สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการเงิน

อัพเดทล่าสุด 8 เม.ย. 2564 10:47:10 น. เข้าชม 25 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : สุตาภัทร แก้วคัลณา
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง,ทางอินเทอร์เน็ต,ทางไปรษณีย์
  • วันที่ลงประกาศ : 8 เม.ย. 2564
  • อัพเดทล่าสุด : 8 เม.ย. 2564 10:47:10 น.
  • ที่อยู่ : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ 88/39 ถนนติวานนท์ 14 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
  • จังหวัด : นนทบุรี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 02-8329227
  • Email : tanita@hsri.or.th

รายละเอียดประกาศ

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย

2 .อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ (เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)

3. วุฒิการศึกาาปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชี การเงิน หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

4. ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี

5. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel)

6. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามขอบเขตงานเป็นอย่างดี

7. มีความามารถในการปฏิบัติงานด้วยความละเอียด รอบคอบ รับผิดชอบต่อหน้าที่

8. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถทำงานในลักษณะการติดต่อประสานงานและทำงานเป็นทีม

9. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม

10.  ไม่เป็นบุคคลอยู่ในระหว่างถูกพักงาน พักราชการ หรือสั่งหยุดงานเป็นการชั่วคราวในลักษณะเดียวกับการพักงานหรือพักงานราชการ

11. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษไล่ออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

12. ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

13. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอทาง e-mail : tanita@hsri.or.th หรือ ยื่นเอกสารด้วยตัวเอง หรือ ส่งไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าของถึง งานพัสดุ สถาบันวิจัยกระทรวงสาธารณสุข (สวรส.) ชั้น 4 อาคารสุขภาพแห่งชาติ เลขที่ 88/34 ถนนติวานนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ระหว่างวันที่ 7 เมษายน 2564 - 20 เมษายน 2564 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.

ผู้สนใจสามมารถดุรายละเอียดได้ที่เว็บไซคื www.hsri.or.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-8329227 (ฐานิตา) ในวันและเวลาราชการ

ประกาศที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครหาผู้ดูแลบ้าน

ลูกจ้าง » ประจำ 11 เม.ย. 2564

เข้าชม 7 ครั้ง

นักจัดการงานทั่วไป (จ้างเหมาบริการ) กรมวิทยาศาสตร์บริการ อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 8 เม.ย. 2564

เข้าชม 32 ครั้ง

สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุขจัดหาผู้รับจ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานการเงิน 1 ตำแหน่ง

ลูกจ้าง » อื่นๆ 8 เม.ย. 2564

เข้าชม 26 ครั้ง

วุฒิ ปวช,ปวส

ลูกจ้าง » ประจำ 5 เม.ย. 2564

เข้าชม 14 ครั้ง

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

ลูกจ้าง » ชั่วคราว 5 เม.ย. 2564

เข้าชม 44 ครั้ง

facebook