ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักบริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

  « เมื่อ 19-04-2019 เวลา 11:57:38 โดย สรพ. อ่าน 46341 »

LOGO_HA Full-new3

ประกาศสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน

………………………………

                ด้วย สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) สรพ. มีภารกิจในการประเมินระบบงาน และรับรองคุณภาพสถานพยาบาล รวมทั้งกำหนดมาตรฐานของสถานพยาบาล เพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินและรับรองคุณภาพสถานพยาบาล

สถาบันมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นเจ้าหน้าที่สถาบัน จำนวน 1 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง  หัวหน้าสำนักบริหารงานทั่วไป  จำนวน  อัตรา

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักบริหารงานทั่วไป สังกัด สำนักบริหารงานทั่วไป มีหน้าที่รับผิดชอบ ดังนี้

1. รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไปของสถาบัน ซึ่งครอบคลุมการบริหารเกี่ยวกับงาน การเงิน การบัญชี การงบประมาณ การพัสดุ งานกฎหมาย งานยานพาหนะ อาคารสถานที่ งานสารบรรณ รวมถึงปฏิบัติงานอื่นๆ ที่มิได้อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักใดเป็นการเฉพาะ 

2. ร่วมกำหนดแนวทางการบริหาร วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงาน โครงการต่างๆ ให้มีการเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน 

3. นำนโยบายสู่การปฏิบัติ มีความรู้ความเข้าใจในงานด้านบริหารงานทั่วไป

4. ให้คำแนะนำปรึกษากับผู้ใต้บังคับบัญชาในการตัดสินใจและแก้ไขปัญหาภายในสำนัก

5. ประสานงานร่วมกับหัวสำนักต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนงานขององค์กรในการบรรลุตามเป้าหมาย

 

คุณสมบัติ    

1.  การศึกษาระดับปริญญาตรี ด้านการบริหารจัดการ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2.  อายุไม่น้อยกว่า 45 ปี    

3. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ในระดับสามารถทำงานด้วยตนเองได้

4.  มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้ดี                                       

5. มีความสามารถในการประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี

6. มีประสบการณ์ในทำงานไม่น้อยกว่า 10 ปี และด้านการบริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี

7. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

                                                                                                            

คุณสมบัติทั่วไป

1.        มีสัญชาติไทย

2.        สามารถทำงานให้แก่สถาบันได้เต็มเวลา

3.        มีคุณวุฒิหรือประสบการณ์เหมาะสมกับวัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสถาบัน

4.        ไม่เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจหรือ

       หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือพนักงานหรือลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.        ไม่เป็นที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจ้างกับสถาบัน

6.        ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

7. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                                                       

8.        ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดำรง

ตำแหน่งซึ่งรับผิดชอบการบริหารพรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง

9.        ไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับสถาบัน หรือในกิจการที่เป็นการแข่งขันกับกิจการของ

สถาบัน หรือขัดหรือแย้งกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นผู้ซึ่งคณะกรรมการมอบหมายให้เป็นประธานกรรมการ กรรมการหรือผู้แทนของสถาบันในการเข้าร่วมทุน

กับนิติบุคคลอื่นในกิจการที่เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของสถาบัน

10.   ไม่เป็นโรคร้ายแรงหรือโรคที่ก่อให้เกิดปัญหาที่ส่งผลกระทบกับการทำงาน

การรับสมัคร

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเองที่ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) เลขที่ 88/39 ชั้น 5 อาคารสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซอย 6 ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

ติดต่อสอบถามได้ที่ คุณชัยวัฒน์ 02-832-9427 Email : chaiwat@ha.or.th 

(วงเล็บมุมซองว่า“สมัครงาน”)

หมายเหตุ สมัครได้ทาง เช่น ทางไปรษณีย์ เมล์ หรือสมัครด้วยตนเองที่สถาบันในเวลาราชการ

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร ตั้งแต่ 18 เม.ย. 62 ถึง 31 พ.ค. 62 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ

เอกสารประกอบการรับสมัคร

1.       ใบสมัคร สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ha.or.th

2.       สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

3.       สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

4.       สำเนาปริญญาบัตร หรือ หนังสือรับรอง 1 ฉบับ

5.       สำเนาใบรับรองผลการเรียน (Transcript) 1 ฉบับ

6.       รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)

7.       สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)

8.       หนังสือรับรองการทำงานสถานที่เดิม (ถ้ามี)

9.       ประวัติการทำงาน หรือหลักฐานการทำงาน

10.     สำเนาใบผ่านทหาร (สด.8 หรือ สด.43) หรือหลักฐานได้รับการยกเว้นทางทหาร

วิธีการคัดเลือก

สถาบันฯ จะดำเนินการคัดเลือกโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ ทดสอบปฏิบัติ และขอสงวนสิทธิที่จะพิจารณาคัดเลือกใบสมัครเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นที่สนใจ ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเห็นสมควรเท่านั้น และผลการตัดสินของคณะกรรมการคัดเลือกฯ ถือเป็นที่สุด

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและวิธีการคัดเลือก

              สถาบันฯ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และกำหนดวันทดสอบปฏิบัติ พร้อมสัมภาษณ์ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบต่อไปในทางเว็บไซต์ของสถาบัน www.ha.or.th 


ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved