ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 2 อัตรา

  « เมื่อ 15-01-2019 เวลา 13:31:20 โดย สหพร อ่าน 37212 »

ด้วยสำนักบริหารการคลัง สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวนทั้งสิ้น 2 ราย โดยมีรายละเอียดดังนี้                          

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

   ๑.๑  พนักงานบันทึกข้อมูลระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  จำนวน ๒ ราย

           -   อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนละ  ๑๕,๐๐๐  บาท

           -   คุณวุฒิปริญญาตรี เน้นสาขาบัญชี บริหารธุรกิจ การเงินการธนาคาร และสาขาอื่นๆ 

               ที่เกี่ยวข้อง

           -   หากมีประสบการณ์ในการบันทึกข้อมูลในระบบ GFMIS จะพิจารณาเป็นพิเศษ                                                                           

            ๒. ระยะเวลาการจ้าง  ตั้งแต่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

 

           ๓. คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร

               ๑)  สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า ๒๐ ปี

                ๒)  มีสุขภาพสมบูรณ์ไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ ๓

                ๓)  มีความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานราชการ และการติดต่อประสานงาน

                ๔)  สามารถทำงานนอกเวลาราชการเมื่อจำเป็น มีความขยันขันแข็งและเสียสละ

            ๔. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการรับสมัคร

               -  ประวัติย่อ (Resume)/ ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 

                  ขนาด ๒ นิ้ว

                 -  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

                 -  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

                 -  สำเนาปริญญาบัตรหรือสำเนาหนังสือรับรองวุฒิการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

                 -  ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ

                 -  หนังสือรับรองการผ่านงาน (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

            ๕. การรับสมัคร

                   ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ สามารถยื่นเอกสารหลักฐานตามข้อ ๔ ได้ที่ฝ่ายอำนวยการ สำนักบริหารการคลัง ชั้น ๔ ในวันและเวลาราชการ  หรือส่งไปรษณีย์ที่ สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ ๔๔๓ ถนนศรีอยุธยา แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ ตั้งแต่วันที่ 9 ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ ให้ถือวันที่ประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

 

           ๖. การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกกลั่นกรองในเบื้องต้น

สำนักบริหารการคลังจะดำเนินการคัดเลือกกลั่นกรองผู้สมัครในเบื้องต้นจากคุณสมบัติและเอกสารหลักฐานของผู้สมัคร โดยจะประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นในวันที่
2 มกราคม ๒๕๖๒ ณ กระทรวงการต่างประเทศ ถนนศรีอยุธยา บริเวณโถงประชาสัมพันธ์ ชั้น ๑ 
และที่เว็บไซต์
www.mfa.go.th ทั้งนี้ สำนักบริหารการคลังสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาและประกาศรายชื่อ ผู้ที่มีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ต่อไป  

                                                                                                       

                   หากผู้ใดสนใจประสงค์จะทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามได้ที่
สำนักบริหารการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๑๐๔๑

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved