ประกาศผลสอบ.com
2562
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2562
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

  « เมื่อ 11-08-2015 เวลา 08:59:40 โดย น.ส.วรลักษณ์ เลิศอนันต์ตระกูล อ่าน 503 »


 ประกาศสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง

ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

------------------------------------

 

  ด้วยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หรือ สทน. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติทั่วไปสำหรับผู้ที่จะดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ

ต้องเป็นผู้สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา และต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระบุในคุณสมบัติตามความในมาตรา 24 แห่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) พ.ศ. 2549 

มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปีบริบูรณ์ และไม่เกินหกสิบห้าปีบริบูรณ์ในวันที่ได้รับการแต่งตั้ง

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

               (1) มีความรู้และประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์  หรือเทคโนโลยีนิวเคลียร์  หรือด้านการบริหาร

(2) มีวิสัยทัศน์ในการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ กล่าวคือ ในกรณีที่เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานของรัฐ ต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานนั้น ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือในกรณีที่เป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือลูกจ้างหน่วยงานเอกชน ต้องเป็นนิติบุคคลที่มีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท และมีผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานไม่น้อยกว่า 50 คน และมีรายได้ไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาทต่อปี(เฉลี่ย 3 ปี) โดยต้องดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานเอกชนนั้น

(๓) การมีภาวะผู้นำและมนุษยสัมพันธ์ดี

(๔) มีศักยภาพและผลงานในการประสานงานกับองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งเป็นที่ยอมรับในเชิงวิชาการและการบริหาร

สามารถศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องและดาวน์โหลดใบสมัคร ได้ที่  www.tint.or.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2401 9889 ต่อ 5906 หรือ 1162

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 9 กันยายน 2558

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved