวันพุธที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ (สถานที่สอบจะแจ้งภายหลัง)

                .๒ สอบสัมภาษณ์ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ (สถานที่สอบจะแจ้งภายหลัง)

         . ประกาศผลการสอบขั้นสุดท้าย ภายในวันจันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.   ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และ ทางอินเทอร์เน็ต www.rtsd.mi.th, school.rtsd.mi.th

           . ทำสัญญาและมอบตัว ผู้ที่สอบได้ตัวจริง ในวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึง วันพฤหัสบดีที่  เมษายน ๒๕๖ เวลา .-๑๕.๓๐ น. และผู้ที่สอบได้ตัวสำรอง ในวันศุกร์ที่  เมษายน ๒๕๖ เวลา ๐๘.-๑๒.๐๐ น. ณ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

           สอบถามรายละเอียดได้ที่ โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  โทรศัพท์      ๐ ๒๒๘๑ ๘๖๖๒ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.

งานราชการ » ข้าราชการ 20 ม.ค. 2564

เข้าชม 4 ครั้ง

โรงเรียนแผนที่ กรมแผนที่ทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย มีความประสงค์จะรับบุคคล เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนนายสิบแผนที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

งานราชการ » ข้าราชการ 9 ม.ค. 2564

เข้าชม 84 ครั้ง

เทศบาลเมืองศรีราชา จังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป้นพนักงานจ้าง จำนวน 7 ตำแหน่ง 18 อัตรา

งานราชการ » ข้าราชการ 23 ธ.ค. 2563

เข้าชม 109 ครั้ง

รับสมัครครูผู้สอน

งานราชการ » ข้าราชการ 2 ธ.ค. 2563

เข้าชม 130 ครั้ง

รับสมัครตำแหน่งนักคอม เงินเดือน 19500 ปฏิบัติงานนครปฐม

งานราชการ » รายเดือน 27 พ.ย. 2563

เข้าชม 189 ครั้ง

facebook