ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

พนักงานจ้างเหมา

  « เมื่อ 12-09-2016 เวลา 15:27:30 โดย อดุลย์ อ่าน 37172 »

กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

รับสมัครบุคคลในตำแหน่งพนักงานจ้างเหมา จำนวน 1 อัตรา  เงินเดือน 13,000 - 15,000 บาท

 

ลักษณะงาน

1 ประสานงานกับศูนย์บริการคนพิการทุกจังหวัด และศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน ผลการเบิกจ่ายเงิน โครงการฯ ทั่วประเทศทุกเดือน

2 ศึกษาและบริหารจัดการระบบออนไลน์แบบสอบถามการเข้าถึงสิทธิของคนพิการตามมาตรฐานการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และระบบภูมิสารสนเทศ (GIS)

3 สนับสนุนการจัดประชุมคณะทำงานพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการ โดยการขออนุมัติจัดประชุม ทำหนังสือเชิญประชุม ระเบียบวาระการประชุม เอกสารการประชุม รวมทั้งรายงานการประชุม การขออนุมัติเบิกค่าประชุม และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

4 ประสานงานและติดตามข้อมูลการดำเนินงาน คัดเลือกคนพิการต้นแบบ ประจำปี 2560ชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการฯ และรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

คุณสมบัติ

1 มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์ 

2 ระดับการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขา

3 มีความประพฤติเรียบร้อย มีความรับผิดชอบ

4 สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย กพ. หรือโรคอื่นที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน โดยต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันประกอบการเสนอราคา (ย้อนหลังไม่เกิน 1 เดือน)

5 สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่และใช้อินเตอร์เน็ตได้เป็นอย่างดี

6 มีความรู้และประสบการณ์ในการทำงาน หรือเคยฝึกงานกับหน่วยงานงานภาครัฐหรือเอกชน โดยแนบสำเนาหนังสือรับรองหรือสำเนาสัญญาจ้าง หรือสำเนาใบสั่งจ้าง หรือข้อตกลงการจ้างประกอบการเสนอราคา

7 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการสื่อสารและประสานงาน มีความสามารถในการเรียนรู้ อย่างต่อเนื่อง พร้อมทำงานเป็นทีม

 

สำหรับผู้สนใจสามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มวิจัยและติดตามประเมินผล กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โทรศัพท์ 0-2354-3388 ต่อ 309, 310

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved