รับสมัครอาจารย์

อัพเดทล่าสุด 24 ต.ค. 2559 17:29:23 น. เข้าชม 1882 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : คณะสังคมศาสตร์ มศว
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 24 ต.ค. 2559
  • อัพเดทล่าสุด : 24 ต.ค. 2559 17:29:23 น.
  • ที่อยู่ : 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 026495000 ต่อ 11742
  • Email : kunyapak.j@gmail.com

รายละเอียดประกาศ

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 0949 สังกัดสาขาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์


1. ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0949 สังกัดสาขาการเงิน ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับบริหารธุรกิจ จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง หรือ
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500 

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
7. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
8. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
9. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า

. วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)
http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=25650


2. ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0299 สังกัดสาขาการพัฒนาชุมชนเมือง ภาควิชาสังคมวิทยา 
อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ทางด้านการพัฒนาชุมชนเมือง สังคมวิทยา มานุษยวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก
4. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
8. หนังสือรับรอง เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก
9. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2559
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=25651


3. ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 0138 สังกัดสาขาภูมิศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์

อัตราเงินเดือน 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก (Ph.D. หรือ D.A.) ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และ/หรือ ธรณีวิทยา และ/หรือ วิศวกรรมสำรวจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง และเป็นผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ และ/หรือ ธรณีวิทยา และ/หรือ วิศวกรรมสำรวจ
2. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
2.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
2.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
2.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
2.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
2.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
2.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี
ถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก
4. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หนังสือรับรองการทำงาน
8. หนังสือรับรองความประพฤติ
9. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
10. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=25602หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการสรรหาจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการสรรหาจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร


ประกาศที่เกี่ยวข้อง

Bangkok Nanny Center ให้บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กทั้งประเภทประจำ (Live-in) แบบไปเช้า - เย็นกลับ (Live-out) และแบบชั่วคราว (Part time) Bangkok nanny center เปิดให้บริการมานานกว่า 14 ปี พนักงานของเราทุกคนผ่านการสัมภาษณ์และทดสอบงานพื้นฐานก่อนเริ่มงาน และมี

พนักงาน » รายเดือน 10 มี.ค. 2563

เข้าชม 102 ครั้ง

ตำแหน่ง : ฝ่ายตอนรับ จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 18 มี.ค. 2563

เข้าชม 64 ครั้ง

ตำแหน่ง : online แอดมินเพจ จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 18 มี.ค. 2563

เข้าชม 72 ครั้ง

Agenda Systems ตำแหน่ง : ประสานงานonline จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 15 มี.ค. 2563

เข้าชม 61 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563

พนักงาน » รายเดือน 12 มี.ค. 2563

เข้าชม 220 ครั้ง

facebook