ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 - 18 มีนาคม 2559

  « เมื่อ 03-03-2016 เวลา 10:37:49 โดย MFA_finance อ่าน 37235 »

ด้วยสำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) โดยมีรายละเอียดดังนี้                            

 

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร     พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

    แบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  จำนวน  ๑  ราย

            -  อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท

                                   

               ๒. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๙ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

 

               ๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

                        )  สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี

                        ๒)  มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓

                        ๓)  มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ และสามารถติดต่อประสานงาน  

                             กับหน่วยงานอื่น หรือบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดี

        ๔)  คุณวุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบริหารธุรกิจ บัญชี การเงินการธนาคาร และสาขาอื่นๆ 

               ที่เกี่ยวข้อง

        ๕)  ประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS (หากมี)

                        ๖)  สามารถทำงานนอกเวลาราชการเมื่อจำเป็น มีความขยันขันแข็ง อดทน

 

               ๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

                        -  ประวัติย่อ (Resume)/ ใบสมัคร

                        -  รูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด ๒ นิ้ว

                            ถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป

                         -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

                         -  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

                         -  สำเนาปริญญาบัตร หรือสำเนาหนังสือรับรองที่ออกโดยสำนักทะเบียน
                            และผลของสถานศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

                         -  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ

                         -  ใบรับรองแพทย์

                         -  หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

 

               ๕. การรับสมัคร

                        ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ  สามารถยื่นเอกสารหลักฐานตาม ข้อ ๔  
ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง  ชั้น ๑  กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา  ตั้งแต่วันที่  

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙  ในวันและเวลาราชการ  

 

            ๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องต้น

สำนักบริหารการคลังจะดำเนินการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัครในเบื้องต้นจากคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องต้นในวันที่
๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙  ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา บริเวณโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ 
และที่เว็บไซต์  
www.mfa.go.th  ทั้งนี้ สำนักบริหารการคลังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณากลั่นกรองและประกาศรายชื่อผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป

 

            ๗. กำหนดการสอบและสถานที่สอบ

                        สอบสัมภาษณ์ในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา  ๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
สำนักบริหารการคลัง ชั้น ๑ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา

 

               ๘. การประกาศผล

                        สำนักบริหารการคลังจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙
ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา บริเวณประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ และที่เว็บไซด์
www.mfa.go.th

 

            ๙. การจัดจ้าง

                        ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาจ้างกับกระทรวงการต่างประเทศ และต้องนำหลักประกันสัญญาเป็นเงินสดในอัตราร้อยละห้า (๕ เปอร์เซ็นต์) ของวงเงินค่าจ้างที่ได้รับ มาวางในวันที่
ทำสัญญา ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

 หากผู้ใดสนใจประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔๑, ๒๑๐๐๖

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved