ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำสำนักงานเขตปทุมวัน

  « เมื่อ 25-07-2018 เวลา 14:07:58 โดย สำนักงานเขตปทุมวัน อ่าน 37231 »

1. ตำแหน่งที่รับสมัคร

- ตำแหน่งพนักงานทั่วไป (เก็บขนมูลฝอย) บ 1 จำนวน 10 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690 บาท รวมรายรับอื่นๆ รวมเป็น 12,000 บาท 

2. คุณสมบัติของผู้สมัคร

ผู้สมัครสอบจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 7 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องลูกจ้าง  พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 แห่งข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่องลูกจ้าง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2550 และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งครบถ้วนอยู่ก่อน หรือในวันปิดรับสมัคร ดังนี้

2.1 คุณสมบัติทั่วไป

      2.1.1 มีสัญชาติไทย

     2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันปิดรับสมัคร

      2.1.3 เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย ตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ

      2.1.4 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบหรือเป็นโรค ดังต่อไปนี้

          2.1.4.1 โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

          2.1.4.2 วัณโรคในระยะอันตราย

          2.1.4.3 โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม

          2.1.4.4 โรคติดยาเสพติดให้โทษ

          2.1.4.5 โรคพิษสุราเรื้อรัง

          2.1.4.6 โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.ก.กำหนด

     2.1.5 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน หรือถูกพักงานจากกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหน่วยงานของรัฐ หรือส่วนราชการอื่น

      2.1.6 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษ ไล่ออก ปลดออก ให้ออก หรือเลิกจ้างเพราะกระทำผิดวินัยจากกรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจ องค์การบริหารส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น การพาณิชย์ของกรุงเทพมหานครหน่วยงานของรัฐ หรือส่วนราชการอื่น

      2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ

                         2.1.8 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี

                        2.1.9 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

      2.1.10 ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

                             - ต้องมีที่พักอาศัยในพื้นที่เขตปทุมวัน หรือเขตพื้นที่ใกล้เคียง หรือสถานที่ ที่ซึ่งสามารถเดินทางมาปฏิบัติงานประจำวันได้สะดวก

           3. กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ

                   ผู้ประสงค์จะสมัครสอบและคัดเลือก ขอรับและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายปกครอง (ชั้น 2) สำนักงานเขตปทุมวัน เลขที่ 12/1-4 ถนนพระรามที่ 1 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ภาคเช้าเวลา 09.30 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ 

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันรับสมัคร หรือภายในวันปิดรับสมัคร

4.1 ใบสมัครพร้อมรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี (จนถึงวันรับสมัคร) ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป

4.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ

4.3 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ

4.4 ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม ตาม กฎ ก.พ. ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2535)

4.5 สำเนาหลักฐานทางการศึกษา ได้แก่ ใบสุทธิ หรือประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่ง จำนวน 1 ฉบับ

4.6 สำเนาหลักฐานทางทหาร (ผู้สมัครเพศชาย) ได้แก่ ใบสำคัญ (แบบ สด.9) สมุดประจำตัวทหารกองหนุน ( แบบ สด.8 ) สำเนาทะเบียนทหารกองประจำการ (สด.3) หรือ สด.43 แล้วแต่กรณี จำนวน 1 ฉบับ

4.7 หลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ได้แก่ หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ใบสำคัญการสมรส ใบสำคัญการหย่า บัตรประกันสังคม จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ

4.8 ไปรษณียบัตรเขียนชื่อ-สกุล ตัวบรรจง พร้อมที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวกให้ชัดเจน 

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved