ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง ผู้ช่วย จพง.ธุรการ

  « เมื่อ 19-12-2016 เวลา 13:50:22 โดย งานการเจ้าหน้าที่ 043657461 อ่าน 37346 »

ประกาศเทศบาลตำบลดินดำ

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

****************

          ด้วยเทศบาลตำบลดินดำ   อำเภอจังหาร   จังหวัดร้อยเอ็ด   จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจของเทศบาลตำบลดินดำ  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด

อาศัยอำนาจตามความในประกาศคณะกรรมการพนักงานทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด 

เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  ลงวันที่  ๓๐  สิงหาคม  ๒๕๔๗  หมวด  ๔  การสรรหาและการเลือกสรร  ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ตามภารกิจ  (แทนตำแหน่งที่ว่าง)  จำนวน  ๑  ตำแหน่ง  ๑  อัตรา  ดังรายละเอียดดังนี้

๑.      ประเภทของพนักงานจ้าง  ชื่อตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก

พนักงานจ้างตามภารกิจ  ประเภทผู้มีคุณวุฒิ  ตำแหน่ง   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ 

สังกัด  กองการศึกษา 

๒.   คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

  ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง   ดังนี้

๒.๑ คุณสมบัติทั่วไป

(๑)   มีสัญชาติไทย

(๒)   มีอายุไม่ต่ำกว่า  ๑๘  และไม่เกิน  ๖๐  ปี  เว้นแต่พนักงานจ้างผู้เชี่ยวชาญพิเศษ

อายุไม่เกิน  ๗๐  ปี

(๓)  เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ

(๔)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

(๕)  ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ไร้ความสามารถ  หรือ

จิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ  หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในประกาศกำหนดโรคที่เป็นลักษณะต้องห้าม

เบื้องต้น  สำหรับพนักงานเทศบาล  ดังนี้

ก.      โรคเรื้อนในระยะติดต่อ  หรือในระยะที่ไม่ปรากฏอาการหรือเป็นที่รังเกียจแก่

สังคม

ข.      วัณโรคในระยะอันตราย

ค.      โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม

ง.       โรคติดสารเสพติดให้โทษ

จ.       โรคพิษสุราเรื้อรัง

          (๖)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  กรรมการพรรคการเมือง  หรือเจ้าหน้าที่ใน

พรรคการเมือง

          (๗)  ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง  (ผู้บริหารท้องถิ่น  คณะผู้บริหาร

ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น)

                    (๘)  ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด  ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา  เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                    (๙)  ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก  ปลดออก  หรือไล่ออกจากราชการ  รัฐวิสาหกิจ

หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

                    (๑๐)  ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย  หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

                    (๑๑)  ไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของส่วนราชการ  พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น

                             สำหรับพระภิกษุ  สามเณร  ไม่สามารถสมัครสอบและไม่อาจให้เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างได้  ตามหนังสือสำนักงาน  ก.พ.  ที่  นร  ๐๙๐๔/ว๙  ลงวันที่  ๑๗  พฤศจิกายน ๒๕๑๐  หนังสือสำนักงาน  ก.ท.  ด่วนมาก  ที่  มท  ๐๓๑๑/ว ๕๖๒๖  ลงวันที่  ๒๓  มกราคม  ๒๕๒๑  และตามความในข้อ  ๕  ของคำสั่งมหาเถรสมาคม  ลงวันที่  ๒๒  กันยายน  ๒๕๒๑                      

๒.๒   คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก 

                   ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญา  ปฏิบัติงานด้านธุรการ  สารบรรณ  บันทึกข้อมูล  หรือบริหารทั่วไป  ตามแนวทาง  แบบอย่าง  ขั้นตอน  และวิธีการที่ชัดเจน  ภายใต้การกำกับ  แนะนำ  ตรวจสอบ  และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

                   โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ   ดังนี้

๑.      ด้านการปฏิบัติการ

๑.๑  ปฏิบัติงานธุรการ  งานสารบรรณ  งานบริหารทั่วไป  ได้แก่  การรับ ส่งหนังสือ  การ

ลงทะเบียน  รับหนังสือ  การร่างโต้ตอบหนังสือราชการ  การบันทึกข้อมูล  การจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน  และการพิมพ์เอกสาร  จดหมาย  และหนังสือราชการต่าง ๆ  การเตรียมการประชุม  เป็นต้น  เพื่อสนับสนุนให้งานต่าง ๆ  ดำเนินไปด้วยความสะดวกเรียบร้อยตรงตามเป้าหมายมีหลักฐานตรวจสอบได้

๑.๒  จัดเก็บเอกสาร  หนังสือราชการ  หลักฐานหนังสือ  ตามระเบียบวิธีปฏิบัติ  เพื่อสะดวก

ต่อการค้นหา  และเป็นหลักฐานทางราชการ

๑.๓  รวบรวมข้อมูล  จัดเก็บข้อมูลสถิติ  เช่น  สมุดลงเวลาปฏิบัติราชการ  รายชื่อพนักงาน 

ข้อมูลจำนวนบุคลากร  เอกสารอื่น ๆ  ที่เป็นหลักฐานตามระเบียบวิธีการปฏิบัติเพื่อสะดวกต่อการค้นหาสำหรับให้เป็นหลักฐานตรวจสอบได้

๑.๔  ตรวจสอบ และสอบทานความถูกต้องของเอกสาร หนังสือ และจดหมายต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน เพื่อให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดมีความถูกต้อง ครบถ้วน และปราศจากข้อผิดพลาด

๑.๕  จัดทำและแจกจ่าย ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน หนังสือเวียน หรือระเบียบวิธีปฏิบัติ เพื่อ

แจ้งให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ หรือดำเนินการต่างๆ ต่อไป

๑.๖  ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และอาคารสถานที่ของหน่วยงาน

เช่น การจัดเก็บรักษา การเบิกจ่ายพัสดุครุภัณฑ์ การจัดทำทะเบียนพัสดุครุภัณฑ์ การดูแลรักษายานพาหนะและสถานที่ เพื่อให้การดำเนินงานด้านพัสดุครุภัณฑ์ ยานพาหนะ และอาคารสถานที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และมีความพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

๑.๗  การรวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงาน  เช่น เอกสารตรวจรับรองมาตรฐาน

(ธรรมาภิบาล) และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ เพื่อนำไปใช้ปรับปรุงการปฏิบัติงาน

๑.๘  จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม และจัดทำรายงานการประชุมเพื่อให้การ

ประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีหลักฐานในการประชุม

๑.๙  จัดเตรียม และดำเนินการผลิตเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การฝึกอบรม

สัมมนา นิทรรศการ และโครงการต่างๆ เพื่อให้เอกสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน และพร้อมใช้ในการดำเนินงานต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และตรงต่อเวลา

๑.๑๐  ปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เช่น จัดเตรียมเอกสารเพื่อเปิดเผย ตาม พ.ร.บ.ข้อมูล

ข่าวสาร เพื่อให้ผู้ที่ต้องการข้อมูลข่าวสารรับทราบข้อมูลข่าวสาร

๑.๑๑  อำนวยความสะดวก ติดต่อ และประสานงานกับทุกส่วนงานของหน่วยงาน ในเรื่อง

การประชุม และการดำเนินงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกำหนดเวลา และบรรลุวัตถุประสงค์

๑.๑๒  ศึกษา และติดตามเทคโนโลยีองค์ความรู้ใหม่ๆ กฎหมาย และระเบียบต่างๆ ที่

เกี่ยวข้องกับงานสารบรรณ งานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานการบริหารงานบุคคล งานพัสดุครุภัณฑ์ งานงบประมาณ งานประชาสัมพันธ์ และงานประชุม เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

๒. ด้านการบริการ

๒.๑  ให้คำปรึกษาและแนะนำในเบื้องต้นแก่บุคลากร  ประชาชน  ผู้ที่มาติดต่อ  และ

หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง และสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

๒.๒  ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกันหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความราบรื่น

๒.๓  ให้บริการข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

๒.๔  ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติ

หน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

          มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

๑.      ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุก

สาขาวิชาที่  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๑๒  ชั่วโมง

๒.      ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน

ทุกสาขาวิชาที่  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  รับรอง  ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้

รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๑๒  ชั่วโมง

๓.      ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุก

สาขาวิชาที่  ก.จ.,  ก.ท.  หรือ  ก.อบต.  รับรอง    ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า  ๖  หน่วยกิต  หรือผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้

รับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า  ๑๒  ชั่วโมง

๓.  อัตราค่าตอบแทน

          ๓.๑  อัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้างตามภารกิจขั้นต่ำ

                             -  คุณวุฒิ  ปวช.  เดือนละ  ๙,๔๐๐.-  บาท

                             -  คุณวุฒิ  ปวท.ปวส.  เดือนละ  ๑๐,๘๔๐.-  บาท

                             (ตามบัญชีอัตราค่าตอบแทนพนักงานจ้าง  แนบท้ายประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดร้อยเอ็ด  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง  (ฉบับที่  ๔)  ลงวันที่  ๑๕  กันยายน

๒๕๕๘)  หรือตามที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

                             ๓.๒  เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว

                             ทุกคุณวุฒิ  จะได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว  เดือนละ  ๒,๐๐๐.-  บาท  แต่เมื่อรวมกับเงินเดือนหรือค่าจ้างแล้ว  ต้องไม่เกินเดือนละ  ๑๓,๒๘๕.-  บาท

                             (ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๘  โดยอนุโลม)  หรือตามที่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น

๔.  ระยะเวลาการจ้าง

-   ทำสัญญาจ้างไม่เกินคราวละ  ๔  ปี  (ไม่ก่อนวันที่  ก.ท.จ.ร้อยเอ็ด  มีมติให้ความ

เห็นชอบ)

                   ๕.  การรับสมัคร 

๕.๑  วันเวลาและสถานที่รับสมัคร

ผู้สนใจติดต่อรับใบสมัคร  และยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่  งานการเจ้าหน้าที่ 

สำนักปลัดเทศบาล  ตำบลดินดำ  อำเภอจังหาร  จังหวัดร้อยเอ็ด  ได้ตั้งแต่วันที่  ๑๙ – ๒๗  ธันวาคม  ๒๕๕๙

ในวันและเวลาราชการ

                             ๕.๒  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบ

ผู้สมัครสอบยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบ  พร้อมด้วย

หลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้อง  และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในแอกสารทุกฉบับ  ดังต่อไปนี้

(๑)  สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  ๑  ฉบับ

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved