รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

อัพเดทล่าสุด 24 มี.ค. 2564 09:58:18 น. เข้าชม 280 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข ศรีสุข
  • การรับสมัคร : ทางไปรษณีย์
  • วันที่ลงประกาศ : 24 มี.ค. 2564
  • อัพเดทล่าสุด : 24 มี.ค. 2564 09:58:18 น.
  • ที่อยู่ : สำนักงานสถาบัน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ เลขที่ ๙๐๖ ถนนกำแพงเพชร ๖ แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 025541900
  • Email : santisuk@cgi.ac.th

รายละเอียดประกาศ

ด้วยสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา 

๑.ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  จำนวน ๑ อัตรา     

(ก)คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

(๑)      สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือโท ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี  สารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

(๒)      มีความสามารถในการดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศได้ เป็นอย่างดี

(๓)      มีความสามารถในการวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๔)      มีความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการทำงานในหน่วยงานในลักษณะ Web Application

(๕)      มีความรู้ ความชำนาญ PHP, MVC Framework (CodeIgniter, Laravel, etc.) , Mysql, HTML5, CSS, JavaScript, JQuery

(๖)           สามารถช่วยเหลือสนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

(๗)           มีทักษะการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

(๘)           มีความเข้าใจเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันและแนวโน้มอนาคต

(๙)      มีความสามารถพัฒนา Cross-platform Mobile App จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

(๑๐) มีความรู้ความสามารถด้าน UX / UI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 (ข) ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๑)      ดูแลและบริหารจัดการระบบสารสนเทศ

(๒)      วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนงานต่างๆ

(๓)      ติดตาม ให้คำแนะนำ หรือฝึกอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศแก่ผู้ใช้งาน

(๔)      ช่วยเหลืองานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของสถาบันฯ

(๕)      ประสานงานหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

(๖)      ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

๒. อัตราเงินเดือน

    ๓.๑   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ๒๒,๕๐๐ บาท

    ๓.๒   วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ๑๘,๐๐๐ บาท

ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนที่ได้รับ สถาบันฯ จะพิจารณาตามวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตามหลักเกณฑ์ที่สถาบันฯกำหนด และอยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการพิจารณา                 อัตราเงินเดือนดังกล่าวยังไม่รวมค่าประสบการณ์

๓. สิทธิและสวัสดิการ

    สิทธิและสวัสดิการเป็นไปตามข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ว่าด้วยสิทธิและสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

๔. หลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร

       ๔.๑   รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน               (นับถึงวันปิดรับสมัคร)  จำนวน ๑ รูป

       ๔.๒   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ๑ ฉบับ

       ๔.๓   สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน ๑ ฉบับ

       ๔.๔   สำเนาใบแสดงคุณวุฒิการศึกษา  จำนวน ๑ ฉบับ

       ๔.๕   สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of Records)  จำนวน ๑ ฉบับ

       ๔.๖   ใบรับรองการทำงานจากที่ทำงานเดิม (ถ้ามี)  จำนวน ๑ ฉบับ/หน่วยงาน

      ๔.๗   ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. ๒๕๕๓  ฉบับจริงจำนวน ๑ ฉบับ

       ๔.๘   ในกรณีชื่อตัวหรือชื่อสกุลในใบสมัครไม่ตรงกับหลักฐานการสมัคร ให้แนบสำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว หรือการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล ๑ ฉบับ  

       ๔.๙   สำเนาเอกสารทางทหาร (เฉพาะเพศชาย) เช่น สด.๘ หรือ สด.๙ หรือ สด.๔๓ จำนวน ๑ ฉบับ    

ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาในหลักฐานที่ทำสำเนาทุกฉบับ และเป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องตรวจสอบความเรียบร้อยของใบสมัครและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วนก่อนยื่นใบสมัคร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกตรวจสอบเอกสารหลักฐานการสมัครอื่นๆ ในภายหลัง

๕. การสมัคร 

    ผู้ที่ประสงค์จะยื่นใบสมัครสามารถยื่นใบสมัครได้เพียงตำแหน่งเดียวเท่านั้น และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัครใดๆ โดยสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครที่เว็บไซต์สถาบันฯ www.cgi.ac.th และจัดส่งหลักฐานการสมัครทางไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองตามที่อยู่ด้านล่างนี้ พร้อมวงเล็บมุมซองว่า เอกสารสมัครงาน ส่งถึง

                       สำนักงานสถาบัน สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์

                       เลขที่ ๙๐๖  ถนนกำแพงเพชร ๖

                       แขวงตลาดบางเขน  เขตหลักสี่  กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๑๐

๖. การดำเนินการคัดเลือก

    ขั้นตอนที่ ๑ :  พิจารณาประเมินคุณวุฒิ  ผลการศึกษา และประสบการณ์ของผู้สมัครที่ตรง กับคุณสมบัติเฉพาะของตำแหน่งที่จะบรรจุ

    ขั้นตอนที่ ๒เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ ๑ จะดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถและ ความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่ง โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์หรือวิธีการอื่นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร

๗. ขั้นตอนและกำหนดการสอบคัดเลือก

ขั้นตอน

            วันที่

(๑)  การรับสมัคร 

       - สมัครทางไปรษณีย์

         สถาบันฯ จะถือเอาวันที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราเป็นเกณฑ์

๒๒ มี.ค. ๖๔ – ๒๓ เม.ย. ๖๔

 

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

กรมสุขภาพจิต รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 20 พ.ค. 2564

เข้าชม 134 ครั้ง

ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ รับสมัครบุคคลพลเรือน เพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 13 พ.ค. 2564

เข้าชม 244 ครั้ง

ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

พนักงานราชการ » พนักงานราชการ 9 พ.ค. 2564

เข้าชม 172 ครั้ง

สมัครงานพนักของรัฐ

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 27 เม.ย. 2564

เข้าชม 165 ครั้ง

สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกและบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำส่วนงานสถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา คือ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

พนักงานราชการ » พนักงานของรัฐ 24 มี.ค. 2564

เข้าชม 281 ครั้ง

facebook