ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

  « เมื่อ 12-01-2017 เวลา 14:24:52 โดย ฝ่ายทรัพยากรบุคล สถาบันสุขภาพเด็กแห่งาติ อ่าน 37180 »

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

   __________________________

                   ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักทัศนมาตร ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนและตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๑๗๗/๒๕๕๔     ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

๑.      ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

                             (1)      กลุ่มงาน          วิชาชีพเฉพาะ

                                      ชื่อตำแหน่ง      นักทัศนมาตร

                อัตราว่าง         2  อัตรา

                ค่าตอบแทน      เดือนละ  20,540 บาท

                             (2)      กลุ่มงาน          บริหารทั่วไป

                                      ชื่อตำแหน่ง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                อัตราว่าง         ๑  อัตรา

                ค่าตอบแทน      เดือนละ  18,000 บาท

                             (3)      กลุ่มงาน          บริหารทั่วไป

                                      ชื่อตำแหน่ง      นักสังคมสงเคราะห์

                อัตราว่าง         ๑  อัตรา

                ค่าตอบแทน      เดือนละ  18,000 บาท

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑)

สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗       

ระยะเวลาการจ้าง   นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่  30  กันยายน  2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/th/ร่วมงานกับเรา

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved