ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

ผู้ประสานงาน งานประสานความร่วมมือและวิเทศสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์ 1 อัตรา

  « เมื่อ 12-12-2018 เวลา 13:47:43 โดย สรพ. อ่าน 37266 »

LOGO_HA Full-new3

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

                                                            ………………………………

                ด้วย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมินระบบงาน และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่งโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง  ผู้ประสานงาน   จำนวน    1    อัตรา 

ตำแหน่ง ผู้ประสานงาน งานประสานความร่วมมือและวิเทศสัมพันธ์ สำนักยุทธศาสตร์ 

มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.       ปฏิบัติงานด้านวิเทศสัมพันธ์ และงานด้านการสนับสนุน คณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของสถาบัน

2.       ร่าง โต้ตอบหนังสือภาษาอังกฤษ

3.       ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศ

4.       ประสานงานด้านสนับสนุนคณะกรรมการบริหารและผู้บริหารของสถาบัน

5.       ร่างหนังสือราชการและบันทึกรายงานการประชุม

6.       งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ    

1.       การศึกษา ระดับปริญญาตรี หรือโท ด้านอักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

2.       มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการฟัง พูด อ่าน เขียนได้เป็นอย่างดี

3.       สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Word Excel PowerPoint ได้เป็นอย่าง

4.       มีความกระตือรือร้นในการทำงาน และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี

5.       ถ้ามีประสบการณ์ด้านวิเทศสัมพันธ์ หรือมีผลสอบภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติทั่วไป

1.       มีสัญชาติไทย

2.       สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

3.       มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

4.       ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือ

หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.       ไม่เป็นที่ปรึกษา หรือ ผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

6.       ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

7.       ไม่เคยได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                                                        

8.       ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรง

ตำแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

9.       ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ

สถาบัน หรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุน

กับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

10.   ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบกับการทำงาน

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซอย 6) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อสอบถามได้ที่ งานบริหารและพัฒนาบุคลากร 02 832 9427  (วงเล็บมุมซองว่า “สมัครงาน”)

หมายเหตุ ท่านสามารถสมัครได้โดยส่งใบสมัคร และเอกสารการสมัคร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง หรือมาสมัครด้วย ตนเองที่สถาบันในเวลาราชการ

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 11 ธันวาคม 2561 ถึง 21 มกราคม 2562 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.           เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1.       ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3.       สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

4.       สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง 1 ฉบับ

5.       สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ

6.       รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

7.       สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

8.       หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม (ถ้ามี)

9.       ประวัติการทำงาน หรือหลักฐานการทำงาน Resume 1 ชุด

10.   สำเนาใบผ่านทหาร ( สด.8 หรือ สด.43 ) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น 1 ฉบับ

วิธีการคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบปฏิบัติ สอบข้อเขียน และขอสงวนสิทธิ ที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุ  และแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก

              สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 28 มกราคม 2562 และกำหนดวันทดสอบปฏิบัติ พร้อมสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปในทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.ha.or.th

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved