ยืนยันแก้ไขประกาศ : รับสมัครบุคคลตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าที่อัดสำเนาเอกสาร