ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 ตำแหน่ง ๑ อัตรา

  « เมื่อ 11-10-2016 เวลา 11:52:23 โดย งานการเจ้าหน้าที่ ทต.ดินดำ อ.จังหาร จ.ร้อยเอ็ด อ่าน 37224 »

ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

-----------------------------------------

                    ด้วยเทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคล เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด

จึงอาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่  30 สิงหาคม  2547 หมวด 4 การสรรหาและการเลือกสรร ข้อ 18 และข้อ 19 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง (แทนตำแหน่งที่ว่าง) จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.  ประเภทของพนักงานจ้าง ชื่อตำแหน่ง ลักษณะงาน ความรับผิดชอบของตำแหน่งระยะเวลาจ้าง ค่าตอบแทนที่จะได้รับ

1.1   พนักงานจ้างตามภารกิจ ประเภทผู้มีคุณวุฒิ

ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  จำนวน 1 ตำแหน่ง ๑ อัตรา สังกัด กองคลัง

รายละเอียดแต่ละตำแหน่ง ปรากฏอยู่ในละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)

          2.  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

(1)  มีสัญชาติไทย

(2)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์  และไม่เกิน 60 ปี

(3)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(4)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(5)      ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือจิตฟั่นเฟือน
ไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้ามเบื้องต้นสำหรับพนักงานเทศบาล ดังนี้

ก.    โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือในระยะที่ไม่ปรากฏอาการหรือเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

ข.    วัณโรคในระยะอันตราย

ค.    โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

ง.     โรคติดสารเสพติดให้โทษ

จ.    โรคพิษสุราเรื้อรัง

(6)      ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ใน
พรรคการเมือง

(7)      ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง (ผู้บริหารท้องถิ่น คณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น)

 

/(8) ไม่เป็นผู้...

(8)      ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

(9)      ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

(10)      ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศิลธรรมอันดี

(11)      ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

สำหรับพระภิกษุ สามเณร ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการเลือกสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างได้ ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0904/9 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2510 หนังสือสำนักงาน ก.ท. ด่วนมาก ที่ มท 0311/5626 ลงวันที่ 23 มกราคม 2521 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 22 กันยายน 2521

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรฯ ต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครแต่ละตำแหน่งแนบท้ายประกาศนี้ (ภาคผนวก ก)

         3. การรับสมัคร

3.1 วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

      ผู้สนใจติดต่อรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาลตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ตั้งแต่วันที่ 17 - 27 ตุลาคม 2559 ในวันและเวลาราชการ

3.2 เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครจะต้องนำมายื่นในวันสมัคร

      ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ พร้อมด้วยเอกสารและหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้

(๑) รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน
๓ เดือน นับถึงวันสมัคร จำนวน ๓ รูป โดยให้ผู้สมัครเขียนชื่อ – สกุล ไว้ด้านหลังรูปด้วยตัวบรรจง

(2) สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ

(3) ใบรับรองแพทย์ ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามที่ ก.ท. กำหนดซึ่งออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย จำนวน ๑ ฉบับ

(4) สำเนาวุฒิการศึกษาที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัคร โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันปิดรับสมัคร
จำนวน ๑ ชุด

(5) สำเนาหลักฐานเกี่ยวกับการเกณฑ์ทหาร (ส.ด.9) (ถ้ามี)  จำนวน  1 ฉบับ

(6) สำเนาหลักฐานอ

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved