ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

!!! ด่วน !!! รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน วุฒิโท 2 อัตรา ,ตรี 1 อัตรา

  « เมื่อ 20-09-2016 เวลา 09:08:30 โดย กองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าน 37208 »

          ๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร  (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ)
               ๑.๑ ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา
               ๑.๒ ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
               ๑.๓ ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านประสานงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
          ๒. คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
               ๒.๑ เพศ ชาย – หญิง
               ๒.๒ สัญชาติไทย อายุ ระหว่าง ๒๒ - ๓๕ ปี
               ๒.๓ มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อชนิดร้ายแรง อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
               ๒.๔ มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้
         ๓.   คุณสมบัติเฉพาะงาน
               ๓.๑ ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงบประมาณ สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
               ๓.๒ ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) วิศวคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
               ๓.๓ ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านประสานงานทั่วไป สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
         ๔.   เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
               ๔.๑ รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
               ๔.๒ สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
               ๔.๓ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
               ๔.๔ สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.๙) ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน ๑ ฉบับ
               ๔.๕ Resume (ถ้ามี)
               ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับหลักฐานทุกฉบับ

         ๕.   ระยะเวลาและการจ่ายค่าจ้าง
               ระยะเวลาการจัดจ้างตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ในอัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท ๑๗,๐๐๐ บาท และ วุฒิปริญญาตรี ๑๕,๕๐๐ บาท
         .   วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร
               ผู้สนใจสมัครงานสามารถสมัครได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๒๖๕-๖๕๔๕-๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ถึง ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
         ๗.   วัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์

          กองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะนัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม กองบริหารจัดการที่ดิน สผ. โดยผู้สมัครงานจะต้องมารายงานตัวก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๓๐ นาที
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved