ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทัศนมาตร และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระหว่างวันที่ 27 มี.ค.60 - 12 เม.ย.60

  « เมื่อ 16-03-2017 เวลา 10:38:35 โดย สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อ่าน 37200 »

ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

.....................................................................................

                   ด้วยกรมการแพทย์ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จำนวน  2 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่งนักทัศนมาตร และตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติงานที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๒ และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง กำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงาน และการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ประกอบคำสั่งกรมการแพทย์ที่ ๑๑๗๗/๒๕๕๔     ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง มอบอำนาจการสรรหาและเลือกสรร และลงนามในสัญญาจ้างพนักงานราชการ จึงประกาศรับสมัครสรรหาและเลือกสรร ดังต่อไปนี้

๑.      ชื่อกลุ่มงาน ตำแหน่ง และรายละเอียดการจ้างงาน

                             (1)      กลุ่มงาน          วิชาชีพเฉพาะ

                                      ชื่อตำแหน่ง      นักทัศนมาตร

                อัตราว่าง         2  อัตรา

                ค่าตอบแทน      เดือนละ  20,540 บาท

                             (2)      กลุ่มงาน          บริหารทั่วไป

                                      ชื่อตำแหน่ง      นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

                อัตราว่าง         ๑  อัตรา

                ค่าตอบแทน      เดือนละ  18,000 บาท

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติ   ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ (เอกสารหมายเลข ๑)

สิทธิประโยชน์   ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗       

ระยะเวลาการจ้าง   นับตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่  30  กันยายน  2560

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/th/ร่วมงานกับเรา

หรือ http://www.childrenhospital.go.th/html/2014/sites/default/files/HR20170315.pdf

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved