ประกาศผลสอบ.com
2565
หมวดหมู่
ประกาศผลสอบ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ วันเวลา สถานที่สอบ
งานราชการ
แนวข้อสอบท้องถิ่น 2564
สอบ ก.พ.
แนวข้อสอบ
พนักงานราชการ ลูกจ้าง อื่นๆ
งานรัฐวิสาหกิจ
 
เว็บบอร์ด ประกาศผลสอบ รายชื่อ สถานที่สอบ งานราชการ งานรัฐวิสาหกิจ ตอบกระทู้

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม จำนวนรับ 1,726 คน

  « เมื่อ 20-06-2019 เวลา 10:39:49 โดย BSRU News อ่าน 46338 »

มรภ. บ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม จำนวนรับ 1,726 คน

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 รอบเพิ่มเติม จำนวนรับ 1,726 คน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2562 โดยสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ http://admission.bsru.ac.th ผู้สนใจเลือกสมัครสอบได้ 1 สาขาวิชาโดยมีค่าธรรมเนียมสมัครสอบ 300 บาท สอบสัมภาษณ์ 4 กรกฎาคม 2562 สามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-473-7000 ต่อ 1710, 11711

 รายชื่อหลักสูตรที่เปิดรับสมัครมีดังนี้

1.        คณะครุศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

สาขาการประเมินผลและวิจัยทางการศึกษา

สาขาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา

2.        คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

2.สาขาการศึกษาปฐมวัย

            สาขาศิลปศึกษา

3.        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี
สาขาภาษาจีน

            สาขาภาษาไทย

            สาขาภาษาอังกฤษ

            สาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา

            สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

            สาขาอาเซียนศึกษา

4.        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

4.สาขานาฏยศิลป์

สาขาออกแบบกราฟิกและอินโฟร์

5.        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

6.        คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

6.สาขาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

            สาขาการตลาด

            สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์
            สาขาการประกอบการธุรกิจ

            สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7.        คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

7.สาขาการโฆษณาและธุรกิจบันเทิง

            สาขาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์การ

            สาขาการสื่อสารมวลชน

8.        คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

9.        คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

10.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

10.สาขาเกษตรและเทคโนโลยีการเกษตร

            สาขาคณิตศาสตร

            สาขาเคมี

            สาขาเคมีอุตสาหกรรม

            สาขาจุลชีววิทยา

            สาขาชีววิทยา

            สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์

            สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

            สาขาฟิสิกส์

            สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

            สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร

            สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

            สาขาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

            สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

            สาขาแอนิเมชั่นและดิจิทัลมีเดีย

            สาขาทคโนโลยีโลจิสติกส์

11.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

11.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต

สาขาวิศวกรรมพลังงาน

12.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

13.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

14.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

15.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต (พท.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

16.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

17.   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

17.สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา

            สาขาเคมี

            สาขาชีววิทยา

            สาขาฟิสิกส์

18.   วิทยาลัยการดนตรีหลักสูตรดุริยางคศาสตรบัณฑิต (ดศ.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

18.สาขาดนตรีตะวันตก      

สาขาดนตรีไทย

19.   วิทยาลัยการดนตรีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) ระดับปริญญาตรี 4 ปี

            สาขาดนตรีตะวันตกศึกษา

            สาขาดนตรีไทยศึกษา     

ประกาศผลสอบ.com หน้าแรก งานราชการ เปิดสอบ ก.พ. 58 เว็บบอร์ด
Copy Right © ประกาศผลสอบ.com All Right Reserved