ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัคร นักวิชาการนโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์ ถึง 9 ก.ค. 2561

  « เมื่อ 27-06-2018 เวลา 10:37:46 โดย สรพ. อ่าน 37255 »


ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

                                                            ………………………………

                ด้วย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมินระบบงานและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล  สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง   นักวิชาการนโยบายและแผน         1        อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการนโยบายและแผน สำนักยุทธศาสตร์ มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.       ร่วมจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงาน

2.       ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานขององค์กร

3.       จัดทำแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

4.       ร่วมติดตาม รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณต่อผู้บริหารสถาบัน คณะกรรมการบริหารสถาบัน

5.       สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6.       ร่วมกำหนดกรอบการติดตาม ประเมินผล จัดทำรายงานผลการดำเนินงานและรายงานประจำปีของสถาบัน

7.       ร่วมจัดทำคำรับรองการปฏิบัติงานประจำปีขององค์การมหาชน และการติดตามประเมินผล

8.       จัดทำบันทึกจัดทำคำของบประมาณ (E-budget)

9.       ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ    

1.       ชาย หรือ หญิง

2.       การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.       มีประสบการณ์การในงานด้านแผนงานและประเมินผล ไม่น้อยกว่า 3 ปี

4.       มีความละเอียดรอบคอบ และสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

5.       สามารถใช้ Computer โปรแกรม Microsoft Office ได้

6.       มีทักษะในการบริหารจัดการงานได้เป็นอย่างดี

7.       มีความสามารถในการจัดทำบันทึกจัดทำคำของบประมาณ (E-budget)

 คุณสมบัติทั่วไป

1.       มีสัญชาติไทย

2.       สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

3.       มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

4.       ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.       ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

6.       ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

7.       ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                                                      

8.       ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

9.       ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ

สถาบัน หรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุน

กับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

10.   ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบกับการทำงาน

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซอย 6) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000  ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์  02 832 9427  (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”)

หมายเหตุ ท่านสามารถสมัครได้โดยการส่งใบสมัคร หรือมาสมัครด้วยตนเองที่สถาบันในเวลาราชการ กรณีส่งใบสมัครมาทางไปรษณีย์ จะยึดวันที่ประทับตราของทางไปรษณีย์เป็นหลักในการพิจารณาใบสมัคร

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2561 - 9 กรกฎาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1.       ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3.       สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

4.       สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง 1 ฉบับ

5.       สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ

6.       รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

7.       สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

8.       หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม (ถ้ามี)

9.       ประวัติการทำงาน Resume 1 ฉบับ

10.   ใบผ่านการทำงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)

11.   สำเนาใบผ่านทหาร (สด.8 สด.43) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น

12.   ใบรับรองแพทย์ (ใช้เมื่อผ่านการทดสอบและสัมภาษณ์)

หมายเหตุ การพิจารณาใบสมัคร จะพิจารณาจากใบสมัครที่มีเอกสารครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามที่ระบุ

วิธีการคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบปฏิบัติ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก

              สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 และกำหนดวันทดสอบปฏิบัติ พร้อมสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปในทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.ha.or.th

                                                        

                                        

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved