ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

  « เมื่อ 12-10-2016 เวลา 15:51:21 โดย ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ อ่าน 37186 »

ประกาศคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

***********************

         ด้วยคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดภาควิชาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

 1.    ตำแหน่งที่จะจ้างและแต่งตั้ง

              ปรากฏอยู่ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้                                                                  2.    คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบเข้ารับการคัดเลือก                                        ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 12 และคุณสมบัติเฉพาะตามข้อ 13               แห่งประกาศสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2546 ลงวันที่ 18 กันยายน 2546 และประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ คณะเศรษฐศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2554 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

 3.    วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร

  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกขอและยื่นใบสมัครได้ที่ห้องธุรการภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ชั้น 3 อาคารพิทยาลงกรณ (อาคาร1) คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2559 ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ หรือดูได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าห้องธุรการชั้น 3 อาคาร 1 ภาควิชาเศรษฐศาสตร์หรือดูได้จากเว็บไซต์ http://www.econ.eco.ku.ac.th และ http://calendar.ku.ac.th                                          4. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัครสอบ

4.1     ใบสมัครซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง                                 4.2     ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน จำนวน 3 ท่าน                ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์ม ทั้งนี้ผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำ ไม่ต่ำกว่า ระดับ 4 หรือหากรับราชการตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก และต้องเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี

4.3     รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1½ x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันปิดรับสมัคร)

4.4     สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตรและสำเนาบรายงานผลการศึกษาแสดงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียด      

4.5     สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือเปลี่ยนนามสกุล (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน) เช่น สำเนาทะเบียนสมรส สำเนาหนังสือหย่าสำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว

4.6     สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

4.7     ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 16 (พ.ศ.2526) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน

4.8     เพศชายให้แนบหนังสือสำคัญ แบบ สด.8 (สมุดประจำตัวทหารกองหนุน) หรือใบรับรองผลการตรวจเลือก แบบ สด.43 หรือหลักฐานอื่นใดที่เกี่ยวข้องทางทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2479 พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด                  

 

4.    ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครสอบตำแหน่งละ 100 บาท ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจะไม่จ่ายคืนให้ เมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว

 

5.    การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลาและสถานที่ทำการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ทำการคัดเลือก และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก จะประกาศให้ทราบในวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ http://www.econ.eco.ku.ac.th และ http://calendar.ku.ac.th/

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved