ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัคร นักวิชาการ สังกัด สำนักส่งเสริมการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562

  « เมื่อ 21-02-2019 เวลา 11:18:36 โดย สรพ. อ่าน 37161 »

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

………………………………

                ด้วย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมินระบบงานและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลรวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่งโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง  นักวิชาการ         จำนวน   1   อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัด สำนักส่งเสริมการพัฒนา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.       รับผิดชอบโครงการด้านการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพ การสื่อสารแนวคิดคุณภาพ การทำงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและหรือนโยบายระดับประเทศ วางแผนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

2.       บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เขียนโครงการ วางแผน งบประมาณ บริหารจัดการและติดตามประเมินผลในภาพรวมโครงการ

3.       รวบรวม สรุปรายงานผลการทำงานเสนอผู้บริหารตามกำหนด

4.       ถอดบทเรียนข้อมูล องค์ความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเพื่อพัฒนากลไกหรือกลยุทธ์การทำงาน

5.       ประสานการทำงานร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

6.       รวบรวมข้อมูล สื่อสาร เผยแพร่ความรู้วิชาการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ    

1.       การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารโรงพยาบาล

2.       อายุ 28 ปี ขึ้นไป

3.       มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลหรือเป็นผู้ประสานงานคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

4.       มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานเขียนทางวิชาการหรือถอดบทเรียน อย่างน้อย 1-2 ปี

5.       มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพ การประเมินองค์กร หรือระบบคุณภาพที่หลากหลาย

6.       มีความละเอียดรอบคอบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

7.       รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ยืดหยุ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวได้ดี และมี Innovation ในการทำงาน

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ดี

คุณสมบัติทั่วไป

1)       มีสัญชาติไทย

2)       สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

3)       มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

4)       ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 

 อื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5)       ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

6)       ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

7)       ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8)       ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

9)      ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัด หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

10)   ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบกับการทำงาน


การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซอย 6) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ 02 832 9427 Email : chaiwat@ha.or.th (วงเล็บมุมซองว่า“สมัครงาน”)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 18 ก.พ. 62 ถึง 31 มี.ค. 62 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1)      ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th

2)      สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1  ฉบับ

3)      สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1  ฉบับ

4)      รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป


5)   สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

     6)  หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม (ถ้ามี)

     7)  ประวัติการทำงาน หรือหลักฐานการทำงาน

     8)  สำเนาใบผ่านทหาร (สด.8 สด.43) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น

วิธีการคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบปฏิบัติ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก

              สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 10 เมษายน 2562 และกำหนดวันทดสอบปฏิบัติ พร้อมสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปในทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.ha.or.th

 


ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved