ประกาศผลสอบ.com
2562
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น อบต เทศบาล 2560
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัคร นักวิชาการ สังกัด สำนักส่งเสริมการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 มีนาคม 2562

  « เมื่อ 21-02-2019 เวลา 11:18:36 โดย สรพ. อ่าน 59 »

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

………………………………

                ด้วย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมินระบบงานและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลรวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาลเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่งโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง  นักวิชาการ         จำนวน   1   อัตรา

ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัด สำนักส่งเสริมการพัฒนา มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1.       รับผิดชอบโครงการด้านการขับเคลื่อนกลไกการพัฒนาคุณภาพ การสื่อสารแนวคิดคุณภาพ การทำงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลและหรือนโยบายระดับประเทศ วางแผนการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

2.       บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมาย ตั้งแต่เขียนโครงการ วางแผน งบประมาณ บริหารจัดการและติดตามประเมินผลในภาพรวมโครงการ

3.       รวบรวม สรุปรายงานผลการทำงานเสนอผู้บริหารตามกำหนด

4.       ถอดบทเรียนข้อมูล องค์ความรู้ วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาคุณภาพสถานพยาบาลเพื่อพัฒนากลไกหรือกลยุทธ์การทำงาน

5.       ประสานการทำงานร่วมกับเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร

6.       รวบรวมข้อมูล สื่อสาร เผยแพร่ความรู้วิชาการปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ    

1.       การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เช่น พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ การบริหารโรงพยาบาล

2.       อายุ 28 ปี ขึ้นไป

3.       มีประสบการณ์การทำงานในโรงพยาบาลหรือเป็นผู้ประสานงานคุณภาพ ไม่น้อยกว่า 3 ปี

4.       มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับงานเขียนทางวิชาการหรือถอดบทเรียน อย่างน้อย 1-2 ปี

5.       มีความรู้และประสบการณ์ในการพัฒนาคุณภาพ การประเมินองค์กร หรือระบบคุณภาพที่หลากหลาย

6.       มีความละเอียดรอบคอบ สามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้เป็นอย่างดี

7.       รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง ยืดหยุ่น ยอมรับการเปลี่ยนแปลง ปรับตัวได้ดี และมี Innovation ในการทำงาน

สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารได้ดี

คุณสมบัติทั่วไป

1)       มีสัญชาติไทย

2)       สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

3)       มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

4)       ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงาน 

 อื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5)       ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

6)       ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

7)       ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

8)       ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

9)      ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของสถาบันหรือขัด หรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการ หรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุนกับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

10)   ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาหรือส่งผลกระทบกับการทำงาน


การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ (ภายในกระทรวงสาธารณสุข ซอย 6) ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ 02 832 9427 Email : chaiwat@ha.or.th (วงเล็บมุมซองว่า“สมัครงาน”)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 18 ก.พ. 62 ถึง 31 มี.ค. 62 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.  เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1)      ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th

2)      สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชน อย่างละ 1  ฉบับ

3)      สำเนาปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรอง และสำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) อย่างละ 1  ฉบับ

4)      รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป


5)   สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

     6)  หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม (ถ้ามี)

     7)  ประวัติการทำงาน หรือหลักฐานการทำงาน

     8)  สำเนาใบผ่านทหาร (สด.8 สด.43) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้น

วิธีการคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบปฏิบัติ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก

              สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 10 เมษายน 2562 และกำหนดวันทดสอบปฏิบัติ พร้อมสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปในทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.ha.or.th

 


ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved