ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัคร นักวิชาการระบบคุณภาพ สังกัด สำนักพัฒนาองค์กร จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562

  « เมื่อ 21-02-2019 เวลา 11:03:18 โดย สรพ. อ่าน 37215 »

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

………………………………

                ด้วย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมินระบบงานและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลรวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง  นักวิชาการระบบคุณภาพ  จำนวน   2   อัตรา 

ตำแหน่ง นักวิชาการระบบคุณภาพ สังกัด สำนักพัฒนาองค์กร มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1)      รับผิดชอบงานบริหารระบบคุณภาพ มีหน้าที่ออกแบบระบบและจัดทำแผนการดำเนินงานด้านการบริหารจัดการงานคุณภาพของสถาบัน ขับเคลื่อนการดำเนินงาน วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล

2)      เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร

3)      รับผิดชอบงานจัดการความรู้ภายในองค์กร รวมถึงการบริหารงานวิจัย มีหน้าที่จัดการความรู้ภายในองค์กรและบริหารจัดการงานศึกษาวิจัย

4)      จัดทำบทความวิชาการ ถอดบทเรียน โครงการ หรือ งานศึกษาวิจัย เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาล

5)      บริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวข้องกับงานบริหารระบบคุณภาพ งานจัดการความรู้ งานวิจัยและพัฒนา  ตามที่ได้รับมอบหมาย 

คุณสมบัติ    

1)      การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารโรงพยาบาล

2)      อายุ 28 ปี ขึ้นไป

3)      มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน Microsoft Office และ โปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติ เช่น SPSS

4)      มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี

5)      มีประสบการณ์ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาคุณภาพ หรือการศึกษาวิจัย ไม่น้อยกว่า 3 ปี

คุณสมบัติทั่วไป

1)       มีสัญชาติไทย

2)       สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

3)       มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

4)       ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

5)       ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

6)       ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

7)       ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   

8)       ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่ง ซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้ที่พรรคการเมือง

9)       ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบัน หรือขัด หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธาน กรรมการหรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมประชุมกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน 

10)   ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบกับการทำงาน

 การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัคร ทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซอย 6) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ 02 832 9427 Email : chaiwat@ha.or.th (วงเล็บมุมซองว่า“สมัครงาน”)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 18 ก.พ. 62 ถึง 31 มี.ค. 62 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ

 เอกสารประกอบการรับสมัคร

1)      ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th

2)      สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1  ฉบับ

3)      สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1  ฉบับ

4)      รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

     5)  สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

     6)  หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม (ถ้ามี)

     7)  ประวัติการทำงาน หรือหลักฐานการทำงาน

     8)  สำเนาใบผ่านทหาร (สด.8 สด.43) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น

วิธีการคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบปฏิบัติ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก

              สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 10 เมษายน 2562 และกำหนดวันทดสอบปฏิบัติ พร้อมสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปในทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.ha.or.th


ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved