ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

*** ด่วน*** รับสมัคร "ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด"

  « เมื่อ 13-06-2019 เวลา 13:19:20 โดย นิรันดร์ กากแก้ว อ่าน 46341 »
สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง "ผู้จัดการสหกรณ์" 
 
          คุณสมบัติทั่วไป
1.มีสัญชาติไทย
2.มีอายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี และไม่เกิน 55 ปี
3.เป็นผู้เลื่อมไสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งพระราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนที่ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรค ในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการ เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษสุราเรื้อรัง หรือโรคอย่างอื่นตามที่คณะกรรมการดำเนินการกำหนด
5.ไม่เป็นผู้บกพร่องในศิลธรรมอันดี
6.ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
7.ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกลงโทษ ให้ออก ปลดออก ไล่ออกจากสหกรณ์ หรือหน่วยงานราชการ หรือองค์การหรือสถาบันอื่นของรัฐ
8.ไม่เป็นผู้เคยได้รับโทษจำคุกคำพิพากษาถึงที่สุดมาก่อน ให้เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

          คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
          ผู้สมัครต้องเป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ "ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าด้านบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี การเงินการธนาคาร" จากสถาบันการศึกษาของรัฐหรือสถาบันการศึกษาอื่น ซึ่ง ก.พ.รับรอง และ
          1.เคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่ารองผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการใน สอ.รพช.หรือสหกรณ์อื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือเคยดำรงตำแหน่งไม่ต่ำกว่าหัวหน้าฝ่ายของ สอ.รพช.จำกัดหรือสหกรณ์ฯ อื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
         2.เป็นหรือเคยเป็นกรรมการของสหกรณ์ออมทรัพย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี 
         3.เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเป็นหรือเคยเป็นเจ้าหน้าที่ในสถานบันการเงินอื่นมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี 
         4.เป็นข้าราชการหรือเคยรับราชการในตำแหน่งไม่ต่ำกว่าระดับชำนาญการพิเศษ
         ทั้งนี้ ผู้สมัครที่มีคุณบัติตามข้อม 1. หรือ 2. หรือ 3. หรือ 4. เมื่อได้รับการคัดเลือกจะต้องลากออกจากตำแหน่งดังกล่าวมาก่อนทำสัญญา

        วิธีคัดเลือก
         - โดยการแสดงวิสัยทัศน์ สัมภาษณ์ และพิจารณาคุณสมบัติอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์

      เวลาการทำงาน
         - ทำงานแบบเต็มเวลา (Full Time)

         ระยะเวลาการจ้าง
         - ทำสัญญาจ้างคราวละ 3 ปี และพิจารณาต่อสัญญาจ้างจนครบเกษียณอายุ 60 ปี

       อัตราเงินเดือน
         - เริ่มต้นที่ 35,000-50,000 บาท โดยพิจารณาจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
 
       สวัสดิการและสิทธิประโยชน์
           - โบนัส
         - ค่าครองชีพ
         - ประกันสังคม
         - ค่าทำงานล่วงเวลา
         - ค่าเครื่องแบบชุดทำงาน

        วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
        ให้ผู้ประสงค์จะสมัครยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สหกรณ์ออมทรัพย์ รพช.จำกัด อาคาร 2 ชั้น 6 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 8.30 น. ถึง 16.30 น.
     
       เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นพร้อมใบสมัคร
          1.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สมหมวก และไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1.5 x 2 นิ้ว ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน 1 ปี (นับถึงวันที่ปิดรับสมัคร) จำนวน 3 รูป
          2.สำเนาปริญญาบัตรและสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript of Records) ที่แสดงว่าเป็นผู้มีวุฒิการศึกษตรงกับตำแหน่งที่สมัครสอบจำนวน 2 ฉบับ โดยให้เขียนคำรับรองว่าถ่ายจากต้นฉบับจริงและลงชื่อกำกับไว้ด้วย ทั้งนี้ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรชั้นปริญญาของสถานศึกษาใดนั้นจะถือกฏหมาย กฏ หรือระเบียบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรของสถานศึกษานั้นๆ เป็นเกณฑ์
       3.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) หรือใบรับรองตรวจเลือก (สด.43) จำนวน 1 ฉบับ
       4.สำเนาหลักฐานอื่นๆ ในกรณีชื่อตัว-ชื่อสกุล ในหลักฐานการสมัครสอบไม่ตรงกัน เช่นใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ
      5.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องตามข้อ 1 (4) 
      6.หลักฐานการมีคุณสมบัติตามข้อ 2
   
       ค่าธรรมเนียม
       ผู้สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครคนละ 1,000.-บาท เงินค่าธรรมเนียมสมัครนี้สหกรณ์จะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้นเต่เฉพาะผู้ที่ขาดคุณสมบัติ

       การประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก
       สหกรณ์จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกในวันที่ 5 กรกฎาคม 2562
 
*** ติดต่อสหกรณ์ฯ ***
       เบอร์กลาง 02-243-0509-10,02-668-9229,02-637-3690 ต่อ 10-12
       มือถือ 089-799-2403 
                 086-785-4548
                 098-253-4616
                 098-253-4615
      Line : Ardcoop
                Ardcoop 1
               Ardcoop 2
     เว็บไซด์ WWW.ARDCOOP.COM
     E-Mail  ARDCOOP@hotmail.co.th
ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved