รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย

อัพเดทล่าสุด 24 ต.ค. 2559 17:29:23 น. เข้าชม 1565 ครั้ง

โฆณา

  • ผู้ลงประกาศ : คณะสังคมศาสตร์ มศว
  • การรับสมัคร : ด้วยตนเอง
  • วันที่ลงประกาศ : 24 ต.ค. 2559
  • อัพเดทล่าสุด : 24 ต.ค. 2559 17:29:23 น.
  • ที่อยู่ : 114 ซอยสุขุมวิท 23 เขตวัฒนา
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 026495000 ต่อ 11742
  • Email : kunyapak.j@gmail.com

รายละเอียดประกาศ

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย 2 อัตรา

1. ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 5447 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ 

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 30,400 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขารัฐศาสตร์ ทางด้านการเมืองการปกครอง หรือด้านที่เกี่ยวข้อง จากสถาบันการศึกษาต่างประเทศหรือในประเทศที่สำนักงาน ก.พ. รับรอง
3. หากมีประสบการณ์หรือมีผลงานวิชาการเกี่ยวกับประเด็นใดประเด็นหนึ่งดังต่อไปนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3.1 Political Behavior
3.2 Political System
3.3 Political Process
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นบุคลากรสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ จะต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี ดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

หมายเหตุ : ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ
ในการเรียนการสอนตลอดหลักสูตร ไม่ต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. หลักฐานสำเนาใบปริญญาบัตร และหลักฐานผลการศึกษา (Transcript) ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาสูงสุด
3. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก
4. หลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
6. สำเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
8. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า
9. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ.สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 11
คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเทอร์เน็ต)

http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=25687


2. ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (คนพิการ) เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2537 สังกัดงานนโยบายและแผน สำนักงานคณบดี

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขา
หรือสูงกว่า
2. จะต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ สำหรับประเภทความพิการ ต้องเป็นไปตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง ประเภทและหลักเกณฑ์ความพิการ ฉบับลงวันที่ 30 เมษายน 2552 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555
3. มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย
4. มีความประพฤติเรียบร้อย และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ลงทะเบียน รับ-ส่ง หนังสือ
2. ร่างจดหมาย
3. งานพิมพ์เอกสาร หนังสือราชการ ที่เกี่ยวข้องกับงานนโยบายและแผน
4. รวบรวมข้อมูลและรายงานผลการพัฒนาบุคลากรของคณะสังคมศาสตร์ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการปฏิบัติงาน
5. รวบรวมข้อมูล สถิติ เพื่อใช้รายงานผลการดำเนินงานตามแผนต่างๆ
6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในสำนักงานคณบดี ภาควิชา และหน่วยงานอื่นๆทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย
7. ปฏิบัติงานของสำนักงานคณบดี และคณะสังคมศาสตร์ ในโอกาสสำคัญต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
8. สามารถมาปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้
9. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. รูปถ่าย จำนวน 3 รูป สำหรับติดใบสมัคร
2. สำเนาหลักฐานผลการศึกษา
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล (ถ้ามี)
6. หนังสือรับรองความประพฤติ
7. หนังสือรับรองการทำงาน

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 18 พฤศจิกายน 2559 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 - 16.30) ณ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์
โทร. 0 2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)

http://news.swu.ac.th/show_newsdetail.asp?ID=25686


ประกาศที่เกี่ยวข้อง

Bangkok Nanny Center ให้บริการจัดส่งพี่เลี้ยงเด็กทั้งประเภทประจำ (Live-in) แบบไปเช้า - เย็นกลับ (Live-out) และแบบชั่วคราว (Part time) Bangkok nanny center เปิดให้บริการมานานกว่า 14 ปี พนักงานของเราทุกคนผ่านการสัมภาษณ์และทดสอบงานพื้นฐานก่อนเริ่มงาน และมี

พนักงาน » รายเดือน 10 มี.ค. 2563

เข้าชม 102 ครั้ง

ตำแหน่ง : ฝ่ายตอนรับ จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 18 มี.ค. 2563

เข้าชม 64 ครั้ง

ตำแหน่ง : online แอดมินเพจ จำนวน 4 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 18 มี.ค. 2563

เข้าชม 72 ครั้ง

Agenda Systems ตำแหน่ง : ประสานงานonline จำนวน 2 อัตรา ระดับเงินเดือน 15,000-20,000

พนักงาน » รายเดือน 15 มี.ค. 2563

เข้าชม 61 ครั้ง

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รับสมัครพนักงาน 9 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มีนาคม 2563

พนักงาน » รายเดือน 12 มี.ค. 2563

เข้าชม 220 ครั้ง

facebook