ประกาศผลสอบ.com
2566
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

รับสมัครพนักงานจ้างเหมา ป.โท ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางด้านสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา

  « เมื่อ 19-06-2019 เวลา 09:43:57 โดย กองบริหารจัดการที่ดิน อ่าน 49681 »

๑. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านวิชาการ จำนวน ๑ อัตรา

๒. คุณสมบัติของผู้สมัครงาน

(๑)  สัญชาติไทย

(๒)  เพศชายหรือหญิง

(๓)  อายุไม่ต่ำกว่า ๒๒ ปี และไม่เกิน ๓๕ ปีบริบูรณ์

(๔)  สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สารสนเทศภูมิศาสตร์ หรือทางด้านสิ่งแวดล้อม

(๕)  มีความรู้ความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี และสามารถใช้โปรแกรมทางด้านสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เช่น ArcGIS QGIS เป็นต้น

(๖)  มีความรู้ ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

(๗)  สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และปฏิบัติราชการต่างจังหวัดได้

๓. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

(๑)  ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานระบบสารสนเทศที่ดินและทรัพยากรดินของสำนักงานฯ ในการรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล ประมวลผล วิเคราะห์ จัดพิมพ์ ผลิตเอกสาร รวมทั้งประสานงานทางด้านข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกสำนักงานฯ รวมทั้ง การดูแล บำรุงรักษาระบบฯ

(๒)  ปฏิบัติหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารกิจกรรม ตลอดจนผลการดำเนินงานของหน่วยงาน ผ่านระบบเว็บไซต์
โซเชียลเน็ตเวิร์ค และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เช่น
Infographic

(๓)  สนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกลุ่มงานนโยบายและแผน เช่น งานจัดทำหนังสือราชการ ระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุม รายงานการประชุม การประสานงานและอำนวยความสะดวกในการประชุม การจัดทำสื่อนำเสนอในการประชุม เป็นต้น

(๔)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๔. ระยะเวลาและการจ่ายค่าจ้าง

ระยะเวลาการจ้าง นับตั้งแต่วันจ้าง จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒  ในอัตราเดือนละ ๑๗,๐๐๐ บาท

๕. วัน เวลา สถานที่ รับสมัคร

กองบริหารจัดการที่ดิน (กลุ่มงานนโยบายและแผน) ชั้น ๕ (ตึกหน้า)

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

๖๐/๑ ซอยพิบูลวัฒนา ๗ ถนนพระรามที่ ๖ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ติดต่อ คุณอรปวีณ์ โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๖๕๔๘ (ในเวลาราชการ)

สิ้นสุดการรับสมัครในวันศุกร์ที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒

๖. วันสอบสัมภาษณ์

วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ กองบริหารจัดการที่ดิน ชั้น ๕ อาคาร สผ.

๗  เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

๑. ใบสมัครรับในวันที่สมัคร ติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว
ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน จำนวน ๑ รูป และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน

๒. สำเนาใบแสดงวุฒิการศึกษาและสำเนาใบแสดงผลการเรียน อย่างละ ๑ ฉบับ

๓. สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน อย่างละ ๑ ฉบับ

๔. หลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี)

สำเนาเอกสารทุกฉบับให้ผู้สมัครรับรอง “สำเนาถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved