ประกาศผลสอบ.com
2562
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล 2560
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัคร หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง สังกัด สำนักประเมินและรับรอง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562

  « เมื่อ 21-02-2019 เวลา 10:47:47 โดย สรพ. อ่าน 26 »

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

………………………………

                ด้วย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมินระบบงานและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลรวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง   จำนวน   1   อัตรา

 

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง สังกัด สำนักประเมินและรับรอง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 

1)        ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารที่อยู่ในทีมนำระดับสูงของสถาบัน โดยร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของสถาบัน

2)        จัดทำแผนปฏิบัติการและบริหารแผนงานโครงการต่างๆ ของสำนัก บริหารจัดการ ติดตามกำกับ แก้ไขปัญหา ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และเสริมพลังให้บุคลากรใต้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจ และดำเนินงานตามที่มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

3)        ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักในการพัฒนางานร่วมกันทั้งเชิงบริหาร บริการ และวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กร

4)        บริหารจัดการงานเพื่อการพัฒนาระบบบริหารการจัดเยี่ยมสำรวจ การพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล ที่ใช้ในการรับรองและการพัฒนาระบบพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ ตามมาตรฐาน ISQua

5)        การสนับสนุนการประชุมของคณะอนุกรรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ และโครงการพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

6)        การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินและรับรองคุณภาพสถาน พยาบาล

    7)    อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ    

1)       การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือด้านการบริหารหรืออื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

2)       อายุไม่น้อยกว่า 45 ปี       

3)       มีประสบการณ์ในทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือประสบการณ์การด้านการบริหารคุณภาพไม่น้อยกว่า 10 ปี 

4)       มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดคุณภาพหรือกระบวนการคุณภาพในระดับที่สามารถชี้นำการทำงาน และการ

 พัฒนาระบบงานได้

5)       มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

6)       มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติทั่วไป

1)      มีสัญชาติไทย

2)      สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

3)      มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

4)      ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5)      ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

6)      ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

7)      ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8)      ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

9)      ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือ ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

10)  ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบกับการทำงาน

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซอย 6) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ 02 832 9427 Email : chaiwat@ha.or.th                           (วงเล็บมุมซองว่า“สมัครงาน”)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 18 ก.พ. 62 ถึง 31 มี.ค. 62 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1)      ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th

2)      สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

3)      สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ

4)      รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5)      สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

6)      หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม (ถ้ามี)

7)      ประวัติการทำงาน หรือหลักฐานการทำงาน

8)      สำเนาใบผ่านทหาร (สด.8 สด.43) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น

วิธีการคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบปฏิบัติ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก

              สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 10 เมษายน 2562 และกำหนดวันทดสอบปฏิบัติ พร้อมสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปในทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.ha.or.th 


ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved