ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

!!!ประกาศ!!! ขอเลื่อน วัน เวลา การรับสมัครงานพนักงานจ้างเหมาบริการเอกชน วุฒิโท 2 วุฒิตรี 1

  « เมื่อ 26-09-2016 เวลา 12:39:22 โดย กองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อ่าน 37218 »
!!!ประกาศ ด่วน!!! ขอเลื่อน วัน เวลา การรับสมัครงาน จากวันที่ ๒๐-๒๗ ก.ย.๕๙ เป็น ๒๐-๒๖ ก.ย. ๕๙ และสอบสัมภาษณ์ จากวันที่ ๒๘ ก.ย.๕๙ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นวันที่ ๒๗ ก.ย.๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๑ ชั้น ๖ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

--------------------------------------------------------------------

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ)

- ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา
- ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ จำนวน ๑ อัตรา
- ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านประสานงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา
๒. คุณสมบัติของผู้สมัครงาน
- เพศ ชาย – หญิง
- สัญชาติไทย อายุ ระหว่าง ๒๒ - ๓๕ ปี
- มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคประจำตัว หรือโรคติดต่อชนิดร้ายแรง อาจเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
- มีความรู้ความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Office และ Internet ได้
๓. คุณสมบัติเฉพาะงาน
- ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านงบประมาณ สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) วิศวคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- ผู้ช่วยปฏิบัติงานด้านประสานงานทั่วไป สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
๔. เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่สมแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)
- สำเนาหลักฐานการสำเร็จการศึกษาและระเบียนแสดงผลการเรียนที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษาตรงกับคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่สมัคร โดยต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติภายในวันที่ปิดรับสมัคร จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ
- สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ใบรับรองผ่านการเกณฑ์ทหาร (ใบ สด.๙) ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ในกรณีที่ ชื่อ-สกุล ในหลักฐานการสมัครไม่ตรงกัน) จำนวน ๑ ฉบับ
- ประวัติโดยย่อ (Resume หรือ Curriculum Vitae)
ทั้งนี้ ให้ผู้สมัครเขียนรับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับหลักฐานทุกฉบับ
๕. ระยะเวลาและการจ่ายค่าจ้าง
- ระยะเวลาการจัดจ้างตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ในอัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท ๑๗,๐๐๐ บาท และ วุฒิปริญญาตรี ๑๕,๕๐๐ บาท
๖. วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร
- ผู้สนใจสมัครงานสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระราม ๖ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ โทร. ๐-๒๒๖๕-๖๕๔๕-๖ ตั้งแต่วันที่ ๒๐ ถึง ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙ ในเวลาราชการ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น.
๗. วัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์
กองบริหารจัดการที่ดิน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จะนัดสอบสัมภาษณ์ผู้สมัครงาน ในวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๖๐๑  สผ. โดยผู้สมัครงานจะต้องมารายงานตัวก่อนเวลาสอบสัมภาษณ์อย่างน้อย ๓๐ นาที
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved