ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัคร อาจารย์ สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

  « เมื่อ 03-04-2018 เวลา 09:54:16 โดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อ่าน 37250 »

สถานที่ปฏิบัติงาน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ลักษณะงานของตำแหน่งที่เปิดประกาศรับสมัคร

* ภาระงานด้านการสอน : สอนนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนและ/หรือการอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และ/หรือให้คำแนะนำ-ปรึกษาแก่นักศึกษา

* ภาระงานด้านการวิจัย : ผลิตงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

* ภาระงานด้านบริการวิชาการ : เป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลวัฒนธรรม และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

1. คุณวุฒิปริญญาเอกทางด้านการศึกษา หรือทางด้านวิชาชีพวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือมีวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาที่แพทยสภารับรอง หรือมีคุณวุฒิปริญญาเอกสาขาอื่นๆ แต่มีความสนใจด้านการศึกษา หรือมีประสบการณ์ด้านการศึกษา

2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

3. หากมีประสบการณ์การสอนหรือการทำงานในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ(ต้องแนบใบรับรองการผ่านงานประกอบการสมัคร)

4. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)

5. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร

6. กรุณาแนบเอกสารดังต่อไปนี้ (หากไม่มีจะไม่รับพิจารณา)

6.1 ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป(Curriculum Vitae : CV)

6.2 ส่งบทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ในกระดาษ A4 ความยาว 5-10 หน้า โดยใช้Font: Time New Roman ขนาด 12 point, double space, Margins ด้านละ 1 นิ้ว ในหัวข้อ "How can I improve the Master of Science Program in Health Science Education at Mahidol University?"

7. เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ

7.1 IELTS (Academic Module)ไม่ต่ำกว่า 6คะแนน

7.2 TOEFL IBT (Internet Based)ไม่ต่ำกว่า 79คะแนน

7.3 TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 550คะแนน

7.4 TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน

7.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

เอกสารสำหรับใช้สมัคร

1. สำเนาบัตรประชาชน (ขนาดไม่เกิน ไม่เกิน 700 KB)

2. รูปถ่าย (ขนาดไม่เกิน 300 KB)

3. Transcript (ขนาดไม่เกิน ไม่เกิน 700 KB)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ขนาดไม่เกิน ไม่เกิน 700 KB)

5. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) (ไม่เกิน 700 KB)

6. กรุณาแนบเอกสารดังต่อไปนี้ (หากไม่มีจะไม่รับพิจารณา) (ไม่เกิน 700 KB)

6.1 ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป(Curriculum Vitae : CV)

6.2 ส่งบทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ในกระดาษ A4 ความยาว 5-10 หน้า โดยใช้Font: Time New Roman ขนาด 12 point, double space, Margins ด้านละ 1 นิ้ว ในหัวข้อ "How can I improve the Master of Science Program in Health Science Education at Mahidol University?"

7. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 700 KB)

7.1 IELTS (Academic Module)ไม่ต่ำกว่า 6คะแนน

7.2 TOEFL IBT (Internet Based)ไม่ต่ำกว่า 79คะแนน

7.3 TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 550คะแนน

7.4 TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน

7.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

จำนวน 2 อัตรา

วิธีการคัดเลือก

1) พิจารณาจากเอกสารที่แนบ

2) สอบสัมภาษณ์ (กำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากได้รับเอกสารการสมัคร)

รายละเอียดเพิ่มเติม http://bit.ly/SHEEteacher

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved