ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ค่ะ กรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพย์ฯ รับสมัครงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา สนใจติดต่อ โทร. 02-2982026-27

  « เมื่อ 16-12-2015 เวลา 09:55:02 โดย อรภัสร์ชญา สุขประเสริฐพิธา อ่าน 37135 »
ตำแหน่ง :เจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป
จำนวน :1 ตำแหน่ง
ประเภท :ลูกจ้างเหมาบริการ
เงินเดือน :15000 บาท
ลักษณะของงาน :ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณทั่วไปและอิเล็คทรอนิกส์ เช่น การรับ-ส่งหนังสือราชการ ภายใน ภายนอก การเก็บและค้นหาเอกสารต่างๆ การร่างและโต้ตอบหนังสือ การกลั่นกรอง และการบันทึกนำเสนอหนังสือต่อผู้บังคับบัญชา ของฝ่ายคลังและพัสดุและการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูปของงานการเงิน บัญชี และงานงบประมาณ

คุณสมบัติ :1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี สาขาการจัดการทั่วไป สาขาการเงิน สาขาการเงินและการธนาคาร สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เรียนบัญชีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)
2. อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์
3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office โดยเฉพาะ Microsoft Excel, Microsoft Word และ Power point ได้ดี
4. หากมีความจำเป็นต้องสามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้ โดยอุทิศเวลาให้ส่วนรวมโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นใหญ่
5. มีคุณลักษณะเหมาะสม ทั้งบุคลิกภาพและความประพฤติ สุขภาพแข็งแรง สามารถปฏิบัติงานตามเงื่อนไขได้
6. ไม่เคยกระทำความผิดอาญามาก่อน (แต่ไม่รวมถึงการกระทำความผิดโดยประมาท หรือการกระทำที่มีความผิดลงโทษ)
7. ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสัมคม

วิธีสมัคร :1. ประวัติส่วนตัวพร้อมรูปถ่าย
2. หลักฐานการศึกษา ได้แก่ สำเนาปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองจบการศึกษา สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript)
3. หนังสือรับรองการทำงานหรือการฝึกงานที่เกี่ยวข้อง
4. เอกสารรับรองการผ่านการฝึกอบรมต่างๆ (ถ้ามี)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ส่งเอกสารการสมัครมาที่ E-mail : Finance.pcd@hotmail.com

ผู้ประสานงาน :ผู้ประสานงาน : อรภัสร์ชญา สุขประเสริฐพิธา (Oranicha.s@pcd.go.th) ฝ่ายคลังและพัสดุ สำนักงานเลขานุการกรม กรมควบคุมมลพิษ [ pcd(dot)finance@hotmail.com ]  สำนักงานเลขานุการกรม โทร. 02 2982026, 2027
ระยะเวลารับสมัคร :14-Dec-15 ถึง 18-Dec-15
รายละเอียด:-
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved