ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัคร หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง สังกัด สำนักประเมินและรับรอง จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562

  « เมื่อ 21-02-2019 เวลา 10:47:47 โดย สรพ. อ่าน 37192 »

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

………………………………

                ด้วย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมินระบบงานและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลรวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง   จำนวน   1   อัตรา

 

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักประเมินและรับรอง สังกัด สำนักประเมินและรับรอง มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

 

1)        ปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารที่อยู่ในทีมนำระดับสูงของสถาบัน โดยร่วมกำหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ของสถาบัน

2)        จัดทำแผนปฏิบัติการและบริหารแผนงานโครงการต่างๆ ของสำนัก บริหารจัดการ ติดตามกำกับ แก้ไขปัญหา ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน และเสริมพลังให้บุคลากรใต้บังคับบัญชาสามารถตัดสินใจ และดำเนินงานตามที่มอบหมายได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

3)        ประสานความร่วมมือระหว่างสำนักในการพัฒนางานร่วมกันทั้งเชิงบริหาร บริการ และวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนงานขององค์กรให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กร

4)        บริหารจัดการงานเพื่อการพัฒนาระบบบริหารการจัดเยี่ยมสำรวจ การพัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล ที่ใช้ในการรับรองและการพัฒนาระบบพัฒนาผู้เยี่ยมสำรวจ ตามมาตรฐาน ISQua

5)        การสนับสนุนการประชุมของคณะอนุกรรรมการรับรองกระบวนการคุณภาพ และโครงการพิเศษต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

6)        การประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินและรับรองคุณภาพสถาน พยาบาล

    7)    อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ    

1)       การศึกษาระดับปริญญาโทหรือเทียบเท่า ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือด้านการบริหารหรืออื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง 

2)       อายุไม่น้อยกว่า 45 ปี       

3)       มีประสบการณ์ในทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือประสบการณ์การด้านการบริหารคุณภาพไม่น้อยกว่า 10 ปี 

4)       มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดคุณภาพหรือกระบวนการคุณภาพในระดับที่สามารถชี้นำการทำงาน และการ

 พัฒนาระบบงานได้

5)       มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

6)       มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี

คุณสมบัติทั่วไป

1)      มีสัญชาติไทย

2)      สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

3)      มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

4)      ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5)      ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

6)      ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

7)      ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8)      ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

9)      ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือ ขัดแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

10)  ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบกับการทำงาน

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซอย 6) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ 02 832 9427 Email : chaiwat@ha.or.th                           (วงเล็บมุมซองว่า“สมัครงาน”)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 18 ก.พ. 62 ถึง 31 มี.ค. 62 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ

 

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1)      ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th

2)      สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1 ฉบับ

3)      สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1 ฉบับ

4)      รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

5)      สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

6)      หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม (ถ้ามี)

7)      ประวัติการทำงาน หรือหลักฐานการทำงาน

8)      สำเนาใบผ่านทหาร (สด.8 สด.43) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น

วิธีการคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบปฏิบัติ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก

              สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 10 เมษายน 2562 และกำหนดวันทดสอบปฏิบัติ พร้อมสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปในทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.ha.or.th 


ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved